ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కాం ను వాచం సంజయ మే శృణొషి; యుథ్ధైషిణీం యేన యుథ్ధాథ బిభేషి
అయుథ్ధం వై తాత యుథ్ధాథ గరీయః; కస తల లబ్ధ్వా జాతు యుధ్యేత సూత
2 అకుర్వతశ చేత పురుషస్య సంజయ; సిధ్యేత సంకల్పొ మనసా యం యమ ఇచ్ఛేత
న కర్మ కుర్యాథ విథితం మమైతథ; అన్యత్ర యుథ్ధాథ బహు యల లఘీయః
3 కుతొ యుథ్ధం జాతు నరః పరజానన; కొ థైవశప్తొ ఽభివృణీత యుథ్ధమ
సుఖైషిణః కర్మ కుర్వన్తి పార్దా; ధర్మాథ అహీనం యచ చ లొకస్య పద్యమ
4 కర్మొథయం సుఖమ ఆశంసమానః; కృచ్ఛ్రొపాయం తత్త్వతః కర్మ థుఃఖమ
సుఖప్రేప్సుర విజిఘాంసుశ చ థుఃఖం; యేన్థ్రియాణాం పరీతివశానుగామీ
కామాభిధ్యా సవశరీరం థునొతి; యయా పరయుక్తొ ఽనుకరొతి థుఃఖమ
5 యదేధ్యమానస్య సమిథ్ధ తేజసొ; భూయొ బలం వర్ధతే పావకస్య
కామార్దలాభేన తదైవ భూయొ; న తృప్యతే సర్విషేవాగ్నిర ఇథ్ధః
సంపశ్యేమం భొగచయం మహాన్తం; సహాస్మాభిర ధృతరాష్ట్రస్య రాజ్ఞః
6 నాశ్రేయసామ ఈశ్వరొ విగ్రహాణాం; నాశ్రేయసాం గీతశబ్థం శృణొతి
నాశ్రేయసః సేవతే మాల్యగన్ధాన; న చాప్య అశ్రేయాంస్య అనులేపనాని
7 నాశ్రేయసః పరావరాన అధ్యవస్తే; కదం తవ అస్మాన సంప్రణుథేత కురుభ్యః
అత్రైవ చ సయాథ అవధూయ ఏష; కామః శరీరే హృథయం థునొతి
8 సవయం రాజా విషమస్దః పరేషు; సామస్ద్యమ అన్విచ్ఛతి తన న సాధు
యదాత్మనః పశ్యతి వృత్తమ ఏవ; తదా పరేషామ అపి సొ ఽభయుపైతి
9 ఆసన్నమ అగ్నిం తు నిథాఘకాలే; గమ్భీరకక్షే గహనే విసృజ్య
యదా వృథ్ధం వాయువశేన శొచేత; కషేమం ముముక్షుః శిశిర వయపాయే
10 పరాప్తైశ్వర్యొ ధృతరాష్ట్రొ ఽథయ రాజా; లాలప్యతే సంజయ కస్య హేతొః
పరగృహ్య థుర్బుథ్ధిమ అనార్జవే రతం; పుత్రం మన్థం మూఢమ అమన్త్రిణం తు
11 అనాప్తః సన్న ఆప్తతమస్య వాచం; సుయొధనొ విథురస్యావమన్య
సుతస్య రాజా ధృతరాష్ట్రః పరియైషీ; సంబుధ్యమానొ విశతే ఽధర్మమ ఏవ
12 మేధావినం హయ అర్దకామం కురూణాం; బహుశ్రుతం వాగ్మినం శీలవన్తమ
సూత రాజా ధృతరాష్ట్రః కురుభ్యొ; న సొ ఽసమరథ విథురం పుత్రకామ్యాత
13 మానఘ్నస్య ఆత్మకామస్య చేర్ష్యొః; సంరమ్భిణశ చార్దధర్మాతిగస్య
థుర్భాషిణొ మన్యువశానుగస్య; కామాత్మనొ థుర్హృథొ భావనస్య
14 అనేయస్యాశ్రేయసొ థీర్ఘమన్యొర; మిత్ర థరుహః సంజయ పాపబుథ్ధేః
