చతుర చంద్రహాసము/పాత్రలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ నాటకమున వచ్చు పాత్రలు.


హేమవర్మ - కుంతలదేశపు రాజు

భాగురాయణుడు - కుంతలదేశపు మంత్రి - (ఈతనికే దుష్టబుద్ధియని పేరు)

ఉగ్రసేనుడు - కుంతలదేశపు సేనాని

జయంతుడు - మాళవదేశపు రాజుచే బంపబడిన బ్రాహ్మణుడు

సుమంతుడు - పుళిందదేశపు మంత్రి

మదనుడు - భాగురాయణుని కొడుకు

ఇంద్రదత్తుడు - పుళింద దేశాధిపతి

చంద్రహాసుడు - పుళిందాధీశుని దత్తపుత్రుడు - కథానాయకుడు

మందరుడు / శౌనకుడు - భాగురాయణుని సేవకులు

చారాయణుడు - చంద్రహాసుని కంచుకి

భీముడు / భైరవుడు - కుంతలపురములోని కాళికాలయ రక్షకులు

గాలవుడు - కుంతలేశ్వరుని పురోహితుడు


విషయ - భాగురాయణుని కూతురు - కథానాయిక

కాంచనమాల - విషయ చెలిమికత్తె

ఇంకను కంచుకి, సేవకులు, పౌరులు మున్నగువారు వచ్చెదరు.