ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 92

వికీసోర్స్ నుండి
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 92)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తదా కదయతొర ఏవ తయొర బుథ్ధిమతొస తథా
శివా నక్షత్రసంపన్నా సా వయతీయాయ శర్వరీ
2 ధర్మార్దకామయుక్తాశ చ విచిత్రార్దపథాక్షరాః
శృణ్వతొ వివిధా వాచొ విథురస్య మహాత్మనః
3 కదాభిర అనురూపాభిః కృష్ణస్యామిత తేజసః
అకామస్యేవ కృష్ణస్య సా వయతీయాయ శర్వరీ
4 తతస తు సవరసంపన్నా బహవః సూతమాగధాః
శఙ్ఖథున్థుభినిర్ఘొషైః కేశవం పరత్యబొధయన
5 తత ఉత్దాయ థాశార్హ ఋషభః సర్వసాత్వతామ
సర్వమ ఆవశ్యకం చక్రే పరాతః కార్యం జనార్థనః
6 కృతొథ కార్యజప్యః స హుతాగ్నిః సమలంకృతః
తత ఆథిత్యమ ఉథ్యన్తమ ఉపాతిష్ఠత మాధవః
7 అద థుర్యొధనః కృష్ణం శకునిశ చాపి సౌబలః
సంధ్యాం తిష్ఠన్తమ అభ్యేత్య థాశార్హమ అపరాజితమ
8 ఆచక్షేతాం తు కృష్ణస్య ధృతరాష్ట్రం సభా గతమ
కురూంశ చ భీష్మ పరముఖాన రాజ్ఞః సర్వాంశ చ పార్దివాన
9 తవామ అర్దయన్తే గొవిన్థ థివి శక్రమ ఇవామరాః
తావ అభ్యనన్థథ గొవిన్థః సామ్నా పరమవల్గునా
10 తతొ విమల ఆథిత్యే బరాహ్మణేభ్యొ జనార్థనః
థథౌ హిరణ్యం వాసాంసి గాశ చాశ్వాంశ చ పరంతపః
11 విసృష్టవన్తం రత్నాని థాశార్హమ అపరాజితమ
తిష్ఠన్తమ ఉపసంగమ్య వవన్థే సారదిస తథా
12 తమ ఉపస్దితమ ఆజ్ఞాయ రదం థివ్యం మహామనాః
మహాభ్రఘననిర్ఘొషం సర్వరత్నవిభూషితమ
13 అగ్నిం పరథక్షిణం కృత్వా బరాహ్మణాంశ చ జనార్థనః
కౌస్తుభం మణిమ ఆముచ్య శరియా పరమయా జవలన
14 కురుభిః సంవృతః కృష్ణొ వృష్ణిభిశ చాభిరక్షితః
ఆతిష్ఠత రదం శౌరిః సర్వయాథవనన్థనః
15 అన్వారురొహ థాశార్హం విథురః సర్వధర్మవిత
సర్వప్రాణభృతాం శరేష్ఠం సర్వధర్మభృతాం వరమ
16 తతొ థుర్యొధనః కృష్ణం శకునిశ చాపి సౌబలః
థవితీయేన రదేనైనమ అన్వయాతాం పరంతపమ
17 సాత్యకిః కృతవర్మా చ వృష్ణీనాం చ మహారదాః
పృష్ఠతొ ఽనుయయుః కృష్ణం రదైర అశ్వైర గజైర అపి
18 తేషాం హేమపరిష్కారా యుక్తాః పరమవాజిభిః
గచ్ఛతాం ఘొషిణశ చిత్రాశ చారు బభ్రాజిరే రదాః
19 సంమృష్టసంసిక్త రజః పరతిపేథే మహాపదమ
రాజర్షిచరితం కాలే కృష్ణొ ధీమాఞ శరియా జవలన
20 తతః పరయాతే థాశార్హే పరావాథ్యన్తైక పుష్కరాః
శఙ్ఖాశ చ థధ్మిరే తత్ర వాథ్యాన్య అన్యాని యాని చ
21 పరవీరాః సర్వలొకస్య యువానః సింహవిక్రమాః
పరివార్య రదం శౌరేర అగచ్ఛన్త పరంతపాః
22 తతొ ఽనయే బహుసాహస్రా విచిత్రాథ్భుత వాససః
అసి పరాసాయుధ ధరాః కృష్ణస్యాసన పురఃసరాః
23 గజాః పరఃశతాస తత్ర వరాశ చాశ్వాః సహస్రశః
పరయాన్తమ అన్వయుర వీరం థాశార్హమ అపరాజితమ
24 పురం కురూణాం సంవృత్తం థరష్టుకామం జనార్థనమ
సవృథ్ధబాలం సస్త్రీకం రద్యా గతమ అరింథమమ
25 వేథికాపాశ్రితాభిశ చ సమాక్రాన్తాన్య అనేకశః
పరచలన్తీవ భారేణ యొషిథ్భిర భవనాన్య ఉత
26 సంపూజ్యమానః కురుభిః సంశృణ్వన వివిధాః కదాః
