గోదావరిసీమ జానపద కళలు క్రీడలు వేడుకలు/విషయసూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక:

ప్రస్తావన

జానపద విజ్ఞానం

జానపదుల నిసర్గ విజ్ఞాన నిధి

విద్య

వైద్యం

ఆహారం

విహారం

వ్యవహారం

పరిశుభ్రత

రచ్చబండ తీర్పులు

కులాలు

ఔదార్యం

వృత్తులు

నిత్యజీవనం

సంఘజీవనం

ఇళ్ళు - వాకిళ్ళు

ఆచారాలు

చావు - బ్రతుకులు

దానధర్మాలు

నోములు

వ్రతాలు

విశ్వాసాలు

దయ్యాలు - భూతాలు

చేతబడి

గృహవాస్తు

శకునాలు

బల్లి పతనం

అవయవాలు అదరడం

గ్రామదేవతలు

జోస్యాలు

సాగరతీర జానపదులు - బెస్తలు గిరిజన జానపదులు

వాల్మీకులు

కొండరెడ్లు

లంబాడీలు

కోయలు

జానపదుల విజ్ఞానదాయకమగు పెన్నిధి

జానపద వాజ్మయం

కళలు

క్రీడలు

వేడుకలు

జానపదం - నాగరికం

కళలు - తరగతులు

శిల్పం

చిత్రలేఖనం

సంగీతం

నాట్యం

కవిత్వం

జానపద వాజ్మయం

జోలపాటలు

బాలానందం

పెళ్ళి పాటలు

భక్తి పాటలు

దంపుళ్ళ పాటలు

శ్రమ జీవుల పాటలు

శృంగార గీతాలు

హాస్యం పాటలు

తత్వాలు

పారమార్థిక గీతాలు

వీరగేయాలు

గేయపురాణ గాధలు

గేయ జానపదగాధలు

జానపద వచన కథలు పొట్టికథలు

పొడుపుకథలు

సామెతలు

తిట్లు

ఒట్లు

దీవెనలు

ఊతపదాలు

జానపద కళలు

దొమ్మరాట

గంగిరెడ్లాట

మోళీ ఆట

గుర్రాలాట

మల్లేలాట

ఎలుగుబంట్ల వేషాలు

పులివేషాలు

బండ్లమీద వేషాలు

గరగాట

గారడీలు

తప్పెటగుళ్ళు

కోయనృత్యం

కర్రసాము

కోలాటం

బుట్టబొమ్మలాట

భోగం మేళాలు

కోలసంబరం

భైటోభజన

పండరిభజన

చెక్కభజన

నృత్యతాళభజన

వీధి భాగవతం

తోలుబొమ్మలాట పంబకథ

తంబురకథ

జముకుల కథ

పురాణం

హరికథ

పగటివేషాలు

కోతి ఆట

ఎలుగుబంట్లాట

కాశీపట్నం చూడరబాబు

ప్రఖ్యాత ప్రదర్శనలు - ప్రత్యేక పరిశీలన

పగటివేషాలు

హరికథ

బుర్రకథ

యక్షగానాలు

భోగంమేళాలు

కోలసంబరం

వీధి నాటకాలు

కామిక్ వేషాలు

జానపదుల అభిమాన నాటకాలు

హరిశ్చంద్ర

చింతామణి

గయోపాఖ్యానం

జానపదులు - రామాయణాలు

రంగనాథ రామాయణం

జానపదుల క్రీడలు (ఆటలు)

బువ్వాలాట

బొమ్మలపెళ్ళిళ్ళు

నూకాలాట

అప్పడప్పడతాండ్ర

గుడుగుడుగుంచం

చెమ్మచెక్క ఒప్పులకుప్ప

త్రాడు ఆట

కాళ్ళా గజ్జి

ఒక్కొక్క మెతుకు

వెన్నెల్లో గిలగిచ్చ

నాలుగు స్తంభాలాట

దుక్కుడు పుల్లాట

గట్టు మీదా కోడి

సర్లూ టిక్కలాట

గెచ్చన రాళ్ళాట

చింతపిక్కలాట

తక్కెడాట

పులి - మేక ఆట

వైకుంథపాళీ

వామన గుంటలాట

తొక్కుడు బిళ్ళాట

తుమ్ముండ

చాకలిబాన ఆట

దాగుడు మూతలు

పంది మురిగిందాట

కుర్చీలాట

కొక్కో

ఆకు ఆట

టెంకలాట

కుప్ప తన్నులాట

బొంగరాలాట

గోళీకాయలాట

గూటీ బిళ్ళాట

కోతి కొమ్మచ్చి

కర్రలాట ఉప్పట్టి

చెడుగుడు

కుండ పగల గొట్టడం

గోనె సంచులాట

ముక్కాలాట

వొంగుదూకుళ్ళు

XII. జానపదుల వేడుకలు

వివాహ వేడుకలు

సంక్రాంతి వేడుకలు

పర్వదిన వేడుకలు

XIII.ఉప సంహారం
XVపరిశీలన గ్రంథాలు.