కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అదొత్తరేణ పాణ్డూనాం సేనాయాం ధవనిర ఉత్దితః
రదనాగాశ్వపత్తీనాం థణ్డధారేణ వధ్యతామ
2 నివర్తయిత్వా తు రదం కేశవొ ఽరజునమ అబ్రవీత
వాహయన్న ఏవ తురగాన గరుడానిలరంహసః
3 మాగధొ ఽదాప్య అతిక్రాన్తొ థవిరథేన పరమాదినా
భగథత్తాథ అనవరః శిక్షయా చ బలేన చ
4 ఏనం హత్వా నిహన్తాసి పునః సంశప్తకాన ఇతి
వాక్యాన్తే పరాపయత పార్దం థణ్డధారాన్తికం పరతి
5 స మాగధానాం పరవరొ ఽఙకుశ గరహొ; గరహేష్వ అసహ్యొ వికచొ యదా గరహః
సపత్నసేనాం పరమమాద థారుణొ; మహీం సమగ్రాం వికచొ యదా గరహః
6 సుకల్పితం థానవ నాగసంనిభం; మహాభ్రసంహ్రాథమ అమిత్రమర్థనమ
రదాశ్వమాతఙ్గగణాన సహస్రశః; సమాస్దితొ హన్తి శరైర థవిపాన అపి
7 రదాన అధిష్ఠాయ స వాజిసారదీన; రదాంశ చ పథ్భిస తవరితొ వయపొదయత
థవిపాంశ చ పథ్భ్యాం చరణైః కరేణ చ; థవిపాస్దితొ హన్తి స కాలచక్రవత
8 నరాంశ చ కార్ష్ణాయస వర్మ భూషణాన; నిపాత్య సాశ్వాన అపి పత్తిభిః సహ
వయపొదయథ థన్తి వరేణ శుష్మిణా; స శబ్థవత సదూలనడాన యదాతదా
9 అదార్జునొ జయాతలనేమి నిస్వనే; మృథఙ్గభేరీబహు శఙ్ఖనాథితే
నరాశ్వమాతఙ్గసహస్రనాథితై; రదొత్తమేనాభ్యపతథ థవిపొత్తమమ
10 తతొ ఽరజునం థవాథశభిః శరొత్తమైర; జనార్థనం షొడశభిః సమార్థయత
స థణ్డధారస తురగాంస తరిభిస తరిభిస; తతొ ననాథ పరజహాస చాసకృత
11 తతొ ఽసయ పార్దః స గుణేషు కార్ముకం; చకర్త భల్లైర ధవజమ అప్య అలంకృతమ
పునర నియన్తౄన సహ పాథగొప్తృభిస; తతస తు చుక్రొధ గిరివ్రజేశ్వరః
12 తతొ ఽరజునం భిన్నకటేన థన్తినా; ఘనాఘనేన అనిలతుల్యరంహసా
అతీవ చుక్షొభయిషుర జనార్థనం; ధనంజయం చాభిజఘాన తొమరైః
13 అదాస్య బాహూ థవిపహస్తసంనిభౌ; శిరశ చ పూర్ణేన్థునిభాననం తరిభిః
కషురైః పరచిచ్ఛేథ సహైవ పాణ్డవస; తతొ థవిపం బాణశతైః సమార్థయత
14 స పార్ద బాణైస తపనీయభూషణైః; సమారుచత కాఞ్చనవర్మ భృథ థవిపః
తదా చకాశే నిశి పర్వతొ యదా; థవాగ్నినా పరజ్వలితౌషధి థరుమః
15 స వేథనార్తొ ఽమబుథనిస్వనొ నథంశ; చలన భరమన పరస్ఖలితొ ఽఽతురొ థరవన
పపాత రుగ్ణః సనియన్తృకస తదా; యదా గిరిర వజ్రనిపాత చూర్ణితః
16 హిమావథాతేన సువర్ణమాలినా; హిమాథ్రికూటప్రతిమేన థన్తినా
హతే రణే భరాతరి థణ్డ ఆవ్రజజ; జిఘాంసుర ఇన్థ్రావరజం ధనంజయమ
17 స తొమరైర అర్కకరప్రభైస తరిభిర; జనార్థనం పఞ్చభిర ఏవ చార్జునమ
సమర్పయిత్వా విననాథ చార్థర్యస; తతొ ఽసయ బాహూ విచకర్త పాణ్డవః
18 కషుర పరకృత్తౌ సుభృశం స తొమరౌ; చయుతాఙ్గథౌ చన్థనరూషితౌ భుజౌ
గజాత పతన్తౌ యుగపథ విరేజతుర; యదాథ్రిశృఙ్గాత పతితౌ మహొరగౌ
19 అదార్ధచన్థ్రేణ హృతం కిరీటినా; పపాత థణ్డస్య శిరః కషితిం థవిపాత
తచ ఛొణితాభం నిపతథ విరేజే; థివాకరొ ఽసతాథ ఇవ పశ్చిమాం థిశమ
20 అద థవిపం శవేతనగాగ్ర సంనిభం; థివాకరాంశు పరతిమైః శరొత్తమైః
బిభేథ పార్తః స పపాత నానథన; హిమాథ్రికూటః కులిశాహతొ యదా
21 తతొ ఽపరే తత్ప పరతిమా జగొత్తమా; జిగీషవః సంయతి సవ్యసాచినమ
తదా కృతాస తేన యదైవ తౌ థవిపౌ; తతః పరభగ్నం సుమహథ రిపొర బలమ
22 గజా రదాశ్వాః పురుషాశ చ సంఘశః; పరస్పరఘ్నాః పరిపేతుర ఆహవే
పరస్పరప్రస్ఖలితాః సమాహతా; భృశం చ తత తత కులభాషిణొ హతాః
23 అదార్జునం సవే పరివార్య సైనికాః; పురంథరం థేవగణా ఇవాబ్రువన
అభైష్మ యస్మాన మరణాథ ఇవ పరజాః; స వీర థిష్ట్యా నిహతస తవయా రిపుః
24 న చేత పరిత్రాస్య ఇమాఞ జనాన భయాథ; థవిషథ్భిర ఏవం బలిభిః పరపీడితాన
తదాభవిష్యథ థవిషతాం పరమొథనం; యదా హతేష్వ ఏష్వ ఇహ నొ ఽరిషు తవయా
25 ఇతీవ భూయశ చ సుహృథ్భిర ఈరితా; నిశమ్య వాచః సుమనాస తతొ ఽరజునః
యదానురూపం పరతిపూజ్య తం జనం; జగామ సంశప్తక సంఘహా పునః