ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః సంశప్తకా రాజన సమే థేశే వయవస్దితాః
వయూహ్యానీకం రదైర ఏవ చన్థ్రార్ధాఖ్యం ముథాన్వితాః
2 తే కిరీటినమ ఆయాన్తం థృష్ట్వా హర్షేణ మారిష
ఉథక్రొశన నరవ్యాఘ్రాః శబ్థేన మహతా తథా
3 స శబ్థః పరథిశః సర్వా థిశః ఖంచ సమావృణొత
ఆవృతత్వాచ చ లొకస్య నాసీత తత్ర పరతిస్వనః
4 అతీవ సంప్రహృష్టాంస తాన ఉపలభ్య ధనంజయః
కిం చిథ అభ్యుత్స్మయన కృష్ణమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
5 పశ్యైతాన థేవకీ మాతుర ముమూర్షూన అథ్య సంయుగే
భరాతౄంస తరైగర్తకాన ఏవం రొథితవ్యే పరహర్షితాన
6 అద వా హర్షకాలొ ఽయం తరైగర్తానామ అసంశయమ
కునరైర థురవాపాన హి లొకాన పరాప్స్యన్త్య అనుత్తమాన
7 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుర హృషీకేశం తతొ ఽరజునః
ఆససాథ రణే వయూఢాం తరైగర్తానామ అనీకినీమ
8 స థేవథత్తమ ఆథాయ శఙ్ఖం హేమపరిష్కృతమ
థధ్మౌ వేగేన మహతా ఫల్గునః పూరయన థిశః
9 తేన శబ్థేన విత్రస్తా సంశప్తకవరూదినీ
నిశ్చేష్టావస్దితా సంక్యే అశ్మసారమయీ యదా
10 వాహాస తేషాం వివృత్తాక్షాః సతబ్ధకర్ణ శిరొధరాః
విష్టబ్ధ చరణా మూత్రం రుధిరం చ పరసుస్రువుః
11 ఉపలభ్య చ తే సంజ్ఞామ అవస్దాప్య చ వాహినీమ
యుగపత పాణ్డుపుత్రాయ చిక్షిపుః కఙ్కపత్రిణః
12 తాన్య అర్జునః సహస్రాణి థశ పఞ్చైవ చాశుగైః
అనాగతాన్య ఏవ శరైశ చిచ్ఛేథాశు పరాక్రమః
13 తతొ ఽరజునం శితైర బాణైర థశభిర థశభిః పునః
పరత్యవిధ్యంస తతః పార్దస తాన అవిధ్యత తరిభిస తరిభిః
14 ఏకైకస తు తతః పార్దం రాజన వివ్యాధ పఞ్చభిః
స చ తాన పరతివివ్యాధ థవాభ్యాం థవాభ్యాం పరాక్రమీ
15 భూయ ఏవ తు సంరబ్ధాస తే ఽరజునం సహ కేశవమ
ఆపూరయఞ శరైస తీక్ష్ణైస తటాకమ ఇవ వృష్టిభిః
16 తతః శరసహస్రాణి పరాపతన్న అర్జునం పరతి
భరమరాణామ ఇవ వరాతాః ఫుల్లథ్రుమగణే వనే
17 తతః సుబాహుస తరింశథ్భిర అథ్రిసారమయైర థృఢైః
అవిధ్యథ ఇషుభిర గాఢం కిరీటే సవ్యసాచినమ
18 తైః కిరీటీ కిరీటస్దైర హేమపుఙ్ఖైర అజిహ్మగైః
శాతకుమ్భమయాపీడొ బభౌ యూప ఇవొచ్ఛ్రితః
19 హస్తావాపం సుబాహొస తు భల్లేన యుధి పాణ్డవః
చిచ్ఛేథ తం చైవ పునః శరవర్షైర అవాకిరత
20 తతః సుశర్మా థశభిః సురదశ చ కిరీటినమ
సుధర్మా సుధనుశ చైవ సుబాహుశ చ సమర్పయన
21 తాంస తు సర్వాన పృదగ బాణైర వానరప్రవర ధవజః
పరత్యవిధ్యథ ధవజాంశ చైషాం భల్లైశ చిచ్ఛేథ కాఞ్చనాన
22 సుధన్వనొ ధనుశ ఛిత్త్వా హయాన వై నయవధీచ ఛరైః
అత్రాస్య సశిరస్త్రాణం శిరః కాయాథ అపాహరత
23 తస్మింస తు పతితే వీరే తరస్తాస తస్య పథానుగాః
వయథ్రవన్త భయాథ భీతా యేన థౌర్యొధనం బలమ
24 తతొ జఘాన సంక్రుథ్ధొ వాసవిస తాం మహాచమూమ
శరజాలైర అవిచ్ఛిన్నైస తమః సూర్య ఇవాంశుభిః
25 తతొ భగ్నే బలే తస్మిన విప్రయాతే సమన్తతః
సవ్యసాచిని సంక్రుథ్ధే తరైగర్తాన భయమ ఆవిశత
26 తే వధ్యమానాః పార్దేన శరైః సంనతపర్వభిః
అముహ్యంస తత్ర తత్రైవ తరస్తా మృగగణా ఇవ
27 తతస తరిగర్తరాట కరుథ్ధస తాన ఉవాచ మహారదాన
అలం థరుతేన వః శూరా న భయంకర్తుమ అర్హద
28 శప్త్వా తు శపదాన ఘొరాన సర్వసైన్యస్య పశ్యతః
గత్వా థౌర్యొఘనం సైన్యం కిం వా వక్ష్యద ముఖ్యగాః
29 నావహాస్యాః కదం లొకే కర్మణానేన సంయుగే
భవేమ సహితాః సర్వే నివర్తధ్వం యదాబలమ
30 ఏవమ ఉక్తాస తు తే రాజన్న ఉథక్రొశన ముహుర ముహుః
శఙ్ఖాంశ చ థధ్మిరే వీరా హర్షయన్తః పరస్పరమ
31 తతస తే సంన్యవర్తన్త సంశప్తకగణాః పునః
నారాయణాశ చ గొపాలాః కృత్వా మృత్యుం నివర్తనమ