తల్లీ గిరిజా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు


రాగం: నవమాలిక(నిరోష్ఠక)    తాళం: ఆది

పల్లవి:
తల్లీ! గిరిజా! తరగని కరుణా!
హరునే గెలిచే జాణా!

అనుపల్లవి:
ఎద ఎదలో గల వెలుగా!
ఇదిగిదిగో నిను గనెదా!

గలగల సాగే నదిలో జననీ!
చేలో కదిలే చిగురులలో
చిలుకల ఈ కిలకిలలో
కడలి కడా ఇసుకలలో

చక చక సాగే కలలో కథగా
నీ శ్రీ గిరియే జనులకు తోచే
గురుచరణా శ్రయగతిచే
అదియే సచిదానందదగా

[ఈ పాట MP3]