తెలుగు సమస్యలు/100-109 సమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search • రారా తమ్ముడ రారయన్న యనిభర్తం బిల్పెఁ బ్రాణార్థియై,


శా.లే రామామణి రాజసూయమునదండ్రిన్ జేయగా ముద్దుశృం
గారిం బన్నడిగద్దె పీఠమున వేడ్కన్నిల్పిరాస్వామికిన్, వీరం
డై హరునెత్తి మొుత్తిన ధనుర్విద్యాగురుస్వామికిన్, రా ... 95

 • తలలొ క్కేబదినాల్గు కానబడియెన్ దద్గౌరివక్షంబునన్,


మ. లలితాకారుఁ గుమారు షన్ముఖునినిన్ లాలించి చన్నిచ్చుచో
గళలగ్న గ్ర హరత్నదీప్తకలికా గాంభీర్య హేమాంచితో, జ్వల
రత్న ప్రతిబింబితాననములన్ శంభుండు వీక్షించినం, దల. . . 96


 • పలుకులు గూబలకు మిగులపండుగ నేసెన్,


క. లలితాంగిపంజరమ్మునఁ
గలచిలుకల హెచ్చరింపఁ గడుమధురముగా
జిలుకలు కలకలపలికెడు, పలుకులు. . . 97.

 • వజ్రము పచ్చయ్యె పచ్చ వజ్రం బాయెన్.


క. వజ్ర మయా ! నీహృదయము
ఈజ్రాప్రాసంబు కవుల కియ్యం దగునా
వజ్రసభ గరుడియాదఁగ, వజ్రము. . . 98

 • పడమటికొండమీద నొకపద్మదళాక్షికి మొల్చె శష్పముల్,


చ. వడిగలదండిరక్కసుల వాదన భాస్కరుఁ డెందుఁగ్రుంకు నీ
పుడమిని సర్వలకణసమున్నతి గల్లు నెలంత లెందఱో, పడ
తికి మన్మథాలయముపైనను నేమది యంకురించె నాపడ... 99

 • రాతికిఁ గోతిపుట్టె రఘురామునికైవడి సీతకైవడిన్,


ఉ. వాతసుతాఖ్యచే బరగి వాసవ వైరులు భీతిఁ జెందఁగా, "ధా
త్రిసుశానురాగమున ధైర్యము శక్తియు విక్రమంబువిఖ్యా
తి చెలంగ రావణుని పెంపడఁగింపను ధీరుడై పురా, రా... 100 

 • రాతిరివేళ భౌస్క_రుఁడు రమ్యముగానుదయించెఁదూర్పునన్


ఉ, వాతతనూజ! భానుసుత! వాలితనూభవ! వహ్ని పుత్రకా
సేతువుగట్టు కాల మిదె శీఘ్రముగా గొనిరండు కొండ లీ
రీతిగ నిద్ర బోఁదగదు లేండిక నిద్దర పోవఁ గానగున్, రా. . .

 • పసిఁడిసళాకు తీగెకును పర్వతముల్ వికసించి నవ్వగన్,


చ, విసువక పల్లవాళి దిని వేడ్క బికంబులు మ్రోయఁగావసం
తసమయహేమకారకుఁడు తద్దయు వేడుక భూపణంబులం బసవనలక్ష్మీంగూర్పుకొనభాసిలు సంపగిపువ్వు పేరి మేల్, ప. . .

 • ఆకులు పోకలుం గలుగ నంతియ చాలును సున్న మేటికిన్.


ఉ. శ్రీకర కీర్తిహార! గుణశేఖర! కొమ్మనమంత్రితిక్కనన్
రాకలుగోరి ముగ్దయును రాగము చెందినమన్మథాగ్నిచే
బ్రాకటమైనముత్యములు పాకములైనవి వేగలేవయా,ఆ...

 • ఏకాదశినాఁడు సప్త మేడేఘడియల్,


క.శ్రీకాంతునిదిన మెన్నఁడు
రాకొమరుని కెద్దిప్రియము రథతిథి యెన్నం
డేకొలఁదికన్నమఱుగును, ఏకా . . . 104

 • రమణికుచంబుమిద నొకరంపముకత్తియు రాజహంసయున్.


చ, సమురతి చేయు వేళఁ బతిసంధ్ర,మమంతయుఁజూచి యాత్మలో
గుములుమనంబుతోడుతను గూర్మి బయల్ పడనీక వేగవేు
కమలదళంబులో నిడిన కస్తురిచే లిఖయించి చూపినన్, ర. . . 105

 • రతి నేయఁగ రమణి నవ్వె రమణుం డేడ్సెన్,


క, సతియొక్క తె రేపల్లెను
బతితో రతికేళి నేయఁ బద్మాక్ష్ముడు దా
బతి నీడ్చి వేసి తానే, రతి నేయఁగ... 106

 • దుగ్గపయోధిమధ్యమున దుమ్ములు రేగె నిదేమి చోద్యమో.


ఉ. స్నిగ్ధపువర్ణుడీశ్వరుఁడు చిచ్చఱ కంటనుపంచబాణునిం, దగ్ధ
ము చేసె నంచువిని తామరసేక్షణుమ్రోలనున్న యీ, ముగ్ధ
పులచ్చి మోదుకొనె మోహనగంధము పిండిపిండియై. . .

 • ఈతాకులగుడిసెలోన నినుఁ డుదయించెన్.


క. సీతాపతిపూఁదోఁటకు
నేతా మెత్తేటివేళ యిప్పడె వచ్పెన్
పోతా పడుకున్నావా, యీతా. . . 108.

 • చూతుమె లవుఁడా యటంచు సుందరి పలికెన్.


క. సీత తన ప్రియతనూజని
నాతియుఁ జేరఁగఁ బిలిచి యౌరా యనుచున్
ఖ్యాతిగ రామునిగుఱ్ఱము, చూతు. . . 109.

 • విూనాక్షికిఁ గుచములాఱు మీనశరీరా.


క. సూనశరుఁడు నారసమునఁ
బూని కుసుముకందుకములఁ బొసగించె ననం _
గాను విలసిల్లె నంతయు, విూనాక్షి . . . 110

 • వర్షాకాలమువచ్చె గ్రీష్మమువలెన్ వైశాఖమాసంబునన్.


శా. హర్షం బెట్లగు కృష్ణదేవు డిటకై
          యబ్జాక్షిరాదాయె సా
మర్షాహుంకృతి చంద్రుఁ డేచుతఱి భీ
          మద్వేషనామోగ్రదు
ర్ధక్షక్రూరనిశాతఘాతనవచూ
          తవ్రాతబాణావళీ, వర్షాకాలము. 111