ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 166

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 166)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అధర్మేణ హతం శరుత్వా ధృష్టథ్యుమ్నేన సంజయ
బరాహ్మణం పితరం వృథ్ధమ అశ్వత్దామా కిమ అబ్రవీత
2 మానుషం వారుణాగ్నేయం బరాహ్మమ అస్త్రం చ వీర్యవాన
ఐన్థ్రం నారాయణం చైవ యస్మిన నిత్యం పరతిష్ఠితమ
3 తమ అధర్మేణ ధర్మిష్ఠం ధృష్టథ్యుమ్నేన సంజయ
శరుత్వా నిహతమ ఆచార్యమ అశ్వత్దామా కిమ అబ్రవీత
4 యేన రామాథ అవాప్యేహ ధనుర్వేథం మహాత్మనా
పరొక్తాన్య అస్త్రాణి థివ్యాని పుత్రాయ గురు కాఙ్క్షిణే
5 ఏకమ ఏవ హి లొకే ఽసమిన్న ఆత్మనొ గుణవత్తరమ
ఇచ్ఛన్తి పుత్రం పురుషా లొకే నాన్యం కదం చన
6 ఆచార్యాణాం భవన్త్య ఏవ రహస్యాని మహాత్మనామ
తాని పుత్రాయ వా థథ్యుః శిష్యాయానుగతాయ వా
7 స శిల్పం పరాప్య తత సర్వం స విశేషం చ సంజయ
శూరః శారథ్వతీ పుత్రః సంఖ్యే థరొణాథ అనన్తరః
8 రామస్యానుమతః శాస్త్రే పురంథరసమొ యుధి
కార్తవీర్య సమొ వీర్యే బృహస్పతిసమొ మతౌ
9 మహీధర సమొ ధృత్యా తేజసాగ్నిసమొ యువా
సముథ్ర ఇవ గామ్భీర్యే కరొధే సర్వవిషొపమః
10 స రదీ పరదమొ లొకే థృఢధన్వా జితక్లమః
శీఘ్రొ ఽనిల ఇవాక్రన్థే చరన కరుథ్ధ ఇవాన్తకః
11 అస్యతా యేన సంగ్రామే ధరణ్యభినిపీడితా
యొ న వయదతి సంగ్రామే వీరః సత్యపరాక్రమః
12 వేథ సనాతొ వరతస్నాతొ ధనుర్వేథే చ పారగః
మహొథధిర ఇవాక్షొభ్యొ రామొ థాశరదిర యదా
13 తమ అధర్మేణ ధర్మిష్ఠం ధృష్టథ్యుమ్నేన సంయుగే
శరుత్వా నిహతమ ఆచార్యమ అశ్వత్దామా కిమ అబ్రవీత
14 ధృష్టథ్యుమ్నస్య యొ మృత్యుః సృష్టస తేన మహాత్మనా
యదా థరొణస్య పాఞ్చాల్యొ యజ్ఞసేన సుతొ ఽభవత
15 తం నృశంసేన పాపేన కరూరేణాత్యల్ప థర్శినా
శరుత్వా నిహతమ ఆచార్యమ అశ్వత్దామా కిమ అబ్రవీత
16 [స]
ఛథ్మనా నిహతం శరుత్వా పితరం పప కర్మణా
బాష్పేణాపూర్యత థరౌణీ రొషేణ చ నరర్షభ
17 తస్య కరుథ్ధస్య రాజేన్థ్ర వపుర థివ్యమ అథృశ్యత
అన్తకస్యేవ భూతాని జిహీర్షొః కాలపర్యయే
18 అశ్రుపూర్ణే తతొ నేత్రే అపమృజ్య పునః పునః
ఉవాచ కొపాన నిఃశ్వస్య థుర్యొధనమ ఇథం వచః
19 పితా మమ యదా కషుథ్రౌర నయస్తశస్త్రొ నిపాతితః
ధర్మధ్వజవతా పాపం కృతం తథ విథితం మమ
అనార్యం సునృశంసస్య ధర్మపుత్రస్య మే శరుతమ
