కళాపూర్ణోదయము (1943)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కళాపూర్ణోదయము


రచయిత :

పింగళి సూరనార్యుఁడు

ప్రకాశకులు:

మహారాజ రావు వేంకటకుమార మహీపతి

సూర్యారాయబహద్దరువారు

పీఠికాపురిసంస్థానాధిపతులు


'సంపాదకుఁడు:

సాహిత్యవిశారద

కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి

పీఠికాపురసంస్థానపండితుఁడు

1943

సర్వస్వామ్యోపేతము]

[వెల. రు 2-8-0కాకినాడ:
రావుసాహేబ్ పట్టమట్ట శేషగిరిరావుగారి
జార్జిముద్రణాలయమందు ముద్రింపఁబడియె.
1943.