యదార్హం పరతిసత్కుర్వన పరేక్షమాణః శనైర యయౌ
27 తతః సభాం సమాసాథ్య కేశవస్యానుయాయినః
సశఙ్ఖైర వేణునిర్ఘొషైర థిశః సర్వా వయనాథయన
28 తతః సా సమితిః సర్వా రాజ్ఞామ అమితతేజసామ
సంప్రాకమ్పత హర్షేణ కృష్ణాగమన కాఙ్క్షయా
29 తతొ ఽభయాశగతే కృష్ణే సమహృష్యన నరాధిపాః
శరుత్వా తం రదనిర్ఘొషం పర్యజ్ఞ్య నినథొపమమ
30 ఆసాథ్య తు సభా థవారమ ఋషభః సర్వసాత్వతామ
అవతీర్య రదాచ ఛౌరిః కైలాసశిఖరొపమాత
31 నగమేఘప్రతీకాశాం జవలన్తీమ ఇవ తేజసా
మహేన్థ్ర సథన పరఖ్యాం పరవివేశ సభాం తతః
32 పాణౌ గృహీత్వా విథురం సాత్యకిం చ మహాయశాః
జయొతీంష్య ఆథిత్యవథ రాజన కురూన పరచ్ఛాథయఞ శరియా
33 అగ్రతొ వాసుథేవస్య కర్ణథుర్యొధనావ ఉభౌ
వృష్ణయః కృతవర్మా చ ఆసన కృష్ణస్య పృష్ఠతః
34 ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య భీష్మథ్రొణాథయస తతః
ఆసనేభ్యొ ఽచలన సర్వే పూజయన్తొ జనార్థనమ
35 అభ్యాగచ్ఛతి థాశార్హే పరజ్ఞా చక్షుర మహామనాః
సహైవ భీష్మథ్రొణాభ్యామ ఉథతిష్ఠన మహాయశాః
36 ఉత్తిష్ఠతి మహారాజే ధృతరాష్ట్రే జనేశ్వరే
తాని రాజసహస్రాణి సముత్తస్దుః సమన్తతః
37 ఆసనం సర్వతొభథ్రం జామ్బూనథపరిష్కృతమ
కృష్ణార్దే కల్పితం తత్ర ధృతరాష్ట్రస్య శాసనాత
38 సమయమానస తు రాజానం భీష్మథ్రొణౌ చ మాధవః
అభ్యభాషత ధర్మాత్మా రాజ్ఞశ చాన్యాన యదా వయః
39 తత్ర కేశవమ ఆనర్చుః సమ్యగ అభ్యాగతం సభామ
రాజానః పార్దివాః సర్వే కురవశ చ జనార్థనమ
40 తత్ర తిష్ఠన స థాశార్హొ రాజమధ్యే పరంతపః
అపశ్యథ అన్తరిక్షస్దాన ఋషీన పరపురంజయః
41 తతస తాన అభిసంప్రేక్ష్య నారథప్రముఖాన ఋషీన
అభ్యభాషత థాశార్హొ భీష్మం శాంతనవం శనైః
42 పార్దివీం సమితిం థరష్టుమ ఋషయొ ఽభయాగతా నృప
నిమన్త్ర్యతామ ఆసనైశ చ సత్కారేణ చ భూయసా
43 నైతేష్వ అనుపవిష్టేషు శక్యం కేన చిథ ఆసితుమ
పూజా పరయుజ్యతామ ఆశు మునీనాం భావితాత్మనామ
44 ఋషీఞ శాంతనవొ థృష్ట్వా సభా థవారమ ఉపస్దితాన
తవరమాణస తతొ భృత్యాన ఆసనానీత్య అచొథయత
45 ఆసనాన్య అద మృష్టాని మహాన్తి విపులాని చ
మణికాఞ్చనచిత్రాణి సమాజహ్రుస తతస తతః
46 తేషు తత్రొపవిష్టేషు గృహీతార్ధేషు భారత
నిషసాథాసనే కృష్ణొ రాజానశ చ యదాసనమ
47 థుఃశాసనః సాత్యకయే థథావ ఆసనమ ఉత్తమమ
వివింశతిర థథౌ పీఠం కాఞ్చనం కృతవర్మణే
48 అవిథూరే ఽద కృష్ణస్య కర్ణథుర్యొధనావ ఉభౌ
ఏకాసనే మహాత్మానౌ నిషీథతుర అమర్షణౌ
49 గాన్ధారరాజః శకునిర గాన్ధారైర అభిరక్షితః
నిషసాథాసనే రాజా సహ పుత్రొ విశాం పతే
50 విథురొ మణిపీఠే తు శుక్లస్పర్ధ్యాజినొత్తరే
సంస్పృశన్న ఆసనం శౌరేర మహామతిర ఉపావిశత
51 చిరస్య థృష్ట్వా థాశార్హం రాజానః సర్వపార్దివాః
అమృతస్యేవ నాతృప్యన పరేక్షమాణా జనార్థనమ
52 అతసీ పుష్పసంకాశః పీతవాసా జనార్థనః
వయభ్రాజత సభామధ్యే హేమ్నీవొపహితొ మణిః
53 తతస తూష్ణీం సర్వమ ఆసీథ గొవిన్థ గతమానసమ
న తత్ర కశ చిత కిం చిథ ధి వయాజహార పుమాన కవ చిత