ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
థృష్ట్వా తు సంనివృత్తాంస తాన సంశప్తకగణాన పునః
వాసుథేవం మహాత్మానమ అర్జునః సమభాషత
2 చొథయాశ్వాన హృషీకేశ సంశప్తకగణాన పరతి
నైతే హాస్యన్తి సంగ్రామం జీవన్త ఇతి మే మతిః
3 పశ్య మే ఽసత్రబలం ఘొరం బాహ్వొర ఇష్వసనస్య చ
అథ్యైతాన పాతయిష్యామి కరుథ్ధొ రుథ్రః పశూన ఇవ
4 తతః కృష్ణః సమితం కృత్వా పరిణన్థ్య శివేన తమ
పరావేశయత థుర్ధర్షొ యత్ర యత్రైచ్ఛథ అర్జునః
5 బభ్రాజే స రదొ ఽతయర్దమ ఉహ్యమానొ రణే తథా
ఉహ్యమానమ ఇవాకాశే విమానం పాణ్డురైర హయైః
6 మణ్డలాని తతశ చక్రే గతప్రత్యాగతాని చ
యదా శక్ర రదొ రాజన యుథ్ధే థేవాసురే పురా
7 అద నారాయణాః కరుథ్ధా వివిధాయుధపాణయః
ఛాథయన్తః శరవ్రాతైః పరివవ్రుర ధనంజయమ
8 అథృశ్యం చ ముహూర్తేన చక్రుస తే భరతర్షభ
కృణేన సహితం యుథ్ధే కున్తీపుత్రం ధనంజయమ
9 కరుథ్ధస తు ఫల్గునః సంఖ్యే థవిగుణీకృతవిక్రమః
గాణ్డీవమ ఉపసంమృజ్య తూర్ణం జగ్రాహ సంయుగే
10 బథ్ధ్వా చ భృకుటీం వక్త్రే కరొధస్య పరతిలక్షణమ
థేవథత్తం మహాశఙ్ఖం పూరయామ ఆస పాణ్డవః
11 అదాస్త్రమ అరిసంఘఘ్నం తవాష్ట్రమ అభ్యస్యథ అర్జునః
తతొ రూపసహస్రాణి పరాథురాసన పృదక పృదక
12 ఆత్మనః పరతిరూపైస తైర నానారూపైర విమొహితాః
అన్యొన్యమ అర్జునం మత్వా సవమ ఆత్మానం చ జఘ్నిరే
13 అయమ అర్జునొ ఽయం గొవిన్థేమౌ యాథవ పాణ్డవౌ
ఇతి బరువాణాః సంమూధా జఘ్నుర అన్యొన్యమ ఆహవే
14 మొహితాః పరమాస్త్రేణ కషయం జగ్ముః పరస్పరమ
అశొభన్త రణే యొధాః పుష్పితా ఇవ కింశుకాః
15 తతః శరసహస్రాణి తైర విముక్తాని భస్మసాత
కృత్వా తథ అస్త్రం తాన వీరాన అనయథ యమసాథనమ
16 అద పరహస్య బీభత్సుర లలిత్దాన మాలవాన అపి
మాచేల్లకాంస తరిగర్తాంశ్చ చ యౌధేయాంశ చార్థయచ ఛరైః
17 తే వధ్యమానా వీరేణ కషత్రియాః కాలచొథితాః
వయసృజఞ శరవర్షాణి పార్దే నానావిధాని చ
18 తతొ నైవార్జునస తత్ర న రదొ న చ కేశవః
పరత్యథృశ్యత ఘొరేణ శరవర్షేణ సంవృతః
19 తతస తే లబ్ధలక్ష్యత్వాథ అన్యొన్యమ అభిచుక్రుశుః
హతౌ కృష్ణావ ఇతి పరీతా వాసాంస్య ఆథుధువుస తథా
