ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 165

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 165)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
కరూరమ ఆయొధనం జజ్ఞే తస్మిన రాజసమాగమే
రుథ్రస్యేవ హి కరుథ్ధస్య నిఘ్నతస తు పశూన యదా
2 హస్తానామ ఉత్తమాఙ్గానాం కార్ముకాణాం చ భారత
ఛత్రాణాం చాపవిథ్ధానాం చామరాణాం చ సంయుగే
3 భగ్నచక్రై రదైశ చాపి పాతితైశ చ మహాధ్వజైః
సాథిభిశ చ హతైః శూరైః సంకీర్ణా వసుధాభవత
4 బాణపాత నికృత్తాస తు యొధాస తే కురుసత్తమ
చేష్టన్తొ వివిధాశ చేష్టా వయథృశ్యన్త మహాహవే
5 వర్తమానే తదా యుథ్ధే ఘొరే థేవాసురొపమే
అబ్రవీత కషత్రియాంస తత్ర ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
అభిథ్రవత సంయత్తాః కుమ్భయొనిం మహారదాః
6 ఏష వై పార్షతొ వీరొ భారథ్వాజేన సంగతః
ఘటతే చ యదాశక్తి భారథ్వాజస్య నాశనే
7 యాథృశాని హి రూపాణి థృశ్యన్తే నొ మహారణే
అథ్య థరొణం రణే కరుథ్ధః పాతయిష్యతి పార్షతః
తే యూయం సహితా భూత్వా కుమ్భయొనిం పరీప్సత
8 యుధిష్ఠిర సమాజ్ఞప్తాః సృఞ్జయానాం మహారదాః
అభ్యథ్రవన్త సంయత్తా భారథ్వాజం జిఘాంసవః
9 తాన సమాపతతః సర్వాన భారథ్వాజొ మహారదః
అభ్యథ్రవత వేగేన మర్తవ్యమ ఇతి నిశ్చితః
10 పరయాతే సత్యసంధే తు సమకమ్పత మేథినీ
వవుర వాతాః స నిర్ఘాతాస తరాసయన్తి వరూదినీమ
11 పపాత మహతీ చొల్కా ఆథిత్యాన నిర్గతేవ హ
థీపయన్తీవ తాపేన శంసన్తీవ మహథ భయమ
12 జజ్వలుశ చైవ శస్త్రాణి భారథ్వాజస్య మారిష
రదాః సవనన్తి చాత్యర్దం హయాశ చాశ్రూణ్య అవాసృజన
13 హతౌజా ఇవ చాప్య ఆసీథ భారథ్వాజొ మహారదః
ఋషీణాం బరహ్మవాథానాం సవర్గస్య గమనం పరతి
సుయుథ్ధేన తతః పరాణాన ఉత్స్రష్టుమ ఉపచక్రమే
14 తతశ చతుర్థిశం సైన్యైర థరుపథస్యాభిసంవృతః
నిర్థహన కషత్రియ వరాతాన థరొణః పర్యచరథ రణే
15 హత్వా వింశతిసాహస్రాన కషత్రియాన అరిమర్థనః
థశాయుతాని తీక్ష్ణాగ్రైర అవధీథ విశిఖైః శితైః
16 సొ ఽతిష్ఠథ ఆహవే యత్తొ విధూమ ఇవ పావకః
కషత్రియాణామ అభావాయ బరాహ్మమ ఆత్మానమ ఆస్దితః
17 పాఞ్చాల్యం విరదం భీమొ హతసర్వాయుధం వశీ
అవిషణ్ణం మహాత్మానం తవరమాణః సమభ్యయాత
18 తతః సవరదమ ఆరొప్య పాఞ్చాల్యమ అరిమర్థనః
అబ్రవీథ అభిసంప్రేక్ష్య థరొణమ అస్యన్తమ అన్తికాత
19 న తవథన్య ఇహాచార్యం యొథ్ధుమ ఉత్సహతే పుమాన
తవరస్వ పరాగ వధాయైవ తవయి భారః సమాహితః
