కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏతచ ఛరుత్వా మహారాజ ధృతరాష్ట్రొ ఽమబికా సుతః
శొకస్యాన్తమ అపశ్యన వై హతం మత్వా సుయొధనమ
విహ్వలః పతితొ భూమౌ నష్టచేతా ఇవ థవిపః
2 తస్మిన నిపతితే భూమౌ విహ్వలే రాజసత్తమే
ఆర్తనాథొ మహాన ఆసీత సత్రీణాం భరతసత్తమ
3 స శబ్థః పృదివీం సర్వాం పూరయామ ఆస సర్వశః
శొకార్ణవే మహాఘొరే నిమగ్నా భరత సత్రియః
4 రాజానం చ సమాసాథ్య గాన్ధారీ భరతర్షభ
నిఃసంజ్ఞా పతితా భూమౌ సర్వాణ్య అన్తఃపురాణి చ
5 తతస తాః సంజయొ రాజన సమాశ్వాసయథ ఆతురాః
ముహ్యమానాః సుబహుశొ ముఞ్చన్త్యొ వారి నేత్రజమ
6 సమాశ్వస్తాః సత్రియస తాస తు వేపమానా ముహుర ముహుః
కథల్య ఇవ వాతేన ధూయమానాః సమన్తతః
7 రాజానం విథురశ చాపి పరజ్ఞా చక్షుషమ ఈశ్వరమ
ఆశ్వాసయామ ఆస తథా సిఞ్చంస తొయేన కౌరవమ
8 స లబ్ధ్వా శనకైః సంజ్ఞాం తాశ చ థృష్ట్వా సత్రియొ నృప
ఉన్మత్త ఇవ రాజా స సదితస తూష్ణీం విశాం పతే
9 తతొ ధయాత్వా చిరం కాలం నిఃశ్వసంశ చ పునః పునః
సవాన పుత్రాన గర్హయామ ఆస బహు మేనే చ పాణ్డవాన
10 గర్హయిత్వాత్మనొ బుథ్ధిం శకునేః సౌబలస్య చ
ధయాత్వా చ సుచిరం కాలం వేపమానొ ముహుర ముహుః
11 సంస్తభ్య చ మనొ భూయొ రాజా ధైర్యసమన్వితః
పునర గావల్గణిం సూతం పర్యపృచ్ఛత సంజయమ
12 యత తవయా కదితం వాక్యం శరుతం సంజయ తన మయా
కచ చిథ థుర్యొధనః సూత న గతొ వై యమక్షయమ
బరూహి సంజయ తత్త్వేన పునర ఉక్తాం కదామ ఇమామ
13 ఏవమ ఉక్తొ ఽబరవీత సూతొ రాజానం జనమేజయ
హతొ వైకర్తనొ రాజన సహ పుత్రైర మహారదైః
భరాతృభిశ చ మహేష్వాసైః సూతపుత్రైస తనుత్యజైః
14 థుఃశాసనశ చ నిహతః పాణ్డవేన యశస్వినా
పీతం చ రుధిరం కొపాథ భీమసేనేన సంయుగే