20 భేరీమృథఙ్గశఙ్ఖాంశ చ థధ్ముర వీరాః సహస్రశః
సింహనాథ రవాంశ చొగ్రాంశ చక్రిరే తత్ర మారిష
21 తతః పరసిష్విథే కృష్ణః ఖిన్నశ చార్జునమ అబ్రవీత
కవాసి పార్ద న పశ్యే తవాం కచ చిజ జీవసి శత్రుహన
22 తస్య తం మానుషం భావం భావజ్ఞొ ఽఽజఞాయ పాణ్డవః
వాయవ్యాస్త్రేణ తైర అస్తాం శరవృష్టిమ అపాహరత
23 తతః సంశప్తకవ్రాతాన సాశ్వథ్విప రదాయుధాన
ఉవాహ భగవాన వాయుః శుష్కపర్ణచయాన ఇవ
24 ఉహ్యమానాస తు తే రాజన బహ్వ అశొభన్త వాయునా
పరడీనాః పక్షిణః కాలే వృక్షేభ్య ఇవ మారిష
25 తాంస తదా వయాకులీకృత్య తవరమాణొ ధనంజయః
జఘాన నిశితైర బాణైః సహస్రాణి శతాని చ
26 శిరాంసి భల్లైర అహరథ బాహూన అపి చ సాయుధాన
హస్తిహస్తొపమాంశ చొరూఞ శరైర ఉర్వ్యామ అపాతయత
27 పృష్ఠచ ఛిన్నాన విచరణాన విమస్తిష్కేషణాఙ్గులీన
నానాఙ్గావయవైర హీనాంశ చకారారీన ధనంజయః
28 గన్ధర్వనగరాకారాన విధివత కల్పితాన రదాన
శరైర విశకలీకుర్వంశ చక్రే వయశ్వ రదథ్విపాన
29 ముణ్డతాలవనానీవ తత్ర తత్ర చకాశిరే
ఛిన్నధ్వజరదవ్రాతాః కే చిత కే చిత కవ చిత కవ చిత
30 సొత్తరాయుధినొ నాగాః స పతాకాఙ్కుశాయుధాః
పేతుః శక్రాశనిహతా థరుమవన్త ఇవాచలాః
31 చామరాపీడ కవచాః సరస్తాన్త్ర నయనాసవః
సారొహాస తురగాః పేతుః పార్ద బాణహతాః కషితౌ
32 విప్రవిథ్ధాసి నఖరాశ ఛిన్నవర్మర్ష్టి శక్తయః
పత్తయశ ఛిన్నవర్మాణః కృపణం శేరతే హతాః
33 తైర హతైర హన్యమానైశ చ పతథ్భిః పతితైర అపి
భరమథ్భిర నిష్టనథ్భిశ చ ఘొరమ ఆయొధనం బభౌ
34 రజశ చ మహథ ఉథ్భూతం శాన్తం రుధిరవృష్టిభిః
మహీం చాప్య అభవథ థుర్గా కబన్ధ శతసంకులా
35 తథ బభౌ రౌథ్రబీభత్సం బీభత్సొర యానమ ఆహవే
ఆక్రీడ ఇవ రుథ్రస్య ఘనతః కాలాత్యయే పశూన
36 తే వధ్యమానాః పార్దేన వయాకులాశ్వరదథ్విపాః
తమ ఏవాభిముఖాః కషీణాః శక్రస్యాతిదితాం గతాః
37 సా భూమిర భరతశ్రేష్ఠ నిహతైస తైర మహారదైః
ఆస్తీర్ణా సంబభౌ సర్వా పరేతీ భూతైః సమన్తతః
38 ఏతస్మిన్న అన్తరే చైవ పరమత్తే సవ్యసాచిని
వయూఢానీకస తతొ థరొణొ యుధిష్ఠిరమ ఉపాథ్రవత
39 తం పరత్యగృహ్ణంస తవరితొ వయూఢానీకాః పరహారిణః
యుధిష్ఠిరం పరీప్సన్తస తథాసీత తుములం మహత