ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతస తే సైనికాః శరుత్వా తం యుధిష్ఠిర నిగ్రహమ
సిన్హ నాథరవాంశ చక్రుర బాణశఙ్ఖరవైః సహ
2 తత తు సర్వం యదావృత్తం ధర్మరాజేన భారత
ఆప్తైర ఆశు పరిజ్ఞాతం భారథ్వాజ చికీర్షితమ
3 తతః సర్వాన సమానాయ్య భరాతౄన సైన్యాంశ చ సర్వశః
అబ్రవీథ ధర్మరాజస తు ధనంజయమ ఇథం వచః
4 శరుతం తే పురుషవ్యాఘ్ర థరొణస్యాథ్య చికీర్షితమ
యదా తన న భవేత సత్యం తదా నీతిర విధీయతామ
5 సాన్తరం హి పరతిజ్ఞాతం థరొణేనామిత్రకర్శన
తచ చాన్తరమ అమొఘేషౌ తవయి తేన సమాహితమ
6 స తవమ అథ్య మహాబాహొ యుధ్యస్వ మథ అనన్తరమ
యదా థుర్యొధనః కామం నేమం థరొణాథ అవాప్నుయాత
7 [అర్జ]
యదా మే న వధః కర్య ఆచార్యస్య కదం చన
తదా తవ పరిత్యాగొ న మే రాజంశ చికీర్షితః
8 అప్య ఏవం పాణ్డవ పరాణాన ఉత్సృజేయమ అహం యుధి
పరతీయాం నాహమ ఆచార్య తవాం న జహ్యాం కదం చన
9 తవాం నిగృహ్యాహవే రాజన ధార్తరాష్ట్రొ యమ ఇచ్ఛతి
న స తం జీవలొకే ఽసమిన కామం పరాప్తః కదం చన
10 పరపతేథ థయౌః స నక్షత్రా పృదివీ శకలీభవేత
న తవాం థరొణొ నిగృహ్ణీయాజ జీవమానే మయి ధరువమ
11 యథి తస్య రణే సాహ్యం కురుతే వజ్రభృత సవయమ
థేవైర వా సహితొ థైత్యైర న తవాం పరాప్స్యత్య అసౌ మృధే
12 మయి జీవతి రాజేన్థ్ర న భయంకర్తుమ అర్హసి
థరొణాథ అస్త్రభృతాం శరేష్ఠాత సర్వశస్త్రభృతామ అపి
13 న సమరామ్య అనృతాం వాచం న సమరామి పరాజయమ
న సమరామి పరతిశ్రుత్య కిం చిథ అప్య అనపాకృతమ
14 [స]
తతః శఙ్ఖాశ చ భేర్యశ చ మృథఙ్గాశ చానకైః సహ
పరావాథ్యన్త మహారాజ పాడవానాం నివేశనే
15 సింహనాథశ చ సంజజ్ఞే పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
ధనుర్జ్యాతలశబ్థశ చ గగనస్పృక సుభైరవః
16 తం శరుత్వా శఙ్ఖనిర్ఘొషం పాణ్డవస్య మహాత్మనః
తవథీయేష్వ అప్య అనీకేషు వాథిత్రాణ్య అభిజఘ్నిరే
17 తతొ వయూఢాన్య అనీకాని తవ తేషాం చ భారత
శనైర ఉపేయుర అన్యొన్యం యొత్స్యమానాని సంయుగే
18 తతః పరవవృతే యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
పాణ్డవానాం కురూణాం చ థరొణ పాఞ్చాల్యయొర అపి
19 యతమానాః పరయత్నేన థరొణానీక విశాతనే
న శేకుః సృఞ్జయా రాజంస తథ ధి థరొణేన పాలితమ
20 తదైవ తవ పుత్రస్య రదొథారాః పరహారిణః
న శేకుః పాణ్డవీం సేనాం పాల్యమానాం కిరీటినా
21 ఆస్తాం తే సతిమితే సేనే రక్ష్యమాణే పరస్పరమ
సంప్రసుప్తే యదా నక్తం వరరాజ్యౌ సుపుష్పితే
22 తతొ రుక రదొ రాజన్న అర్కేణేవ విరాజతా
వరూదినా వినిష్పత్య వయచరత పృతనాన్తరే
23 తమ ఉథ్యతం రదేనైకమ ఆశు కారిణమ ఆహవే
అనేకమ ఇవ సంత్రాసాన మేనిరే పాణ్డుసృఞ్జయాః
24 తేన ముక్తాః శరా ఘొరా విచేరుః సర్వతొథిశమ
తరాసయన్తొ మహారాజ పాణ్డవేయస్య వాహినీమ
25 మధ్యం థినమ అనుప్రాప్తొ గభస్తిశతసంవృతః
యదాథృశ్యత ఘర్మాంశుస తదా థరొణొ ఽపయ అథృశ్యత
26 న చైనం పాణ్డవేయానాం కశ చిచ ఛక్నొతి మారిష
వీక్షితుం సమరే కరుథ్ధం మహేన్థ్రమ ఇవ థానవాః
27 మొహయిత్వా తతః సైన్యం భారథ్వాజః పరతాపవాన
ధృష్టథ్యుమ్న బలం తూర్ణం వయధమన నిశితైః శరైః
28 స థిశః సర్వతొ రుథ్ధ్వా సంవృత్య ఖమ అజిహ్మగైః
పార్షతొ యత్ర తత్రైవ మమృథే పాణ్డువాహినీమ