ఉపన్యాస పయోనిధి

వికీసోర్స్ నుండి

ఉపన్యాసపయోనిధి.

బ్రహ్మశ్రీ కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రులగారిచే

రచియింపబడెను.
నందిరాజు చలపతిరావు

"సంపాదకుడు"మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల

ఏలూరు.

Rs. 1-2-0.

1911

పూర్తి విషయసూచిక[మార్చు]

ఉపన్యాస పయోనిధి.

విషయసూచిక.


1. గణాధిపతి.

2. మతము.

3. జీవన్మతమేది?

4. మతముయొక్క యావశ్యకత.

5. హిందూమతమును, దాని ధర్మములును.

6. హిందూమతము ఒంటెద్దుతనమును గలిగించునదియా?

7. త్రిమతములు.

8. అద్వైతము, తద్విరోధులు.

9. బ్రహ్మజ్ఞానము.

10. రావు బహదర్ వీరేశలింగం పంతులుగారి యాత్మజ్ఞానము.

11. తత్వమసి.

12. ఈశ్వరమాయ.

13. జగము సృజింపబడినదా?

14. జగత్తు సత్యమా?

15. ఉపమలు.

16. భ్రమరకీటన్యాయము.

17. ప్రమాణవిచారము.

18. బాలురు (విద్యార్ధులు) వేదాంతము.

19. ఏకేశ్వరవాదము.

20. సత్యవాదిని - భగవద్గీత - వేదములు.

21. వేదములు - శ్రోత్రియులు.

22. జపానుదేశము - వేదాంతము.

23. మానవుడు.

24. యజ్ఞఓపవీత రహస్యము.

25. శ్రీశంకర భగవత్పాదులవారు.

26. అభేదానందస్వామి - వేదాంతము.

27. శ్రీకృష్ణభగవానులవారు.

28. శ్రీకృష్ణమూర్తి.

29. శ్రీకృష్ణుడు జారుడా

30. పాపశిక్షణమను నుపన్యాస విమర్శనము.

31. దసరా.

32. భగవద్గీతను గూర్చి యితర దేశస్థులగు ప్రాజ్ఞఉలిచ్చిన యభిప్రాయములు. 33. కీర్తిశేషులైన ప్రతాపచంద్ర మజుందారుగారు బ్రహ్మసమాజము.

34. బ్రహ్మసమాజమతము హిందూమతమా?

35. బ్రహ్మమతము - ఈశ్వరవాది

36. క్రీస్తు మతశాఖలు.

37. నలుడు - సత్యసంధత.

39. బ్రహ్మసామాజికులు - గ్రహారాధనము.

40. రామమోహనరాయలవారు.

41. బ్రహ్మసమాజమత పరిణామము.

42. బ్రహ్మసమాజమునందు విశేషము కలదా?

43. మొదటి బ్రాహ్మూ వివాహము.

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]


This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1929.


The author died in 1940, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 80 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.