20 స తదొక్తొ మహాబాహుః సర్వభారసహం నవమ
అభిపత్యాథథే కషిప్రమ ఆయుధప్రవరం థృఢమ
21 సంరబ్ధశ చశరాన అస్యన థరొణం థుర్వారణం రణే
వివారయిషుర ఆచార్యం శరవర్షైర అవాకిరత
22 తౌ నయవారయతాం శరేష్ఠౌ సంరబ్ధౌ రణశొభినౌ
ఉథీరయేతాం బరాహ్మాణి థివ్యాన్య అస్త్రాణ్య అనేకశః
23 స మహాస్త్రైర మహారాజ థరొణమ ఆచ్ఛాథయథ రణే
నిహత్య సర్వాణ్య అస్త్రాణి భారథ్వాజస్య పార్షతః
24 స వసాతీఞ శిబీంశ చైవ బాహ్లీకాన కౌరవాన అపి
రక్షిష్యమాణాన సంగ్రామే థరొణం వయధమథ అచ్యుతః
25 ధృష్టథ్యుమ్నస తథా రాజన గభస్తిభిర ఇవాంశుమాన
బభౌ పరచ్ఛాథయన నాశాః శరజాలైః సమన్తతః
26 తస్య థరొణొ ధనుశ ఛిత్త్వా విథ్ధ్వా చైనం శిలీముఖైః
మర్మాణ్య అభ్యహనథ భూయః స వయదాం పరమామ అగాత
27 తతొ భీమొ థృఢక్రొధొ థరొణస్యాల్శిష్య తం రదమ
శనకైర ఇవ రాజేన్థ్ర థరొణం వచనమ అబ్రవీత
28 యథి నామ న యుధ్యేరఞ శిక్షితా బరహ్మ బన్ధవః
సవకర్మభిర అసంతుష్టా న సమ కషత్రం కషయం వరజేత
29 అహింసా సర్వభూతేషు ధర్మం జయాయస్తరం విథుః
తస్య చ బరాహ్మణొ మూలం భవాంశ చ బరహ్మవిత్తమః
30 శవపాకవన మలేచ్ఛ గణాన హత్వా చాన్యాన పృదగ్విధాన
అజ్ఞానాన మూఢవథ బరహ్మన పుత్రథారధనేప్సయా
31 ఏకస్యార్దే బహూన హత్వా పుత్రస్యాధర్మవిథ యదా
సవకర్మస్దాన వికర్మస్దొ న వయపత్రపసే కదమ
32 స చాథ్య పతితః శేతే పృష్టేనావేథితస తవ
ధర్మరాజేన తథ వాక్యం నాతిశఙ్కితుమ అర్హసి
33 ఏవమ ఉక్తస తతొ థరొణొ భీమేనొత్సృజ్య తథ ధనుః
సర్వాణ్య అస్త్రాణి ధర్మాత్మా హాతు కామొ ఽభయభాషత
కర్ణ కర్ణ మహేష్వాస కృప థుర్యొధనేతి చ
34 సంగ్రామే కరియతాం యత్నొ బరవీమ్య ఏష పునః పునః
పాణ్డవేభ్యః శివం వొ ఽసతు శస్త్రమ అభ్యుత్సృజామ్య అహమ
35 ఇతి తత్ర మహారాజ పరాక్రొశథ థరౌణిమ ఏవ చ
ఉత్సృజ్య చ రణే శస్త్రం రదొపస్దే నివేశ్య చ
అభయం సర్వభూతానాం పరథథౌ యొగయుక్తవాన
36 తస్య తచ ఛిథ్రమ ఆజ్ఞాయ ధృష్టథ్యుమ్నః సముత్దితః
ఖడ్గీ రదాథ అవప్లుత్య సహసా థరొణమ అభ్యయాత
37 హాహాకృతాని భూతాని మానుషాణీతరాణి చ
థరొణం తదాగతం థృష్ట్వా ధృష్టథ్యుమ్న వశంగతమ
38 హాహాకారం భృశం చక్రుర అహొ ధిగ ఇతి చాబ్రువన
థరొణొ ఽపి శస్త్రాణ్య ఉత్సృజ్య పరమం సామ్యమ ఆస్దితః
39 తదొక్త్వా యొగమ ఆస్దాయ జయొతిర భూతొ మహాతపాః
థివమ ఆక్రామథ ఆచార్యః సథ్భిః సహ థురాక్రమమ
40 థవౌ సూర్యావ ఇతి నొ బుథ్ధిర ఆసీత తస్మింస తదాగతే
ఏకాగ్రమ ఇవ చాసీథ ధి జయొతిర్భిః పూరితం నభః
