ఓ దేవదా (పెరిగి పెద్దయిన తర్వాత)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఓ దేవదా!
ఓ పార్వతి!

చదువు ఇదేనా
మన వాసి వదిలేసి
అసలు దొరల్లే సూటు బూటా?
ఓ దేవదా!

పల్లెటూరి పిల్లకు కులుకు వచ్చిందే
బదులు పల్కటమూ పట్టుబడిందే
పసికూన సిసలైన జాణా అయిందే బాగో బాగు
ఓ పార్వతి!

ఉన్న తీరు మారినా ఊరు మారినా
తమరు ఎన్నటికీ పసివారేనో
అలనాటి కలలన్నీ వెలుగులయ్యేనా నిజమయ్యేనా
ఓ పార్వతి!

నా ఎదుటే నీ బడాయి
జీవితమే ఓ లడాయి
లడాయిలా సరే మనకు
బిడాయిలే అయేనే
ఆ నాడు ఈ నాడు ఒకటే మాట ఉడుకు మూట

ఓ చిలిపి పార్వతి!
ఓ దుడుకు దేవదా!