20 యుథ్ధేష్వ అపి పరవృత్తానాం ధరువౌ జయపరాజయౌ
థవయమ ఏతథ భవేథ రాజన వధస తత్ర పరశస్యతే
21 నయాయవృత్తొ వధొ యస తు సంగ్రామే యుధ్యతొ భవేత
న స థుఃఖాయ భవతి తదా థృష్టొ హి స థవిజః
22 గతః స వీరలొకాయ పితా మమ న సంశయః
న శొచ్యః పురుషవ్యాఘ్రస తదా స నిధనం గతః
23 యత తు ధర్మప్రవృత్తః సన కేశగ్రహణమ ఆప్తవాన
పశ్యతాం సర్వసైన్యానాం తన మే మర్మాణి కృన్తతి
24 కామాత కరొధాథ అవజ్ఞానాథ థర్పాథ బాల్యేన వా పునః
వైధర్మికాని కుర్వన్తి తదా పరిభవేన చ
25 తథ ఇథం పార్షతేనేహ మహథ ఆధర్మికమ కృతమ
అవజ్ఞాయ చ మాం నూనం నృశంసేన థురాత్మనా
26 తస్యానుబన్ధం స థరష్టా ధృష్టథ్యుమ్నః సుథారుణమ
అనార్యం పరమం కృత్వా మిద్యావాథీ చ పాణ్డవః
27 యొ హయ అసౌ ఛథ్మనాచార్యం శస్త్రం సన్యాసయత తథా
తస్యాథ్య ధర్మరాజస్య భూమిః పాస్యతి శొణితమ
28 సర్వొపాయైర యతిష్యామి పాఞ్చాలానామ అహం వధే
ధృష్టథ్యుమ్నే చ సమరే హన్తాహం పాపకారిణమ
29 కర్మణా యేన తేనేహ మృథునా థారుణేన వా
పాఞ్చాలానాం వధం కృత్వా శాన్తిం లబ్ధాస్మి కౌరవ
30 యథర్దం పురుషవ్యాఘ్ర పుత్రమ ఇచ్ఛన్తి మానవాః
పరేత్య చేహ చ సంప్రాప్తం తరాణాయ మహతొ భయాత
31 పిత్రా తు మమ సావస్దా పరాప్తా నిర్బన్ధునా యదా
మయి శైలప్రతీకాశే పుత్ర శిష్యే చ జీవతి
32 ధిన మమాస్త్రాణి థివ్యాని ధిగ బాహూ ధిక పరాక్రమమ
యన మాం థరొణః సుతం పరాప్య కేశగ్రహణమ ఆప్తవాన
33 స తదాహం కరిష్యామి యదా భరతసత్తమ
పరలొకగతస్యాపి గమిష్యామ్య అనృణః పితుః
34 ఆర్యేణ తు న వక్తవ్యా కథా చిత సతుతిర ఆత్మనః
పితుర వధమ అమృష్యంస తు వక్ష్యామ్య అథ్యేహ పౌరుషమ
35 అథ్య పశ్యన్తు మే వీర్యం పాణ్డవాః సజనార్థనాః
మృథ్నతః సర్వసైన్యాని యుగాన్తమ ఇవ కుర్వతః
36 న హి థేవా న గన్ధర్వా నాసురా న చ రాక్షసాః
అథ్య శక్తా రణే జేతుం రదస్దం మాం నరర్షభ
37 మథ అన్యొ నాస్తి లొకే ఽసమిన్న అర్జునాథ వాస్త్రవిత్తమః
అహం హి జవలతాం మధ్యే మయూధానామ ఇవాంశుమాన
పరయొక్తా థేవ సృష్టానామ అస్త్రాణాం పృతనా గతః
38 కృశాశ్వతనయా హయ అథ్య మత పరయుక్తా మహామృధే
థర్శయన్తొ ఽఽతమనొ వీర్యం పరమదిష్యన్తి పాణ్డవాన
39 అథ్య సర్వా థిశొ రాజన ధారాభిర ఇవ సంకులాః
ఆవృతాః పత్రిభిస తీక్ష్ణైర థరష్టారొ మామకైర ఇహ
40 కిరన హి శరజాలాని సర్వతొ భైరవ సవరమ