సమపథ్యత చార్కాభే భారథ్వాజ నిశాకరే
41 నిమేష మాత్రేణ చ తజ జయొతిర అన్తరధీయత
ఆసీత కిలకిలా శబ్థః పరహృష్టానాం థివౌకసామ
బరహ్మలొకం గతే థరొణే ధృష్టథ్యుమ్నే చ మొహితే
42 వయమ ఏవ తథాథ్రాక్ష్మ పఞ్చ మానుషయొనయః
యొగయుక్తం మహాత్మానం గచ్ఛన్తం పరమాం గతిమ
43 అహం ధనంజయః పార్దః కృపః శారథ్వతొ థవిజః
వాసుథేవశ చ వార్ష్ణేయొ ధర్మరాజశ చ పాణ్డవః
44 అన్యే తు సర్వే నాపశ్యన భారథ్వాజస్య ధీమతః
మహిమానం మహారాజ యొగముక్తస్య గచ్ఛతః
45 గతిం పరమికాం పరాప్తమ అజానన్తొ నృయొనయః
నాపశ్యన గచ్ఛమానం హి తం సార్ధమ ఋషిపుంగవైః
ఆచార్యం యొగమ ఆస్దాయ బరహ్మలొకమ అరింథమమ
46 వితున్నాఙ్గం శరశతైర నయస్తాయుధమ అసృక కషరమ
ధిక్కృతః పార్తషస తం తు సర్వభూతైః పరామృశత
47 తస్య మూర్ధానమ ఆలమ్బ్య గతసత్త్వస్య థేహినః
కిం చిథ అబ్రువతః కాయాథ విచకర్తాసినా శిరః
48 హర్షేణ మహతా యుక్తొ భారథ్వాజే నిపాతితే
సింహనాథ రవం చక్రే భామయన ఖడ్గమ ఆహవే
49 ఆకర్ణపలితః శయామొ వయసాశీతి పఞ్చకః
తవత్కృతే వయచరత సంఖ్యే స తు షొడథ వర్షవత
50 ఉక్తవాంశ చ మహాబాహుః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
జీవన్తమ ఆనయాచార్యం మా వధీర థరుపథాత్మజః
51 న హన్తవ్యొ న హన్తవ్య ఇతి తే సైనికాశ చ హ
ఉత్క్రొశన్న అర్జునశ చైవ సానుక్రొశస తమ ఆథ్రవత
52 కరొశమానే ఽరజునే చైవ పార్దివేషు చ సర్వశః
ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽవధీథ థరొణం రదతల్పే నరర్షభమ
53 శొణితేన పరిక్లిన్నొ రదాథ భూమిమ అరింథమః
లొహితాఙ్గ ఇవాథిత్యొ థుర్థర్శః సమపథ్యత
ఏవం తం నిహతం సంఖ్యే థథృశే సైనికొ జనః
54 ధేష్టథ్యుమ్నస తు తథ రాజన భారథ్వాజ శిరొమహత
తావకానాం మహేష్వాసః పరముఖే తత సమాక్షిపత
55 తే తు థృష్ట్వా శిరొ రాజన భారథ్వాజస్య తావకాః
పలాయనకృతొత్సాహా థుథ్రువుః సర్వతొథిశమ
56 థరొణస తు థివమ ఆస్దాయ నక్షత్రపదమ ఆవిశత
అహమ ఏవ తథాథ్రాక్షం థరొణస్య నిధనం నృప
57 ఋషేః పరసాథాత కృష్ణస్య సత్యవత్యాః సుతస్య చ
విధూమామ ఇవ సంయాన్తీమ ఉల్కాం పరజ్వలితామ ఇవ
అపశ్యామ థివం సతబ్ధ్వా గచ్ఛన్తం తం మహాథ్యుతిమ
58 హతే థరొణే నిరుత్సాహాన కురూన పాణ్డవ సృఞ్జయాః
అభ్యథ్రవన మహావేగాస తతః సైన్యం వయథీర్యత
59 నిహతా హయభూయిష్ఠాః సంగ్రామే నిశితైః శరైః
తావకా నిహతే థరొణే గతాసవ ఇవాభవన
60 పరాజయమ అదావాప్య పరత్ర చ మహథ భయమ
ఉభయేనైవ తే హీనా నావిన్థన ధృతిమ ఆత్మనః
