దినము దినమెల్ల నైదాఘ తీక్ష్ణ భాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దినము దినమెల్ల నైదాఘ తీక్ష్ణ భాను

భీకర కరానలచ్ఛట వేగి వేగి

శీతల నిశా ప్రశాంత శయ్యా తలాన

నిట్టె కనుమోడ్చె గాదె నా హృదయసుమము!

అలసటం దూలి, నిర్జీవ మటుల సోలి,

జాలి గొల్పును గాదె! నీ వేల స్వప్న

మటుల లోలోన కలచి, చీకటి ముసుంగు

నొత్తిగిల ద్రోసి, వదలని పొత్తు గోరి

తొంగి తొంగి చూచెద వయ్యొ దుఃఖమా! యొ

కించు కైనను జాలి వహించ వేమి?

సగము వాడిన మృదుల పుష్పమ్ము సుమ్ము,

నిదుర పోనిమ్ము లేకున్న నేల వ్రాలు!