ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ద్రోణ పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హన్త తే వర్ణయిష్యామి సర్వం పరత్యక్షథర్శివాన
యదా స నయపతథ థరొణః సాథితః పాణ్డుసృఞ్జయైః
2 సేనాపతిత్వం సంప్రాప్య భారథ్వాజొ మహారదః
మధ్యే సర్వస్య సైన్యస్య పుత్రం తే వాక్యమ అబ్రవీత
3 యత కౌరవాణామ ఋషభాథ ఆపగేయాథ అనన్తరమ
సేనాపత్యేన మాం రాజన్న అథ్య సత్కృతవాన అసి
4 సథృశం కర్మణస తస్య ఫలం పరాప్నుహి పార్దివ
కరొమి కామం కం తే ఽథయ పరవృణీష్వ యమ ఇచ్ఛసి
5 తతొ థుర్యొధనశ చిన్త్య కర్ణ థుఃశాసనాథిభిః
తమ అదొవాచ థుర్ధర్షమ ఆచార్యం జయతాం వరమ
6 థథాసి చేథ వరం మహ్యం జీవగ్రాహం యుధిష్ఠిరమ
గృహీత్వా రదినాం శరేష్ఠం మత్సమీపమ ఇహానయ
7 తతః కురూణామ ఆచార్యః శరుత్వా పుత్రస్య తే వచః
సేనాం పరహర్షయన సర్వామ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
8 ధన్యః కున్తీసుతొ రాజా యస్య గరహణమ ఇచ్ఛసి
న వధార్దం సుథుర్ధర్ష వరమ అథ్య పరయాచసి
9 కిమర్దం చ నరవ్యాఘ్ర న వధం తస్య కాఙ్క్షసి
నాశంససి కరియామ ఏతాం మత్తొ థుర్యొధన ధరువమ
10 ఆహొ సవిథ ధర్మపుత్రస్య థవేష్టా తస్య న విథ్యతే
యథ ఇచ్ఛసి తవం జీవన్తం కులం రక్షసి చాత్మని
11 అద వా భరతశ్రేష్ఠ నిర్జిత్య యుధి పాణ్డవాన
రాజ్యాంశం పరతిథత్త్వా చ సౌభ్రాత్రం కర్తుమ ఇచ్ఛసి
12 ధన్యః కున్తీసుతొ రాజా సుజాతా చాస్య ధీమతః
అజాతశత్రుతా సత్యా తస్య యత సనిహ్యతే భవాన
13 థరొణేన తవ ఏవమ ఉక్తస్య తవ పుత్రస్య భారత
సహసా నిఃసృతొ భావొ యొ ఽసయ నిత్యం పరవర్తతే
14 నాకారొ గూహితం శక్యొ బృహస్పతిసమైర అపి
తస్మాత తవ సుతొ రాజన పరహృష్టొ వాక్యమ అబ్రవీత
15 వధే కున్తీసుతస్యాజౌ నాచార్య విజయొ మమ
హతే యుధిష్ఠిరే పార్దొ హన్యాత సర్వాన హి నొ ధరువమ
16 న చ శక్యొ రణే సర్వైర నిహన్తుమ అమరైర అపి
య ఏవ చైషాం శేషః సయాత స ఏవాస్మాన న శేషయేత
17 సత్యప్రతిజ్ఞే తవ ఆనీతే పునర్థ్యూతేన నిర్జితే
పునర యాస్యన్త్య అరణ్యాయ కౌన్తేయాస తమ అనువ్రతాః
18 సొ ఽయం మమ జయొ వయక్తం థీర్ఘకాలం భవిష్యతి
అతొ న వధమ ఇచ్ఛామి ధర్మరాజస్య కర్హి చిత
19 తస్య జిహ్మమ అభిప్రాయం జఞాత్వా థరొణొ ఽరదతత్త్వవిత
తం వరం సాన్తరం తస్మై థథౌ సంచిన్త్య బుథ్ధిమాన
20 [థర్న]
న చేథ యుధిష్ఠిరం వీర పాలయేథ అర్జునొ యుధి
మన్యస్వ పాణ్డవం జయేష్ఠమ ఆనీతం వశమ ఆత్మనః
21 న హి పార్దొ రణే శక్యః సేన్థ్రైర థేవాసురైర అపి
పరత్యుథ్యాతుమ అతస తాత నైతథ ఆమర్షయామ్య అహమ
22 అసంశయం స శిష్యొ మే మత పూర్వశ చాస్త్రకర్మణి
తరుణః కీర్తియుక్తశ చ ఏకాయనగతశ చ సః
23 అస్త్రాణీన్థ్రాచ చ రుథ్రాచ చ భూయాంసి సమవాప్తవాన
అమర్షితశ చ తే రాజంస తేన నామర్షయామ్య అహమ
24 స చాపక్రమ్యతాం యుథ్ధాథ యేనొపాయేన శక్యతే
అపనీతే తతః పార్దే ధర్మరాజొ జితస తవయా
25 గరహణం చేజ జయం తస్య మన్యసే పురుషర్షభ
ఏతేన చాభ్యుపాయేన ధరువం గరహణమ ఏష్యతి
26 అహం గృహీత్వా రాజానం సత్యధర్మపరాయణమ
ఆనయిష్యామి తే రాజన వశమ అథ్య న సంశయః
27 యథి సదాస్యతి సంగ్రామే ముహూర్తమ అపి మే ఽగరతః
అపనీతే నరవ్యాఘ్రే కున్తీపుత్రే ధనంజయే
28 ఫల్గునస్య సమక్షం తు న హి పార్దొ యుధిష్ఠిరః
గరహీతుం సమరే శక్యః సేన్థ్రైర అపి సురాసురైః
29 [స]
సాన్తరం తు పరతిజ్ఞాతే రాజ్ఞొ థరొణేన నిగ్రహే
గృహీతం తమ అమన్యన్త తవ పుత్రాః సుబాలిశాః
30 పాణ్డవేషు హి సాపేక్షం థరొణం జానాతి తే సుతః
తతః పరతిజ్ఞా సదైర్యార్దం స మన్త్రొ బహులీకృతః
31 తతొ థుర్యొధనేనాపి గరహణం పాణ్డవస్య తత
సైన్యస్దానేషు సర్వేషు వయాఘొషితమ అరింథమ