కట్టివైతునా పడకింటిలో వాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పల్లవి:
కట్టివైతునా పడకింటిలో వాని
బట్టి పైట కొంగున ॥కట్టి॥

అనుపల్లవి:
ఇట్టివాడు వంట - ఇంటి కుందేలాయె
ఎక్కడ బోయే ననుకో రాదమ్మ ॥కట్టి॥

చరణ:
విడచితినా సామి - వీధివీధి తిరిగి
- వేగత్తెల గుడునే
తడబాటులేక చే - తను జిక్కినప్పుడే
చెడనీక పదిలము - చేసుకోవలెనమ్మ ॥కట్టి॥

ఏమరి నేనూరకుంటినా - ఈ రాత్రి
- ఏవేళ కేబుద్ధియో
కోమలమున నింత - గోవగొన్నవాడు
వామాక్షి మనవాడ నమ్మరాదమ్మా ॥కట్టి॥

మోస పోతిని వేణు - గోపాల దేవుని
- బాస నిజము గాదే
దాసు శ్రీరామదాసుని - హృదయము
బాసి గడియయైన - నిలువ నొల్లడమ్మా ॥కట్టి॥