కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హతే థరొణే మహేష్వాసే తవ పుత్రా మహారదాః
బభూవుర ఆశ్వస్త ముఖా విషణ్ణా గతచేతసః
2 అవాఙ్ముఖాః శస్త్రభృతః సర్వ ఏవ విశాం పతే
అప్రేక్షమాణాః శొకార్తా నాభ్యభాషన పరస్పరమ
3 తాన థృష్ట్వా వయదితాకారాన సైన్యాని తవ భారత
ఊర్ధ్వమ ఏవాభ్యవేక్షన్త థుఃఖత్రస్తాన్య అనేకశః
4 శస్త్రాణ్య ఏషాం చ రాజేన్థ్ర శొణితాక్తాన్య అశేషతః
పరాభ్రశ్యన్త కరాగ్రేభ్యొ థృష్ట్వా థరొణం నిపాతితమ
5 తాని బథ్ధాన్య అనిష్టాని లమ్బమానాని భారత
అథృశ్యన్త మహారాజ నక్షత్రాణి యదా థివి
6 తదార్తం సతిమితం థృష్ట్వా గతసత్త్వమ ఇవ సదితమ
సవం బలం తన మహారాజ రాజా థుర్యొధనొ ఽబరవీత
7 భవతాం బాహువీర్యం హి సమాశ్రిత్య మయా యుధి
పాణ్డవేయాః సమాహూతా యుథ్ధం చేథం పరవర్తితమ
8 తథ ఇథం నిహతే థరొణే విషణ్ణమ ఇవ లక్ష్యతే
యుధ్యమానాశ చ సమరే యొధా వధ్యన్తి సర్వతః
9 జయొ వాపి వధొ వాపి యుధ్యమానస్య సంయుగే
భవేత కిమ అత్ర చిత్రం వై యుధ్యధ్వం సర్వతొ ముఖాః
10 పశ్యధ్వం చ మహాత్మానం కర్ణం వైకర్తనం యుధి
పరచరన్తం మహేష్వాసం థివ్యైర అస్త్రైర మహాబలమ
11 యస్య వై యుధి సంత్రాసాత కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
నివర్తతే సథామర్షాత సింహాత కషుథ్రమృగొ యదా
12 యేన నాగాయుత పరాణొ భీమసేనొ మహాబలః
మానుషేణైవ యుథ్ధేన తామ అవస్దాం పరవేశితః
13 యేన థివ్యాస్త్రవిచ ఛూరొ మాయావీ స ఘటొత్కచః
అమొఘయా రణే శక్త్యా నిహతొ భైరవం నథన
14 తస్య థుష్పార వీర్యస్య సత్యసంధస్య ధీమతః
బాహ్వొర థరవిణమ అక్షయ్యమ అథ్య థరక్ష్యద సంయుగే
15 థరొణపుత్రస్య విక్రాన్తం రాధేయస్యైవ చొభయొః
పాణ్డుపాఞ్చాల సైన్యేషు థరక్ష్యదాపి మహాత్మనొః
16 సర్వ ఏవ భవన్తశ చ శూరాః పరాజ్ఞాః కులొథ్గతాః
శీలవన్తః కృతాస్త్రాశ చ థరక్ష్యదాథ్య పరస్పరమ
17 ఏవమ ఉక్తే మహారాజ కర్ణొ వైకర్తనొ నృపః
సింహనాథం వినథ్యొచ్చైః పరాయుధ్యత మహాబలః
18 స సృఞ్జయానాం సర్వేషాం పాఞ్చాలానాం చ పశ్యతామ
కేకయానాం విథేహానామ అకరొత కథనం మహత
19 తస్యేషు ధారాః శతశః పరాథురాసఞ శరాసనాత
అగ్రే పుఙ్ఖే చ సంసక్తా యదా భరమరపఙ్క్తయః
20 స పీడయిత్వా పాఞ్చాలాన పాణ్డవాంశ చ తరస్వినః
హత్వా సహస్రశొ యొధాన అర్జునేన నిపాతితః