తెలుగునాడు అను ఆంధ్రవీధిలో బ్రాహ్మణ ప్రశంస

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుఁగునాడు

అను ఆంధ్రవీధి లో

బాహ్మణ ప్రశంస


మొదటి భాగము
________________________

ఇయ్యది

ఏలూరులో ఫష్టు గ్రేడు ప్లీడరుగా నుండిన

దాసు శ్రీరామమంత్రి చే

రచియింపఁబడియె.
__________________________________

Reprints

బెజవాడ వాణీ ముద్రాక్షరశాలయందు
ముద్రింపఁబడియె

1929
______________

Price As.4.

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.