ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సమ్జయ]
యదార్హసే పాణ్డవ తత తదైవ; కురూన కురుశ్రేష్ఠ జనం చ పృచ్ఛసి
అనామయాస తాత మనస్వినస తే; కురుశ్రేష్ఠాన పృచ్ఛసి పార్ద యాంస తవమ
2 సన్త్య ఏవ వృథ్ధాః సాధవొ ధార్తరాష్ట్రే; సన్త్య ఏవ పాపాః పాణ్డవ తస్య విథ్ధి
థథ్యాథ రిపొశ చాపి హి ధార్తరాష్ట్రః; కుతొ థాయాఁల లొపయేథ బరాహ్మణానామ
3 యథ యుష్మాకం వర్తతే ఽసౌ న ధర్మ్యమ; అథ్రుగ్ధేషు థరుగ్ధవత తన న సాధు
మిత్ర ధరుక సయాథ ధృతరాష్ట్రః సపుత్రొ; యుష్మాన థవిషన సాధు వృతాన అసాధుః
4 న చానుజానాతి భృశం చ తప్యతే; శొచత్య అన్తః సదవిరొ ఽజాతశత్రొ
శృణొతి హి బరాహ్మణానాం సమేత్య; మిత్రథ్రొహః పాతకేభ్యొ గరీయాన
5 సమరన్తి తుభ్యం నరథేవం సంగమే; యుథ్ధే చ జిష్ణొశ చ యుధాం పరణేతుః
సముత్కృష్టే థున్థుభిశఙ్ఖశబ్థే; గథాపాణిం భీమసేనం సమరన్తి
6 మాథ్రీ సుతౌ చాపి రణాజిమధ్యే; సర్వా థిశః సంపతన్తౌ సమరన్తి
సేనాం వర్షన్తౌ శరవర్షైర అజస్రం; మహారదౌ సమరే థుష్ప్రకమ్ప్యౌ
7 న తవ ఏవ మన్యే పురుషస్య రాజన్న; అనాగతం జఞాయతే యథ భవిష్యమ
తవం చేథ ఇమం సర్వధర్మొపపన్నః; పరాప్తః కలేశం పాణ్డవ కృచ్ఛ్రరూపమ
8 తవమ ఏవైతత సర్వమ అతశ చ భూయః; సమీకుర్యాః పరజ్ఞయాజాత శత్రొ
న కామార్దం సంత్యజేయుర హి ధర్మం; పాణ్డొః సుతాః సర్వ ఏవేన్థ్ర కల్పాః
9 తవమ ఏవైతత పరజ్ఞయాజాత శత్రొ; శమం కుర్యా యేన శర్మాప్నుయుస తే
ధార్తరాష్ట్రాః పాణ్డవాః సృఞ్జయాశ చ; యే చాప్య అన్యే పార్దివాః సంనివిష్టాః
10 యన మాబ్రవీథ ధృతరాష్ట్రొ నిశాయామ; అజాతశత్రొ వచనం పితా తే
సహామాత్యః సహ పుత్రశ చ రాజన; సమేత్య తాం వాచమ ఇమాం నిబొధ