గణిత చంద్రిక (నాల్గవ తరగతి)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గణిత చంద్రిక.

నాల్గవ తరగతి

గ్రంథకర్త,

యస్. రంగారావువంతులు, బి. ఏ., ఎల్'. టి.,

డిప్యూటి ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్సు, గుంటూరు,

పబ్లిషర్సు

: ..

వేంకటరాం అండ్ కో.

హెడ్డాఫీసు : ఏలూరు.

చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు.

1931

కాపీరైట్.

విషయసూచిక

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1


2. దశాంశభిన్నములు, దశాంశస్థానము, కొలతబద్ద సమరేఖలను గీయుట.

3. దశాంశభిన్నములు, నాలుగు సూత్రములు.

4. మిశ్రమరాసులు, కాలమానము, సంఖ్యామానము

ఇంగ్లీషు ద్రవ్యమానము, తూనిక, బంగారు తూనిక.

5. కోణములు, సమకోణములు, కోణమాని.

6. చదరము, దీర్ఘ చదరము, వైశాల్యము.

7. బజారు లెక్కలు.

8. లాభనష్టములు.

9. వడ్డీ లెక్కలు.

10. భిన్నములు, కూడిక, తీసివేత.

11. వర్తులము, వర్తుల లేఖిని.

12. యుక్తి లెక్కలు.

పునర్విమర్శన - అభ్యాసము.


This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2021, prior to 1 January 1961) after the death of the author.