తెలుగు కావ్యములు/శ్రీ రామ దండకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

శ్రీ రామ దండకము.

SRI RAMA DANDAKAMU.

దివ్య చారిత్ర ర్వర్తనాద్యంతమున్ దెల్సి - సత్తావకీనాజ్ఞ గావించియున్నంతలో - రాక్షసారాతులన్ భీతులన్ సద్గుణో పేతులన్ లోక విఖ్యాతులన్ బ్రోవగాబూని - నీ వాదశస్యందనాధీశుపూబోడి గర్భంబునం బుట్టి - కైకేయి పుత్రుండు సౌమిత్రి శత్రుఘ్నులుం గొల్వగా - బ్రహ్మచర్యాశ్రమం బొంది - బాల్యాంచిత క్రీడ గావింపుచుండండ - గాధేయ డేతెంచగా - రాఘవుండేగి - యమ్మునికిన్న్ ంరొక్కి తోడ్తెచ్చి - సింహాసనంబిచ్చి - సేవించి - పూజించి - నేవేమి గాంక్షింప పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/18 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/19

శ్రీరామదండకము

సంతసం బందుచున్ దాఁబ్రయోగోప సంహార
యుక్తంబు గా సర్వ శత్రుఘ్న శస్త్రాస్త్రసం
ఘాతముల్ దివ్య బాణంబులర్పించఁగా మౌని
చే నన్నియుంగాంచి తన్మార్గమందేగి

పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/21 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/22 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/23 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/24 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/25 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/26 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/27 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/28 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/29 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/30 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/31 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/32 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/33 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/34 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/35 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/36 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/37 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/38 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/39 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/40 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/41 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/42 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/43 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/44 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/45 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/46 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/47 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/48 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/49 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/50 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/51 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/52 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/53 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/54 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/55 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/56 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/57 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/58 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/59 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/60 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/61

శ్రీరాములు, శుభమస్తు, అవిఘ్నమస్తు.

శ్రీ కోదండరామశతకము మొదలగు వానిలోని పద్యములు.

STANZAS FROM SRI KODANDARAMA SATAKAMU &c.

పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/63 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/64 పుట:10879telugukaavy034400mbp.pdf/65