ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 55)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
అక్షౌహిణీః సప్త లబ్ధ్వా రాజభిః సహ సంజయ
కిం సవిథ ఇచ్ఛతి కౌన్తేయొ యుథ్ధప్రేప్సుర యుధిష్ఠిరః
2 అతీవ ముథితొ రాజన యుథ్ధప్రేప్సుర యుధిష్ఠిరః
భీమసేనార్జునౌ చొభౌ యమావ అపి న బిభ్యతః
3 రదం తు థివ్యం కౌన్తేయః సర్వా విభ్రాజయన థిశః
మన్త్రం జిజ్ఞాసమానః సన బీభత్సుః సమయొజయత
4 తమ అపశ్యామ సంనథ్ధం మేఘం విథ్యుత్ప్రభం యదా
స మన్త్రాన సమభిధ్యాయ హృష్యమాణొ ఽభయభాషత
5 పూర్వరూపమ ఇథం పశ్య వయం జేష్యామ సంజయ
బీభత్సుర మాం యదొవాచ తదావైమ్య అహమ అప్య ఉత
6 [థుర]
పరశంసస్య అభినన్థంస తాన పార్దాన అక్షపరాజితాన
అర్జునస్య రదే బరూహి కదమ అశ్వాః కదం ధవజః
7 భౌవనః సహ శక్రేణ బహు చిత్రం విశాం పతే
రూపాణి కల్పయామ ఆస తవష్టా ధాత్రా సహాభిభొ
8 ధవజే హి తస్మిన రూపాణి చక్రుస తే థేవ మాయయా
మహాధనాని థివ్యాని మహాన్తి చ లఘూని చ
9 సర్వా థిశొ యొజనమాత్రమ అన్తరం; స తిర్యగ ఊర్ధ్వం చ రురొధ వై ధవజః
న సంసజ్జేత తరుభిః సంవృతొ ఽపి; తదా హి మాయావిహితా భౌవనేన
10 యదాకాశే శక్రధనుఃప్రకాశతే; న చైకవర్ణం న చ విథ్మ కిం ను తత
తదా ధవజొ విహితొ భౌవనేన; బహ్వ ఆకారం థృశ్యతే రూపమ అస్య
11 యదాగ్నిధూమొ థివమ ఏతి రుథ్ధ్వా; వర్ణాన బిభ్రత తైజసం తచ ఛరీరమ
తదా ధవజొ విహితొ భౌవనేన; న చేథ భారొ భవితా నొత రొధః
12 శవేతాస తస్మిన వాతవేగాః సథశ్వా; థివ్యా యుక్తాశ చిత్రరదేన థత్తాః
శతం యత తత పూర్యతే నిత్యకాలం; హతం హతం థత్తవరం పురస్తాత
13 తదా రాజ్ఞొ థన్తవర్ణా బృహన్తొ; రదే యుక్తా భాన్తి తథ వీర్యతుల్యాః
ఋశ్య పరఖ్యా భీమసేనస్య వాహా; రణే వాయొస తుల్యవేగా బభూవుః
14 కల్మాషాఙ్గాస తిత్తిరి చిత్రపృష్ఠా; భరాత్రా థత్తాః పరీయతా ఫల్గునేన
భరాతుర వీరస్య సవైస తురంగైర విశిష్టా; ముథా యుక్తాః సహథేవం వహన్తి
15 మాథ్రీపుత్రం నకులం తవ ఆజమీఢం; మహేన్థ్రథత్తా హరయొ వాజిముఖ్యాః
సమా వాయొర బలవన్తస తరస్వినొ; వహన్తి వీరం వృత్ర శత్రుం యదేన్థ్రమ
16 తుల్యాశ చైభిర వయసా విక్రమేణ; జవేన చైవాప్రతిరూపాః సథశ్వాః
సౌభథ్రాథీన థరౌపథేయాన కుమారాన; వహన్త్య అశ్వా థేవథత్తా బృహన్తః