శత్రూన నిపాతయిష్యామి మహావాత ఇవ థరుమాన
41 న చ జానాతి బీభత్సుస తథ అస్త్రం న జనార్థనః
న భీమసేనొ న యమౌ న చ రాజా యుధిష్ఠిరః
42 న పార్షతొ థుర్తామాసౌ న శిఖణ్డీ న సాత్యకిః
యథ ఇథం మయి కౌరవ్య స కల్యం స నివర్తనమ
43 నారాయణాయ మే పిత్రా పరణమ్య విధిపూర్వకమ
ఉపహారః పురా థత్తొ బరహ్మరూప ఉపస్దితే
44 తం సవయం పరతిగృహ్యాద భగవాన స వరం థథౌ
వవ్రే పితా మే పరమమ అస్త్రం నారాయణం తతః
45 అదైనమ అబ్రవీథ రాజన భగవాన థేవ సత్తమః
భవితా తవత్సమొ నాన్యః కశ చిథ యుధి నరః కవ చిత
46 న తవ ఇథం సహసా బరహ్మన పరయొక్తవ్యం కదం చన
న హయ ఏతథ అస్త్రమ అన్యత్ర వధాచ ఛత్రొర నివర్తతే
47 న చైతచ ఛక్యతే జఞాతుం కొ న వధ్యేథ ఇతి పరభొ
అవధ్యమ అపి హన్యాథ ధి తస్మాన నైతత పరయొజయేత
48 వధః సంఖ్యే థరవశ చైవ శస్త్రాణాం చ విసర్జనమ
పరయాచనం చ శత్రూణాం గమనం శరణస్య చ
49 ఏతే పరశమనే యొగా మహాస్త్రస్య పరంతప
సర్వదా పీడితొ హి సయాథ అవధ్యాన పీడయన రణే
50 తజ జగ్రాహ పితా మహ్యమ అబ్రవీచ చైవ స పరభుః
తవం వర్షిష్యసి థివ్యాని శస్త్రవర్షాణ్య అనేకశః
అనేనాస్త్రేణ సంగ్రామే తేజసా చ జవలిష్యసి
51 ఏవమ ఉక్త్వా స భగవాన థివమ ఆచక్రమే పరభుః
ఏతన నారాయణాథ అస్త్రం తత పరాప్తం మమ బన్ధునా
52 తేనాహం పాణ్డవాంశ చైవ పాఞ్చాలాన మత్స్యకేకయాన
విథ్రావయిష్యామి రణే శచీపతిర ఇవాసురాన
53 యదా యదాహమ ఇచ్ఛేయం తదా భూత్వా శరా మమ
నిపతేయుః సపత్నేషు విక్రమత్స్వ అపి భారత
54 యదేష్టమ అశ్వవర్షేణ పరవర్షిష్యే రణే సదితః
అయొముఖైశ చ విహగైర థరావయిష్యే మహారదాన
పరశ్వధాంశ చ వివిధాన పరసక్ష్యే ఽహమ అసంశయమ
55 సొఽహం నారాయణాస్త్రేణ మహతా శత్రుతాపన
శత్రూన విధ్వంసయిష్యామి కథర్దీ కృత్యపాణ్డవాన
56 మిత్ర బరహ్మ గురు థవేషీ జాల్మకః సువిగర్హితః
పాఞ్చాలాపసథశ చాథ్య న మే జీవన విమొక్ష్యతే
57 తచ ఛరుత్వా థరొణపుత్రస్య పర్యవర్తత వాహినీ
తతః సర్వే మహాశఙ్ఖాన థధ్ముః పురుషసత్తమాః
58 భేరీశ చాభ్యహనన హృష్టా థిణ్డిమాంశ చ సహస్రశః
తదా ననాథ వసుధా ఖురనేమిప్రపీడితా
స శబ్థస తుములః ఖం థయాం పృదివీం చ వయనాథయత
59 తం శబ్థం పాణ్డవాః శరుత్వా పర్జన్యనినథొపమమ
సమేత్య రదినాం శరేష్ఠాః సహితాః సంన్యమన్త్రయన
60 తదొక్త్వా థరొణపుత్రొ ఽపి తదొపస్పృశ్య భారత
పరాథుశ్చకార తథ థివ్యమ అస్త్రం నారాయణం తథా