దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/కాழிచ్చీరామ విణ్ణగరమ్‌

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
DivyaDesaPrakasika.djvu

24. తాడాళన్-శీర్గాళి

Tadalan - Srikali

25. వైయ్యంకాత్త పెరుమాళ్-కూడలూర్

Vaivamkatta perumal - Kadalur

24. కాழிచ్చీరామ విణ్ణగరమ్‌ 24 (శయాళి)

(శీర్గాళి)

శ్లో. శంఖ పుష్కరిణీ చక్ర తీర్థ సుందర వైభవే|
   కాట్చీరామ పురే శ్రీమాన్ తాడాళన్నితి విశ్రుత:||

శ్లో. మరంద స్యంది కబరీ నాయకీ భాగలోలుప:|
   పుష్కలా వర్తకాఖ్యాన విమాన స్థితి శోభిత:||

శ్లో. అష్టకోణ మహర్షీణాం ప్రత్యక్ష:ప్రాగ్దిశాముఖ:|
   పరకాల వచోదివ్య సుధాప్రీతో విరాజితే||

వివ: తాడాళన్-త్రివిక్రమన్-మత్తழ0కుழలి నాచ్చియార్-లోక నాయకి-శంఖ పుష్కరిణీ-చక్రత్రీర్దము-పుష్కలా వర్తక విమానము-అష్టకోణ మహర్షికి ప్రత్యక్షము-తూర్పు ముఖము-నడచు చున్న సేవ-తిరుమంగై అల్వార్ కీర్తించినది.

విశే: ఇచటనే తిరుమంగై ఆళ్వార్ "ఒరుకుఱళాయ్"(పె.తి.3-4)అనుదశకమును అనుగ్రహించి "తిరుజ్ఞాన సంబందర్" అను శైవకవులను మెప్పించి "చతుష్కవి శిఖామణి" అను బిరుదమును పొందిరి. శ్రీ వైష్ణవ సిద్దాన్త స్థాపన చేసి "తాడాళన్" పెరుమాళ్లను పున:ప్రతిష్ఠ గావించిరి. "తిరుక్కోవలూర్" లో "త్రివిక్రమన్" పెరుమాళ్ల కుడి పాదము పైకి యుండగా ఇచ్చటి పెరుమాళ్ల ఎడమ పాదము పైకి గలదు. మణవాళమా మునులు వేంచేసి మంగళాశాసనం చేసిన స్థలము.

మార్గము: శీర్గాళి పెద్ద పట్టణము. అన్ని వసతులు గలవు.

పా. ఒరు కుఱళాయిరు నిలమ్‌ మూవడిమణ్ వేణ్డి
        యులగనైత్తు మీరడియా లొడుక్కి; ఒన్ఱుమ్‌
   తరగవెనా మావలియై చ్చిఱై యిల్ వైత్త
        తాడాళన్ తాళణైవీర్; తక్క కీర్తి
   యరు మఱైయిన్ తిరళ్ నాన్గుమ్‌ వేళ్వియై న్దుమ్‌
        అజ్గజ్గళవై యాఱు మిశైగళేழுమ్‌
   తెరువిల్ మలివిழா వళముమ్‌ శిఱక్కుమ్‌ కాழி
        చ్చీరామ విణ్ణగరే శేర్మినీరే.
               తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 3-4-1

                      35 

25. కూడలూర్ - 25(తిరువయ్యారు 10 కి.మీ)

(ఆడుదురై పెరుమాళ్ కోయిల్)

శ్లో|| చక్ర తీర్థాంచితే రమ్యే కూడలూర్ నగరీవరే
    పద్మాసన లతానాధో వైయ్యంకాత్త విభుస్సదా

శ్లో|| శుద్ధ సత్త్వ విమానస్థః ప్రాజ్ముఖో నన్దకర్షిణా
    ప్రత్యక్షితః కలిధ్వంసి స్తుతి ప్రీతో విరాజతే

వివ: వైయంకాత్త పెరుమాళ్ (జగద్రక్షకన్) - పద్మాసనవల్లి తాయార్ - చక్ర తీర్థము - శుద్ధ సత్వ విమానము - తూర్పు ముఖము - నిలుచున్న సేవ - నన్దక మహర్షికి ప్రత్యక్షము - తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

సూచన: తంజావూరు నుండి గణపతి అగ్రహారం పోవు టౌన్ బస్ లో ఈ క్షేత్రమును చేరవచ్చును. ఇచట వసతులేమియు లేవు. అయ్యంపేటలోగాని, తిరువయ్యారులో గాని బస చేయవలెను. అయ్యంపేటకు 7 కి.మీ. దూరములో ఈ క్షేత్రము గలదు. అర్చక స్వాములు ఉండు సమయమును తెలిసికొని సేవింపవలయును.

మార్గము: తంజావూరు నుండి తిరువయ్యారు చేరి అక్కడ నుండి కుంభకోణం పోవు బస్ లో 10 కి.మీ. దూరములో ఈ సన్నిధి చేరవచ్చును. ఆడుదురై పెరుమాళ్ కోయిల్ అనియే చెప్పవలెను.

పా|| తాన్దం పెరుమై యఱియార్; తూదు | వేన్దర్కాయవేన్దరూర్ పోల్;
     కాన్దళ్ విరల్ మెన్ కలై నన్మడవార్ | కూన్దల్ కమழுమ్ కూడలూరే.

పా|| తక్కన్‌వేళ్వి త్తకర్త తలైవన్ | తుక్కన్దుడైత్త తుణైవరూర్ పోల్
    ఎక్కలిడు నుణ్ మణల్ మేల్, ఎజ్గుమ్‌ | కొక్కిన్ పழమ్‌ వీழ కూడలూరే.
                       తిరుమంగై ఆళ్వార్ - పెరియ తిరుమొழி 5-2-1.6


ముముక్షువు

మంచిమాట

కంటికి కనుపింపనిధానిని (అనగా భగవత్స్వరూపమును) కంటికి కనుపించునట్లు అనుసంధించుకొనుచు, కంటికి కనుపించు (శబ్దాదిభోగములను) వానిని కంటికి-కనబడునట్లు భావించువాడే ముముక్షువు. "శ్రీపరాశర భట్టర్"

DivyaDesaPrakasika.djvu


                        36