ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 52)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యదైవ పాణ్డవాః సర్వే పరాక్రాన్తా జిగీషవః
తదైవాభిసరాస తేషాం తయక్తాత్మానొ జయే ధృతాః
2 తవమ ఏవ హి పరాక్రాన్తాన ఆచక్షీదాః పరాన మమ
పాఞ్చాలాన కేకయాన మత్స్యాన మాగధాన వత్సభూమిపాన
3 యశ చ సేన్థ్రాన ఇమాఁల లొకాన ఇచ్ఛన కుర్యాథ వశే బలీ
స శరేష్ఠొ జగతః కృష్ణః పాణ్డవానాం జయే ధృతః
4 సమస్తామ అర్జునాథ విథ్యాం సాత్యకిః కషిప్రమ ఆప్తవాన
శైనేయః సమరే సదాతా బీజవత పరవపఞ శరాన
5 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పాఞ్చాల్యః కరూరకర్మా మహారదః
మామకేషు రణం కర్తా బలేషు పరమాస్త్రవిత
6 యుధిష్ఠిరస్య చ కరొధాథ అర్జునస్య చ విక్రమాత
యమాభ్యాం భీమసేనాచ చ భయం మే తాత జాయతే
7 అమానుషం మనుష్యేన్థ్రైర జాలం వితతమ అన్తరా
మమ సేనాం హనిష్యన్తి తతః కరొశామి సంజయ
8 థర్శనీయొ మనస్వీ చ లక్ష్మీవాన బరహ్మ వర్చసీ
మేధావీ సుకృతప్రజ్ఞొ ధర్మాత్మా పాణ్డునన్థనః
9 మిత్రామాత్యైః సుసంపన్నః సంపన్నొ యొజ్య యొజకైః
భరాతృభిః శవశురైః పుత్రైర ఉపపన్నొ మహారదైః
10 ధృత్యా చ పురుషవ్యాఘొర నైభృత్యేన చ పాణ్డవః
అనృశంసొ వథాన్యశ చ హరీమాన సత్యపరాక్రమః
11 బహుశ్రుతః కృతాత్మా చ వృథ్ధసేవీ జితేన్థ్రియః
తం సర్వగుణసంపన్నం సమిథ్ధమ ఇవ పావకమ
12 తపన్తమ ఇవ కొ మన్థః పతిష్యతి పతంగవత
పాణ్డవాగ్నిమ అనావార్యం ముమూర్షుర మూఢ చేతనః
13 తనుర ఉచ్చః శిఖీ రాజా శుథ్ధజామ్బూనథప్రభః
మన్థానాం మమ పుత్రాణాం యుథ్ధేనాన్తం కరిష్యతి
14 తైర అయుథ్ధం సాధు మన్యే కురవస తన నిబొధత
యుథ్ధే వినాశః కృత్స్నస్య కులస్య భవితా ధరువమ
15 ఏషా మే పరమా శాన్తిర యయా శామ్యతి మే మనః
యథి తవ అయుథ్ధమ ఇష్టం వొ వయం శాన్త్యై యతామహే
16 న తు నః శిక్షమాణానామ ఉపేక్షేత యుధిష్ఠిరః
జుగుప్సతి హయ అధర్మేణ మామ ఏవొథ్ధిశ్య కారణమ