కొలనుపాక పురావస్తు ప్రదర్శనశాల/చిత్రములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రము-1

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
కొలనుపాక ప్రదర్శనశాల దృశ్యము

చిత్రము-2

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
గణపతి (క్రీ. శ. 12వ శతాబ్దము)

చిత్రము-3


KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
నటరాజు (క్రీ. శ. 12వ శతాబ్దము)

చిత్రము-4

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
వీరకల్లు,{క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దము)

చిత్రము-5

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
మహిషాసురమర్దని (క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దము)

చిత్రము-6

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
కోష్ఠపంజరముపై ఉమామహేశ్వరులు (క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దము)

చిత్రము-7

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
చాముండి, (క్రీ. శ. 13వ శతాబ్దము)

చిత్రము-8

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
గోవిందుడు (క్రీ. శ. 13 వ శతాబ్దము)

చిత్రము-9

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
కోదండరాముడు (క్రీ. శ. 12వ శతాబ్దము)

చిత్రము-10

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
నంది (క్రీ. శ. 13వ శతాబ్దము)

చిత్రము-11

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
మహావీరుడు (క్రీ. శ. 13వ శతాబ్దము)

చిత్రము-12

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
వజ్రపాణి (క్రీ. శ. 13 వ శతాబ్దము)

చిత్రము-13

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
భక్తుడు

చిత్రము-14

KOLANAUPAKA PURAVASTHU PRADARSHANA SHALA.pdf
త్రిభువన మల్లుని మానస్తంభము (క్రీ. శ. 1076-1127)