61 అన్విచ్ఛన్తః శరీరం తు భారథ్వాజస్య పార్దివాః
నాధ్యగచ్ఛంస తథా రాజన కబన్ధాయుత సంకులే
62 పాణ్డవాస తు జయం లబ్ధ్వా పరత్ర చ మహథ యశః
బాణశబ్థరవాంశ చక్రుః సింహనాథాంశ చ పుష్కలాన
63 భీమసేనస తతొ రాజన ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పార్షతః
వరూదిన్యామ అనృత్యేతాం పరిష్వజ్య పరస్పరమ
64 అబ్రవీచ చ తథా భీమః పార్షతం శత్రుతాపనమ
భూయొ ఽహం తవాం విజయినం పరిష్వక్ష్యామి పార్షత
సూతపుత్రే హతే పాపే ధార్తరాష్ట్రే చ సంయుగే
65 ఏతావథ ఉక్త్వా భీమస తు హర్షేణ మహతా యుతః
బాహుశబ్థేన పృదివీం కమ్పయామ ఆస పాణ్డవః
66 తస్య శబ్థేన విత్రస్తాః పరాథ్రవంస తావకా యుధి
కషత్రధర్మం సముత్సృజ్య పలాయనపరాయణాః
67 పాణ్డవాస తు జయం లబ్ధ్వా హృష్టా హయ ఆసన విశాం పతే
అరిక్షయం చ సంగ్రామే తేన తే సుఖమ ఆప్నువన
68 తతొ థరొణే హతే రాజన కురవః శస్త్రపీడితాః
హతప్రవీరా విధ్వస్తా భృశం శొకపరాయణాః
69 విచేతసొ హతొత్సాహాః కశ్మలాభిహతౌజసః
ఆర్తస్వరేణ మహతా పుత్రం తే పర్యవారయన
70 రజస్వలా వేపమానా వీక్షమాణా థిశొ థశ
అశ్రుకణ్ఠా యదా థైత్యా హిరణ్యాక్షే పురా హతే
71 స తైః పరివృతొ రాజా తరస్తైః కషుథ్రమృగైర ఇవ
అశక్నువన్న అవస్దాతుమ అపాయాత తనయస తవ
72 కషుత్పిపాసాపరిశ్రాన్తాస తే యొధాస తవ భారత
ఆథిత్యేన చ సంతప్తా భృశం విమనసొ ఽభవన
73 భాస్కరస్యేవ పతనం సముథ్రస్యేవ శొషణమ
విపర్యాసం యదా మేరొర వాసవస్యేవ నిర్జయమ
74 అమర్షణీయం తథ థృష్ట్వా భారథ్వాజస్య పాతనమ
తరస్తరూపతరా రాజన కౌరవాః పరాథ్రవన భయాత
75 గాన్ధారరాజః శకునిస తరస్తస తరస్తతరైః సహ
హతం రుక్మరదం థృష్ట్వా పరాథ్రవత సహితొ రదైః
76 వరూదినీం వేగవతీం విథ్రుతాం స పతాకినీమ
పరిగృహ్య మహాసేనాం సూతపుత్రొ ఽపయాథ భయాత
77 రదనాగాశ్వకలిలాం పురస్కృత్య తు వాహినీమ
మథ్రాణామ ఈశ్వరః శల్యొ వీక్షమాణొ ఽపయాథ భయాత
78 హతప్రవీరైర భూయిష్ఠం థవిపైర బహు పథాతిభిః
వృతః శారథ్వతొ ఽగచ్ఛత కష్టం కదమ ఇతి బరువన
79 భొజానీకేన శిష్టేన కలిఙ్గారట్ట బాహ్లికైః
కృతవర్మా వృతొ రాజన పరాయాన సుజవనైర హయైః
80 పథాతిగణసంయుక్తస తరస్తొ రాజన భయార్థితః
ఉలూకః పరాథ్రవత తత్ర థృష్ట్వా థరొణం నిపాతితమ
81 థర్శనీయొ యువా చైవ శౌర్యే చ కృతలక్షణః
థుఃశాసనొ భృశొథ్విగ్నః పరాథ్రవథ గజసంవృతః
82 గజాశ్వరదసంయుక్తొ వృతశ చైవ పథాతిభిః
థుర్యొధనొ మహారాజ పరాయాత తత్ర మహారదః