సుతస్య రాజా ధృతరాష్ట్రః పరియైషీ; పరపశ్యమానః పరజహాథ ధర్మకామౌ
15 తథైవ మే సంజయ థీవ్యతొ ఽభూన; నొ చేత కురూన ఆగతః సయాథ అభావః
కావ్యాం వాచం విరుథొ భాషమాణొ; న విన్థతే ధృతరాష్ట్రాత పరశంసామ
16 కషత్తుర యథా అన్వవర్తన్త బుథ్ధిం; కృచ్ఛ్రం కురూన న తథాభ్యాజగామ
యావత పరజ్ఞామ అన్వవర్తన్త తస్య; తావత తేషాం రాష్ట్రవృథ్ధిర బభూవ
17 తథర్దలుబ్ధస్య నిబొధ మే ఽథయ; యే మన్త్రిణొ ధార్తరాష్ట్రస్య సూత
థుఃశాసనః శకునిః సూతపుత్రొ; గావల్గణే పశ్య సంమొహమ అస్య
18 సొ ఽహం న పశ్యామి పరీక్షమాణః; కదం సవస్తి సయాత కురుసృఞ్జయానామ
ఆత్తైశ్వర్యొ ధృతరాష్ట్రః పరేభ్యః; పరవ్రాజితే విథురే థీర్ఘథృష్టౌ
19 ఆశంసతే వై ధృతరాష్ట్రః సపుత్రొ; మహారాజ్యమ అసపత్నం పృదివ్యామ
తస్మిఞ శమః కేవలం నొపలభ్యొ; అత్యాసన్నం మథ్గతం మన్యతే ఽరదమ
20 యత తత కర్ణొ మన్యతే పారణీయం; యుథ్ధే గృహీతాయుధమ అర్జునేన
ఆసంశ చ యుథ్ధాని పురా మహాన్తి; కదం కర్ణొ నాభవథ థవీప ఏషామ
21 కర్ణశ చ జానాతి సుయొధనశ చ; థరొణశ చ జానాతి పితామహశ చ
అన్యే చ యే కురవస తత్ర సన్తి; యదార్జునాన నాస్త్య అపరొ ధనుర్ధరః
22 జానన్త్య ఏతే కురవః సర్వ ఏవ; యే చాప్య అన్యే భూమిపాలాః సమేతాః
థుర్యొధనం చాపరాధే చరన్తమ; అరింథమే ఫల్గునే ఽవిథ్యమానే
23 తేనార్ద బథ్ధం మన్యతే ధార్తరాష్ట్రః; శక్యం హర్తుం పాణ్డవానాం మమత్వమ
కిరీటినా తాలమాత్రాయుధేన; తథ వేథినా సంయుగం తత్ర గత్వా
24 గాణ్డీవవిస్ఫారిత శబ్థమ ఆజావ; అశృణ్వానా ఘార్తరాష్ట్రా ధరియన్తే
కరుథ్ధస్య చేథ భీమసేనస్య వేగాత; సుయొధనొ మన్యతే సిథ్ధమ అర్దమ
25 ఇన్థ్రొ ఽపయ ఏతన నొత్సహేత తాత హర్తుమ; ఐశ్వర్యం నొ జీవతి భీమసేనే
ధనంజయే నకులే చైవ సూత; తదా వీరే సహథేవే మథీయే
26 స చేథ ఏతాం పరతిపథ్యేత బుథ్ధిం; వృథ్ధొ రాజా సహ పుత్రేణ సూత
ఏవం రణే పాణ్డవ కొపథగ్ధా; న నశ్యేయుః సంజయ ధార్తరాష్ట్రాః
27 జానాసి తవం కలేశమ అస్మాసు వృత్తం; తవాం పూజయన సంజయాహం కషమేయమ
యచ చాస్మాకం కౌరవైర భూతపూర్వం; యా నొ వృత్తిర ధార్తరాష్ట్రే తథాసీత
28 అథ్యాపి తత తత్ర తదైవ వర్తతాం; శాన్తిం గమిష్యామి యదా తవమ ఆత్ద
ఇన్థ్రప్రస్దే భవతు మమైవ రాజ్యం; సుయొధనొ యచ్ఛతు భారతాగ్ర్యః