ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 53)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
ఏవమ ఏతన మహారాజ యదా వథసి భారత
యుథ్ధే వినాశః కషత్రస్య గాణ్డీవేన పరథృశ్యతే
2 ఇథం తు నాభిజానామి తవ ధీరస్య నిత్యశః
యత పుత్ర వశమ ఆగచ్ఛేః సత్త్వజ్ఞః సవ్యసాచినః
3 నైష కాలొ మహారాజ తవ శశ్వత కృతాగమః
తవయా హయ ఏవాథితః పార్దా నికృతా భరతర్షభ
4 పితా శరేష్ఠః సుహృథ యశ చ సమ్యక పరణిహితాత్మవాన
ఆస్ద్యేయం హి హితం తేన న థరొగ్ధా గురుర ఉచ్యతే
5 ఇథం జితమ ఇథం లబ్ధమ ఇతి శరుత్వా పరాజితాన
థయూతకాలే మహారాజ సమయసే సమ కుమారవత
6 పరుషాణ్య ఉచ్యమానాన సమ పురా పార్దాన ఉపేక్షసే
కృత్స్నం రాజ్యం జయన్తీతి పరపాతం నానుపశ్యసి
7 పిత్ర్యం రాజ్యం మహారాజ కురవస తే స జాఙ్గలాః
అద వీరైర జితాం భూమిమ అఖిలాం పరత్యపథ్యదాః
8 బాహువీర్యార్జితా భూమిస తవ పార్దైర నివేథితా
మయేథం కృతమ ఇత్య ఏవ మన్యసే రాజసత్తమ
9 గరస్తాన గన్ధర్వరాజేన మజ్జతొ హయ అప్లవే ఽమభసి
ఆనినాయ పునః పార్దః పుత్రాంస తే రాజసత్తమ
10 కుమారవచ చ సమయసే థయూతే వినికృతేషు యత
పాణ్డవేషు వనం రాజన పరవ్రజత్సు పునః పునః
11 పరవర్షతః శరవ్రాతాన అర్జునస్య శితాన బహూన
అప్య అర్ణవా విశుష్యేయుః కిం పునర మాంసయొనయః
12 అస్యతాం ఫల్గునః శరేష్ఠొ గాణ్డీవం ధనుషాం వరమ
కేశవః సర్వభూతానాం చక్రాణాం చ సుథర్శనమ
13 వానరొ రొచమానశ చ కేతుః కేతుమతాం వరః
ఏవమ ఏతాని స రదొ వహఞ శవేతహయొ రణే
కషపయిష్యతి నొ రాజన కాలచక్రమ ఇవొథ్యతమ
14 తస్యాథ్య వసుధా రాజన నిఖిలా భరతర్షభ
యస్య భీమార్జునౌ యొధౌ స రాజా రాజసత్తమ
15 తదా భీమ హతప్రాయాం మజ్జన్తీం తవ వాహినీమ
థుర్యొధనముఖా థృష్ట్వా కషయం యాస్యన్తి కౌరవాః
16 న హి భీమ భయాథ భీతా లప్స్యన్తే విజయం విభొ
తవ పుత్రా మహారాజ రాజానశ చానుసారిణః
17 మత్స్యాస తవామ అథ్య నార్జన్తి పాఞ్చాలాశ చ స కేకయాః
శాల్వేయాః శరసేనాశ చ సర్వే తవామ అవజానతే
పార్దం హయ ఏతే గతాః సర్వే వీర్యజ్ఞాస తస్య ధీమతః
18 అనర్హాన ఏవ తు వధే ధర్మయుక్తాన వికర్మణా
సర్వొపాయైర నియన్తవ్యః సానుగః పాపపూరుషః
తవ పుత్రొ మహారాజ నాత్ర శొచితుమ అర్హసి
19 థయూతకాలే మయా చొక్తం విథురేణ చ ధీమతా
యథ ఇథం తే విలపితం పాణ్డవాన పరతి భారత
అనీశేనేవ రాజేన్థ్ర సర్వమ ఏతన నిరర్దకమ