83 గజాన రదాన సమారుహ్య పరస్యాపి హయాఞ జనాః
పరకీర్ణకేశా విధ్వస్తా న థవావ ఏకత్ర ధావతః
84 నేథమ అస్తీతి పురుషా హతొత్సాహా హతౌజసః
ఉత్సృజ్య కవచాన అన్యే పరాథ్రవంస తావకా విభొ
85 అన్యొన్యం తే సమాక్రొశన సైనికా భరతర్షభ
తిష్ఠ తిష్ఠేతి న చ తే సవయం తత్రావతస్దిరే
86 ధుర్యాన పరముచ్య తు రదాథ ధతసూతాన సవలంకృతాన
అధిరుహ్య హయాన యొధాః కషిప్రం పథ్భిర అచొథయన
87 థరవమాణే తదా సైన్యే తరస్తరూపే హతౌజసి
పరతిస్రొత ఇవ గరాహొ థరొణపుత్రః పరాన ఇయాత
88 హత్వా బహువిధాం సేనాం పాణ్డూనాం యుథ్ధథుర్మథః
కదం చిత సంకటాన ముక్తొ మత్తథ్విరథవిక్రమః
89 థరవమాణం బలం థృష్ట్వా పలాయనకృతక్షణమ
థుర్యొధనం సమాసాథ్య థరొణపుత్రొ ఽబరవీథ ఇథమ
90 కిమ ఇయం థరవతే సేనా తరస్తరూపేవ భారత
థరవమాణాం చ రాజేన్థ్ర నావస్దాపయసే రణే
91 తవం చాపి న యదా పూర్వం పరకృతిస్దొ నరాధిప
కర్ణప్రభృతయశ చేమే నావతిష్ఠన్తి పార్దివాః
92 అన్యేష్వ అపి చ యుథ్ధేషు నైవ సేనాథ్రవత తథా
కచ చిత కషేమం మహాబాహొ తవ సైన్యస్య భారత
93 కస్మిన్న ఇథం హతే రాజన రదసింహే బలం తవ
ఏతామ అవస్దాం సంప్రాప్తం తన మమాచక్ష్వ కౌరవ
94 తత తు థుర్యొధనః శరుత్వా థరొణపుత్రస్య భాషితమ
ఘొరమ అప్రియమ ఆఖ్యాతుం నాశకత పార్దివర్షభః
95 భిన్నా నౌర ఇవ తే పుత్రొ నిమగ్నః శొకసాగరే
బాష్పేణ పిహితొ థృష్ట్వా థరొణపుత్రం రదే సదితమ
96 తతః శారథ్వతం రాజా సవ్రీడమ ఇథమ అబ్రవీత
శంసేహ సర్వం భథ్రం తే యదా సైన్యమ ఇథం థరుతమ
97 అతః శారథ్వతొ రాజన్న ఆర్తిం గచ్ఛన పునః పునః
శశంస థరొణపుత్రాయ యదా థరొణొ నిపాతితః
98 [కృప]
వయం థరొణం పురస్కృత్య పృదివ్యాం పరవరం రదమ
పరావర్తయామ సంగ్రామం పాఞ్చాలైర ఏవ కేవలైః
99 తతః పరవృత్తే సంగ్రామే విమిశ్రాః కురు సొమకాః
అన్యొన్యమ అభిగర్జన్తః శస్త్రైర థేహాన అపాతయన
100 తతొ థరొణొ బరాహ్మమ అస్త్రం వికుర్వాణొ నరర్షభః
అహనచ ఛాత్రవాన భల్లైః శతశొ ఽద సహస్రశః
101 పాణ్డవాః కేకయా మత్స్యాః పాఞ్చాలాశ చ విశేషతః
సంఖ్యే థరొణ రదం పరాప్య వయనశన కాలచొథితాః
102 సహస్రం రదసింహానాం థవిసాహస్రం చ థన్తినామ
థరొణొ బరహ్మాస్త్ర నిర్థగ్ధం పరేషయామ ఆస మృత్యవే
103 ఆకర్ణపలితః శయామొ వయసాశీతి పఞ్చకః
రణే పర్యచరథ థరొణొ వృథ్ధః షొడశవర్షవత
104 కలిశ్యమానేషు సైన్యేషు వధ్యమానేషు రాజసు
అమర్షవశమ ఆపన్నాః పాఞ్చాలా విముఖాభవన
105 తేషు కిం చిత పరభగ్నేషు విముఖేషు సపత్నజిత
