జ్యోతి వెలిగింది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ తెలుగు కీర్తనలు

పల్లవి:
జ్యోతి వెలిగింది సద్గురు జ్యోతి వెలిగింది
జ్యోతి వెలిగింది జీవుడి చీకటి తొలగింది
చరణం:
ఆకలి అవుతుంది ఆత్మ జ్ఞానం అడిగింది
జ్ఞానం అడిగింది గురు భోధలు నడిచింది

దాహం అవుతుంది మనసున మోహం వదిలింది
మోహం వదిలింది మనసున దప్పి తీరింది

చక్రం నడిచింది జన్మ ఎత్తుకొచ్చింది
ఎత్తుకొచ్చింది జన్మ నడచిపోతూంది

భయం పోయింది బుద్ధికి బుద్ధి వచ్చింది
బుద్ధి వచ్చింది తెలివికి తెలుపబడింది

పుట్టుకొచ్చింది శాంతము కరుణ నిండింది
కరుణ నిండింది దత్తుడి కృప కలిగింది

ఈ భజన వీడియో