కామాంధకారము - కప్పెనా నీవింత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి:
కామాంధకారము - కప్పెనా నీవింత
కనుగానక యుంటివి ॥కామాంధ॥

అనుపల్లవి:
ఏమిరా తెలియదా - ఇది కాదని నీకు
నీముద్దు కోమలి - నివసించిన యిల్లు ॥కామాంధ॥

చరణ:
పంజరమున చిలుక - పగిది నేనుండగ
- పరులకు పనియేమిరా
సంజ చీకటిదారి - జాడ తెలియలేక
కంజాత నయన ఇ - క్కడ వచ్చితివా లేక ॥కామాంధ॥

వగకాడ నీవంటి - వానికి నావంటి
- మగువ పొందది ఏలరా
మొగలి పూజిదుమ బో - ముల్లా కంటిన యట్లు
తగని ఈ నా యిల్లు - దారి దాకెనా లేక ॥కామాంధ॥

భ్రమ లేల నిన్నటి - రాతిరి గలసిన
- భామ ఇల్లిది గాదురా
రమణీయ దాసు శ్రీ - రామ కవీంద్రుని
అమల చిత్తాంబుజ - మనుకొంటివా లేక ॥కామాంధ॥