థివ్యమ అస్త్రం వికుర్వాణొ బభూవార్క ఇవొథితః
106 స మధ్యం పరాప్య పాణ్డూనాం శరరశ్మిః పరతాపవాన
మధ్యం గత ఇవాథిత్యొ థుష్ప్రేక్ష్యస తే పితాభవత
107 తే థహ్యమానా థరొణేన సూర్యేణేవ విరాజతా
థగ్ధవీర్యా నిరుత్సాహా బభూవుర గతచేతసః
108 తాన థృష్ట్వా పీడితాన బాణైర థరొణేన మధుసూథనః
జయైషీ పాణ్డుపుత్రాణామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
109 నైష జాతు పరైః శక్యొ జేతుం శస్త్రభృతాం వరః
అపి వృత్రహణా సంఖ్యే రదయూదప యూదపః
110 తే యూయం ధర్మమ ఉత్సృజ్య జయం రక్షత పాణ్డవాః
యదా వః సంయుగే సర్వాన న హన్యాథ రుక్మవాహనః
111 అశ్వత్దామ్ని హతే నైష యుధ్యేథ ఇతి మతిర మమ
హతం తం సంయుగే కశ చిథ ఆఖ్యాత్వ అస్మై మృషా నరః
112 ఏతన నారొచయథ వాక్యం కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
అరొచయంస తు సర్వే ఽనయే కృచ్ఛ్రేణ తు యుధిష్ఠిరః
113 భీమసేనస తు సవ్రీడమ అబ్రవీత పితరం తవ
అశ్వత్దామా హత ఇతి తచ చాబుధ్యత తే పితా
114 స శఙ్కమానస తన మిద్యా ధర్మరాజమ అపృచ్ఛత
హతం వాప్య అహతం వాజౌ తవాం పితా పుత్రవత్సలః
115 తథ అతద్య భయే మగ్నొ జయే సక్తొ యుధిష్ఠిరః
అశ్వత్దామానమ ఆహేథం హతః కుఞ్జర ఇత్య ఉత
భీమేన గిరివర్ష్మాణం మాలవస్యేన్థ్ర వర్మణః
116 ఉపసృత్య తథా థరొణమ ఉచ్చైర ఇథమ అభాషత
యస్యార్దే శస్త్రమ ఆధత్సే యమ అవేక్ష్య చ జీవసి
పుత్రస తే థయితొ నిత్యం శొ ఽశవత్దామా నిపాతితః
117 తచ ఛరుత్తా విమనాస తత్ర ఆచార్యొ మహథ అప్రియమ
నియమ్య థివ్యాన్య అస్త్రాణి నాయుధ్యత యదా పురా
118 తం థృష్ట్వా పరమొథ్విగ్నం శొకొపహతచేతసమ
పాఞ్చాలరాజస్య సుతః కరూరకర్మా సమాథ్రవత
119 తం థృష్ట్వా విహితం మృత్యుం లొకతత్త్వవిచక్షణః
థివ్యాన్య అస్త్రాణ్య అదొత్సృజ్య రణే పరాయ ఉపావిశత
120 తతొ ఽసయ కేశాన సవ్యేన గృహీత్వా పాణినా తథా
పార్షతః కరొశమానానాం వీరాణామ అచ్ఛినచ ఛిరః
121 న హన్తవ్యొ న హన్తవ్య ఇతి తే సర్వతొ ఽబరువన
తదైవ చార్జునొ వాహాథ అవరుహ్యైనమ ఆథ్రవత
122 ఉథ్యమ్య బాహూ తవరితొ బరువాణశ చ పునః పునః
జీవన్తమ ఆనయాచార్యం మా వధీర ఇతి ధర్మవిత
123 తదాపి వార్యమాణేన కౌరవైర అర్జునేన చ
హత ఏవ నృశంసేన పితా తవ నరర్షభ
124 సైనికాశ చ తతః సర్వే పరాథ్రవన్త భయార్థితాః
వయం చాపి నిరుత్సాహా హతే పితరి తే ఽనఘ
125 [స]
తచ ఛరుత్వా థరొణపుత్రస తు నిధనం పితుర ఆహవే
కరొధమ ఆహారయత తీవ్రం పథాహత ఇవొరగః