గృహలక్ష్మి మాసపత్రిక/సంపుటము 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


PAGE
మంగళసూక్తము 11
స్వవిషయము 17
భార్య 19
నన్నియ యతులు - కొన్నిటి గతులు 21
తొలకరి 35
కాళిదాసుడు 37
పద్యచూడామణి - బుద్ధఘోషాచార్యుడు 53
శ్రీ కోటిలింగేశ్వర స్తోత్రము 57
ఆంధ్ర ముద్రారాక్షస విమర్శనము 59
భట్టబాణుని గృహాగమనము 70
' ఏకవీర ' విమర్శ 72
అనలాశ్రుషోడశి (ప్రథమాష్టకము) 79
ద్రావిడభాషలు - సంధి 82
పంతులు - కొడుకు 86
మాతరో 103
ఏకలవ్యుడు 104
శ్రీ సూక్తి సుధానిధి 108
షట్కర్మయుక్తా 112
దుర్యోధనునకై సహదేవ వాక్యము 121
చింతా దీక్షితులు గారి బాలానందం 123
పిట్టకథలు 128
ఫెడరల్ విధానము 132
పౌరుషేయచిత్రము 142
బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య సభ 144
భారతీ స్తవగీతములు 148
హరిద్వారము 150