కుంభరాణా (మీరాబాయి)/నాంది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కుంభ రాణా

[మీరాబాయి]

నాంది

                   శ్రీ రాధాసతి నేలినట్లు కరుణా
                           చిత్తంబునన్ దు:ఖ దు
                   ర్వారాంగ పరీక్షఁ దప్తయగు
                           మీరాబాయి చేపట్టి లో
                   కారాధ్యుండుగ నొప్పు మాధవుఁడు
                           మమ్మజ్ఞాన సంక్షుబ్ధ సం
                   సారంభోనిధిఁ గర్ణధారుఁడయి
                           మోక్షద్వీపముం జేర్చుతన్!