చింతామణి మాసపత్రిక/సంపుటము 2/ఆగష్టు 1892/విషయ సూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ముఖచిత్రం

విషయ సూచిక.

1. మృచ్ఛకటికము

2. ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము

3. జంతుస్వభావ చరిత్రము

4. ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము

5. జయద్రథ నాటకము.

6. మహీపతి రాంతూప్రాం జీలకంఠ్

7. స్త్రీహితోపదేశము.

8. మూఢుల కారోగ్యము బోధించుట మనకు ధర్మము.

9. గాలిపడగ.

10. కాకియు, నక్కయు.

11. కృతివిమర్శనము.