చలిజ్వరము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చలిజ్వరము

(ఇది వ్యాపించువిధము, దీనిని నివారించు పద్ధతులు, చికిత్స)ఇది

' జీవశాస్త్రము ' ' కలరా ' అంటువ్యాధులు ' మున్నగు గ్రంథముల

రచించినవారును, ' ఆంధ్రవిజ్ఞాన సర్వస్వ ' మందలి ప్రకృతి

శాస్త్రభాగమునకు సంపాదకులును శస్త్రశాస్త్ర

వైద్యశాస్త్ర విశారదులును నగు

డాక్టరు. ఆచంట లక్ష్మీపతి, బి. ఏ. ఎం. బి, సి. ఎం.

గారిచే రచింపబడినది.


రెండవ కూర్పు.చెన్నపట్టణము

ఇండియా ప్రింటింగు వర్క్సు ముద్రాక్షరశాల

1915

సర్వస్వామ్య సంకలితము

వెల 0-7-0

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1928.


The author died in 1962, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 60 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.