దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/తిరు విందలూరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెరుమాళ్ల సన్నిధి ఒకటి శిధిలముగా నున్నది. మీనమాసం హస్తా నక్షత్రము, తీర్థోత్సవం. ఈ సన్నిధికి తూర్పున 5 కి.మీ దూరంలో నాచ్చియార్‌కోవెల కలదు. ఈ క్షేత్రమునకు దక్షిణ జగన్నాథమని పేరు.

మార్గము: 1 కుంభఘోణం నుండి టౌన్ బస్ కలదు.2. కుంభకోణం నుండి "కొడుక్కి" అనుచోట దిగి 2 కి.మీ దూరము నడిచియు సన్నిధిని సేవింపవచ్చును.

పా|| తీదఱు నిలత్తొడెరి కాలికొడునీర్ కెళువిశమ్బు మవై యాయ్,
     మాశఱు మనత్తి నొడఱక్క మొడిఱక్కై యవైయాయ పెరుమాన్ తాయ్
     శెఱువలైన్దు తయిరుణ్డు కుడమాడు తడమార్వర్ తగై శేర్
     నాదనుఱై కిన్ఱనకర్ నన్దిపుర విణ్ణ గరుమ్‌ నణ్ణు మనమే.
            తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియతిరుమొழி 5-10-1

22. తిరు విందళూరు 22 (మాయావరం)

(తిరువళందూర్)

శ్లో|| శ్రీ మదిందు సరసీకృతద్భుతా విందళూర్‌పురి సురేన్ద్ర దిజ్ముఖః
    దివ్యగంధ వననాథ నామకః చంద్రశాప వినివర్తన ప్రియః

శ్లో|| వేద చక్రపద దేవయానగో వీరనామ శయనావలాంచనః
    చంద్రసేవిత తనుర్విరాజతే కౌస్తుభాంశ కలి జిన్ముని స్తుతః

వివ: సుగంధ వననాధుడు, మరువినియమైన్ద పెరుమాళ్, పరిమళ రంగన్ - చంద్రశాప విమోచన నాచ్చియార్ - పుండరీకవల్లి నాచ్చియార్ - వేదచక్ర విమానము - చంద్ర పుష్కరిణి - తూర్పుముఖము - వీరశయనము - చంద్రునకు ప్రత్యక్షము - తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: మీనం హస్త తీర్థోత్సవంగా బ్రహ్మోత్సవం. తులా మాసమున కావేరీ స్నానము మిక్కిలి విశేషము.

మార్గము: ఇది మాయవరం నగరంలో ఒక భాగము టౌన్ బస్ సౌకర్యము గలదు. మాయవరంలో అన్ని వసతులు కలవు.

పా|| నుమ్మైత్తొழுదోమ్‌ నున్దమ్ పణిశెయ్‌దిరుక్కుమ్‌ నుమ్మడియోమ్‌
     ఇమ్మైక్కిన్బమ్‌ పెత్తిమైన్దా యిన్దళూరీరే
     ఎమ్మైక్కడితా క్కరుమమరుళి ఆవారెన్ఱి రజ్గి
     నమ్మై యొరుకాల్ కాట్టి నడన్దాల్ జాజ్గళుయ్యోమే
                      తిరుమంగై యాళ్వార్ - పెరియ తిరుమొழி 4-9-1.

33

23. తిరుచ్చిత్తరకూడమ్‌ 23 (చిదంబరం)

శ్లో|| శ్రీ పుండరీక సరసీ పరిశోభమానే
    శ్రీ చిత్రమూట నగరే భుజగేంద్ర శాయీ
    శ్రీ పుండరీక లతికా ప్రియ దివ్యరూపః
    శ్రీ సాత్త్వికాఖ్య వరమన్దిరవాస లోలః

శ్లో|| ప్రాచీముఖ శ్శివముఖా మర కణ్వ తిల్యా
    ప్రత్యక్ష మంగళ తనుః కులశేఖరేణ
    సంకీర్తితః కలిజితా మునినా చ నిత్యం
    గోవిందరాజ భగవానవనౌ విభాతి

వివ: గోవింద రాజస్వామి - పుండరీకవల్లి తాయార్ - సాత్త్విక విమానం - పుండరీక సరస్సు - తూర్పుముఖము - భుజంగభోగశయనము - పరమశివునకు, దేవతలకు, కణ్వమహర్షికి, తిల్యకు ప్రత్యక్షము. కులశేఖరాళ్వార్లు, తిరుమంగై ఆళ్వార్లు కీర్తించినది.

విశే: ఈ క్షేత్రమునకు పడమట దిశగా 40 కి.మీ. దూరమున స్వయం వ్యక్త స్థలములలో నొకటియైన శ్రీముష్ణమును, నైరుతి దిశగా 25 కి.మీ. దూరమున కాట్టుమన్నార్ కోవెలయు గలదు. ఈ సన్నిధిలోనే చిదంబర నటరాజ శివాలయము గలదు.

మార్గము: మద్రాసు - తిరుచ్చి రైలు మార్గములో కలదు. తమిళనాడులోని అన్ని ముఖ్యపట్టణముల నుండి బస్ వసతి కలదు. అన్ని సౌకర్యములు గల నగరము.

పా|| అజ్గణెడు మదిళ్ పుడైశూழ అయోత్తి యెన్నుమ్‌
     అణినగరత్తులగనైత్తుమ్‌ విళక్కుఇనోది
     వెజ్గదిరోన్ కులత్తు క్కోర్ విలక్కాయ్ తోన్ఱి
     విణ్ ముழுదు ముయ్యక్కొణ్డ వీరన్ఱన్నై
     శెజ్గణెడుమ్‌ కరుముగిలై యిరామన్ఱన్నై
     త్తిలై నగర్ తిరుచ్చిత్తర కూడన్దన్నుళ్
     ఎజ్గళ్ తని ముదల్వనై యెమ్బెరుమాన్‌న్ఱన్నై
     యెన్ఱుకొలో కణ్‌కుళిర క్కాణునాళే
          కులశేఖరాళ్వార్ - పెరుమాళ్ తిరుమొழி 5-10-1

                      34