దివ్యదేశ వైభవ ప్రకాశికా/అరిమేయ విణ్ణగరమ్‌

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

31. వైకుంద విణ్ణగరమ్‌ 31

శ్లో. ఆనంద తీర్థ కమాలాసరసీ మనోజ్ఞ వైకుంఠ విణ్ణగర నామని దివ్యదేశే|
   వైకుంఠ పూర్వ వరవల్లికయా సమేతో వైకుంఠనాథ విభురాసన సన్నివిష్ట:|

శ్లో. సత్యాభివర్దన విమాన ముపాశ్రితస్పన్ శ్రీ మానుదంక వసురాజ విరీక్షితాజ్గ:|
   జ్ఞానాలవాల పరకాల మునీంద్ర కీర్త్య: రాజత్యమంద మతిమానస రాజహంస:||

వివ: వైకుంఠనాధ పెరుమాళ్ (తామరై కణ్ణుడైయ పెరుమాళ్)-వైకుంఠవల్లి తాయార్-ఆనంద తీర్థం-లక్ష్మీ పుష్కరిణి(ఉదంక పుష్కరిణి, విరజి)-సత్యవర్దన విమానము-తూర్పు ముఖము-కూర్చున్న సేవ-ఉదంక మహర్షికి, వసుమహారాజునకు ప్రత్యక్షము. తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

విశే: తిరునాంగూర్ తిరుపతులలోనిది

మార్గము: మణిమాడక్కోయిల్‌కు 1 కి.మీ దూరమున గలదు. అర్చకస్వాములను ముందుగా కలసి కొని సేవింపవలసియున్నది.

పా. శలజ్గొణ్డ విరణియనదగల్ మార్వజ్కీణ్డు|
          తడజ్గడలై క్కడన్ద ముదజ్గొణ్డు గన్దకాళై.
    నలజ్గొణ్డ కరుముగిల్‌పోల్ తిరుమేని యమ్మాన్
          నాడోఱుం మగిழ்న్దినిదు మరువియుఱై కోయిల్.
    శలజ్గొణ్డు మలర్ శొరియుమ్‌ మల్లిగై యొణ్ శెరున్ది|
          శెణ్బజ్గళ్ మణనాఱుమ్‌ వణ్ పొழிలినూడే
    వలజ్గొణ్డు కయలోడి విళై యాడు నాజ్గూర్|
          వైగున్ద విణ్ణగరుమ్‌ వణజ్గు మడనెంజే.
                తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియతిరుమొழி 3-9-1

32. అరిమేయ విణ్ణగరమ్‌ 32

శ్లో. దేశేస్మి న్నరిమేయ విణ్ణగరకే కోట్యాఖ్య తీర్థాంచితే
   సంప్రాప్తో లసదుచ్య శృజ్గ మతులం వైమానమైంద్రీ ముఖ:|
   నాయక్యామృత కుంభవల్లి విలస న్నామ్న్యా కలిఘ్నస్తుత:
   ఆసీన:కుడమాడు కూత్త పెరుమాళ్ రాజత్యుదంకేక్షిత:||

వివ: కుడమాడు కూత్తన్-అమృతఘటవల్లి తాయార్-కోటి తీర్థము-ఉచ్యశృంగ విమానము-తూర్పు ముఖము-నిలచున్న సేవ-ఉదంక మహర్షికి ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది.

                        43 విశే: తిరునాంగూర్ తిరుపతులలో ఒకటి.

మార్గము: మణిమాడక్కోయిల్‌కు చేరువలోనే గలదు.

పా. తిరుమడన్దై మణ్ మడన్దై యిరుపాలుమ్‌ తిగழ
            త్తీవినైగళ్ పోయగల వడియవర్ గట్కెన్ఱుమ్‌
   అరుళ్‌నడన్దు; ఇవ్వేழுలగత్తవర్ పణియవానీర్‌
            అమర్‌న్దేత్త విరున్ద విడమ్‌ పెరుమ్‌ పుగழ் వేదియర్‌వాழி
   తరుమిడజ్గళ్; మழర్‌గళ్ మిగుకైతై గళ్ శెయ్గనీర్
           తామరైగళ్ తడజ్గొడరుమిడజ్గ డొఱువ్ తిగழ
   అరువిడజ్గళ్ పొழிల్ తழுవి ఎழிల్ తిగழு నాజ్గూర్
   అరిమేయ విణ్ణగరుం వణజ్గు మడనెంజే
          తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 3-10-1

33. తిరుత్తేవనార్‌తొగై 33 (కీళ్‌చాలై)

శ్లో. తేవనార్ తొగై సునామ్ని పట్టణే శోభనాఖ్య నళినీ సమన్వితే|
   శోభనాహ్వయ విమాన మధ్యగ: పశ్చిమాననయుత స్థ్సితిప్రియ:||

శ్లో. దేవనాయక విభు:కడల్ మకళ్ నాయకీ వపుషి మగ్నలోచన:|
   సేవితో వర వసిష్ఠ యోగినా రాజతే కలిహ సంస్తుత స్సదా||

వివ: తెయ్‌వనాయకన్-కడల్ మకళ్ తాయార్-శోభన పుష్కరిణి-శోభన విమానము-పశ్చిమ ముఖము-నిలచున్న సేవ-వసిష్ఠునకు ప్రత్యక్షము-తిరుమంగై ఆళ్వార్ కీర్తించినది. దేవతలు గుమిగూడి పెరుమాళ్ళను వేంచేపు చేసిన స్థలము గాన తిరుతేవనార్ తుగై యనిపేరు వచ్చినది.

విశే: తిరువెళ్లక్కుళము, తిరుక్కావళంబాడి సన్నిధి అర్చకులే ఈ సన్నిధి కైంకర్యమును కూడా చేయుచున్నారు. కావున వారిని ముందుగా కలసికొని సేవింపవలసియున్నది.

మార్గము: తిరునాంగూర్‌కు 1 కి.మీ దూరములో ఉన్నది. ఈ క్షేత్రమునకు 1 కి.మీ దూరములో అణ్ణన్ కోయిల్ కలదు.

పా. ఇలమెల్లా మముదుశెయ్‌దు నాన్మఱైయుమ్‌ తొడరాద,
    పాలగనా యాలిలైయిల్ పళ్లికొళ్లుమ్‌ పరమ నిడమ్‌,
    శాలివళమ్‌ పెరుగివరుమ్‌ తడమణ్ణి త్తెన్ కరైమేల్,
    శేలుగళుమ్‌ వయల్ నాజ్గై త్తిరుత్తేవనార్ తొగైయే.
        తిరుమంగై ఆళ్వార్-పెరియ తిరుమొழி 4-1-6

                   44