కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
తతః కర్ణం పురస్కృత్య తవథీయా యుథ్ధథుర్మథాః
పునర ఆవృత్య సంగ్రామం చక్రుర థేవాసురొపమమ
2 థవిరథరదనరాశ్వశఙ్ఖశబ్థైః; పరిహృషితా వివిధైశ చ శస్త్రపాతైః
థవిరథరదపథాతిసార్దవాహాః; పరిపతితాభిముఖాః పరజహ్రిరే తే
3 శరపరశు వరాసి పట్టిశైర; ఇషుభిర అనేకవిధైశ చ సాథితాః
థవిరథరదహయా మహాహవే; వరపురుషైః పురుషాశ చ వాహనైః
4 కమలథినకరేన్థు సంనిభైః; సితథశనైః సుముఖాక్షి నాసికైః
రుచిరముకుట కుణ్డలైర మహీ; పురుషశిరొభిర అవస్తృతా బభౌ
5 పరిఘముసల శక్తితొమరైర; నఖరభుశుణ్డి గథా శతైర థరుతాః
థవిరథనరహయాః సహస్రశొ; రుధిరనథీ పరవహాస తథాబ్భవన
6 పరహత నరరదాశ్వకుఞ్జరం; పరతిభయ థర్శనమ ఉల్బణం తథా
తథ అహితనిహతం బభౌ బలం; పితృపరిరాష్ట్రమ ఇవ పరజా కషయే
7 అద తవ నరథేవ సైనికాస; తవ చ సుతాః సురసూను సంనిభాః
అమితబలపురఃసరా రణే; కురు వృషభాః శినిపుత్రమ అభ్యయుః
8 తథ అతిరుచిర భీమమ ఆబభౌ; పురుషవరాశ్వరదథ్విపాకులమ
లవణజలసముథ్ధత సవనం; బలమ అమరాసురసైన్యసంనిభమ
9 సురపతిసమవిక్రమస తతస; తరిథశవరావరజొపమం యుధి
థినకరకిరణ పరభైః పృషత్కైర; అవితనయొ ఽభయహనచ ఛిని పరవీరమ
10 తమ అపి సరద వాజిసారదిం; శినివృషభొ వివిధైః శరైస తవరన
భుజగ విషసమప్రభై రణే; పురుషవరం సమవాస్తృణొత తథా
11 శినివృషభ శరప్రపీడిత్తం; తవ సుహృథొ వసుషేణమ అభ్యయుః
తవరితమ అతిరదా రదర్షభం; థవిరథరదాశ్వపథాతిభిః సహ
12 తమ ఉథధి నిభమ ఆథ్రవథ బలీ; తవరితతరైః సమభిథ్రుతం పరైః
థరుపథ సుత సఖస తథాకరొత; పురుషరదాశ్వగజక్షయం మహత
13 అద పురుషవరౌ కృతాహ్నికౌ; భవమ అభిపూజ్య యదావిధి పరభుమ
అరివధ కృతనిశ్చయౌ థరుతం; తవ బలమ అర్జున కేశవౌ సృతౌ
14 జలథనినథనిస్వనం రదం; పవనవిధూతపతాక కేతనమ
సితహయమ ఉపయాన్తమ అన్తికం; హృతమనసొ థథృశుస తథారయః
15 అద విస్ఫార్య గాణ్డీవం రణే నృత్యన్న ఇవార్జునః
శరసంబాధమ అకరొత ఖం థిశః పరథిశస తదా
16 రదాన విమానప్రతిమాన సజ్జయన్త్రాయుధ ధవజాన
ససారదీంస తథా బాణైర అభ్రాణీవానిలొ ఽవధీత
17 గజాన గజప్రయన్తౄంశ చ వైజయన్త్య అయుధ ధవజాన
సాథినొ ఽశవాంశ చ పత్తీంశ చ శరైర నిన్యే యమక్షయమ
18 తమ అన్తకమ ఇవ కరుథ్ధమ అనివార్యం మహారదమ
థుర్యొధనొ ఽభయయాథ ఏకొ నిఘ్నన బాణైః పృదగ్విధైః
19 తస్యార్జునొ ధనుః సూతం కేతుమ అశ్వాంశ చ సాయకైః
హత్వా సప్తభిర ఏకైకం ఛత్రం చిచ్ఛేథ పత్రిణా
20 నవమం చ సమాసాథ్య వయజృజత పరతిఘాతినమ
థుర్యొధనాయేషు వరం తం థరౌణిః సప్తధాచ్ఛినత
