చింతామణి మాసపత్రిక/సంపుటము 2/ఆగష్టు 1892

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

The Chintamani.

A MONTHLY TELUGU MAGAZINE

EDITED BY N. SUBBARAU B. A. & B. L.


Vol. 2. RAJAHMUNDRY: AUGUST 1892. No. 2.


CONTENTS.

1. Mritchakatika (Toy Cart) - Translated by Mr. V. Vasudeva Sastri B.A.

2. Prabhavati Pradyumnam - by Pingali Suranna.

3. Natural History of Animals - by Mr. K. Veeresalingagam

4. Lives of Telugu Poets - Do.

5. Jayathradha Nataka (a drama adopted from Shakespeare's Othello) - by Mr. V. Padmanabhaiah, B. A.

6. Lives of Great Men and Women - by Mr. A. Sundararamayya.

7. Advise to Women - by Mr. H. Ramarow, B. A.

8. Our Duty to our filthy neighbours in Southern India - translated by Mr. Ch. Venkatachalam, M. A. & B. L.

9. The Paper kite. by Mr. T. L. Narasimharao

10. The Fox and the Crow -

11. Review of books -

RAJAHMUNDRY:

Printed by K. Ramayya, at the Vivekavardhani Press.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.