21 తతొ థరౌణేర ధనుశ ఛిత్త్వా హత్వా చాశ్వవరాఞ శరైః
కృపస్యాపి తదాత్యుగ్రం ధనుశ చిచ్ఛేథ పాణ్డవః
22 హార్థిక్యస్య ధనుశ ఛిత్త్వా ధవజం చాశ్వం తదావధీత
థుఃశాసనస్యేషు వరం ఛిత్త్వా రాధేయమ అభ్యయాత
23 అద సాత్యకిమ ఉత్సృజ్య తవరన కర్ణొ ఽరజునం తరిభిః
విథ్ధ్వా వివ్యాధ వింశత్యా కృష్ణం పార్దం పునస తరిభిః
24 అద సాత్యకిర ఆగత్య కర్ణం విథ్ధ్వా శితైః శరైః
నవత్యా నవభిశ చొగ్రైః శతేన పునర ఆర్థయత
25 తతః పరవీరాః పాణ్డూనాం సర్వే కర్ణమ అపీడయన
యుధామన్యుః శిఖణ్డీ చ థరౌపథేయాః పరభథ్రకాః
26 ఉత్తమౌజా యుయుత్సుశ చ యమౌ పార్షత ఏవ చ
చేథికారూష మత్స్యానాం కేకయానాం చ యథ బలమ
చేకితానశ చ బలవాన ధర్మరాజశ చ సువ్రతః
27 ఏతే రదాశ్వథ్విరథైః పత్తిభిశ చొగ్రవిక్రమైః
పరివార్య రణే కర్ణం నానాశస్త్రైర అవాకిరన
భాషన్తొ వాగ్భిర ఉగ్రాభిః సర్వే కర్ణవధే వృతాః
28 తాం శస్త్రవృష్టిం బహుధా ఛిత్త్వా కర్ణః శితైః శరైః
అపొవాహ సమ తాన సర్వాన థరుమాన భఙ్క్త్వేవ మారుతః
29 రదినః సమహా మాత్రాన గజాన అశ్వాన ససాథినః
శరవ్రాతాంశ చ సంక్రుథ్ధొ నిఘ్నన కర్ణొ వయథృశ్యత
30 తథ వధ్యమానం పాణ్డూనాం బలం కర్ణాస్త్ర తేజసా
విశస్త్ర కషతథేహం చ పరాయ ఆసీత పరాఙ్ముఖమ
31 అద కర్ణాస్త్రమ అస్త్రేణ పరతిహత్యార్జునః సవయమ
థిశః ఖం చైవ భూమిం చ పరావృణొచ ఛరవృష్టిభిః
32 ముసలానీవ నిష్పేతుః పరిఘా ఇవ చేషవః
శతఘ్న్య ఇవ చాప్య అన్యే వజ్రాణ్య ఉగ్రాణి వాపరే
33 తైర వధ్యమానం తత సైన్యం సపత్త్యశ్వరదథ్విపమ
నిమీలితాక్షమ అత్యర్దమ ఉథభ్రామ్యత సమన్తతః
34 నిష్కైవల్యం తథా యుథ్ధం పరాపుర అశ్వనరథ్విపాః
వధ్యమానాః శరైర అన్యే తథా భీతాః పరథుథ్రువుః
35 ఏవం తేషాం తథా యుథ్ధే సంసక్తానాం జయైషిణామ
గిరిమస్తం సమాసాథ్య పరత్యపథ్యత భానుమాన
36 తమసా చ మహారాజ రజసా చ విశేషతః
న కిం చిత పరత్యపశ్యామ శుభం వా యథి వాశుభమ
37 తే తరసన్తొ మహేష్వాసా రాత్రియుథ్ధస్య భారత
అపయానం తతశ చక్రుః సహితాః సర్వవాజిభిః
38 కౌరవేషు చ యాతేషు తథా రాజన థినక్షయే
జయం సుమనసః పరాప్య పార్దాః సవశిబిరం యయుః
39 వాథిత్రశబ్థైర వివిధైః సింహనాథైశ చ నర్తితైః
పరాన అవహసన్తశ చ సతువన్తశ చాచ్యుతార్జునౌ
40 కృతే ఽవహారే తైర వీరైః సైనికాః సర్వ ఏవ తే
ఆశిషః పాణ్డవేయేషు పరాయుజ్యన్త నరేశ్వరాః
41 తతః కృతే ఽవహారే చ పరహృష్టాః కురుపాణ్డవాః
నిశాయాం శిబిరం గత్వా నయవిశన్త నరేశ్వరాః
42 యక్షరక్షఃపిశాచాశ చ శవాపథాని చ సంఘశః
జగ్ముర ఆయొధనం ఘొరం రుథ్రస్యానర్తనొపమమ