ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బలథేవ]
శరుతం భవథ్భిర గథ పూర్వజస్య; వాక్యం యదా ధర్మవథ అర్దవచ చ
అజాతశత్రొశ చ హితం హితం చ; థుర్యొధనస్యాపి తదైవ రాజ్ఞః
2 అర్ధం హి రాజ్యస్య విసృజ్య వీరాః; కున్తీసుతాస తస్య కృతే యతన్తే
పరథాయ చార్ధం ధృతరాష్ట్ర పుత్రః; సుఖీ సహాస్మాభిర అతీవ మొథేత
3 లబ్ధ్వా హి రాజ్యం పురుషప్రవీరాః; సమ్యక పరవృత్తేషు పరేషు చైవ
ధరువం పరశాన్తాః సుఖమ ఆవిశేయుస; తేషాం పరశాన్తిశ చ హితం పరజానామ
4 థుర్యొధనస్యాపి మతం చ వేత్తుం; వక్తుం చ వాక్యాని యుధిష్ఠిరస్య
పరియం మమ సయాథ యథి తత్ర కశ చిథ; వరజేచ ఛమార్దం కురుపాణ్డవానామ
5 స భీష్మమ ఆమన్త్ర్య కురుప్రవీరం; వైచిత్ర వీర్యం చ మహానుభావమ
థరొణం సపుత్రం విథురం కృపం చ; గాన్ధారరాజం చ ససూతపుత్రమ
6 సర్వే చ యే ఽనయే ధృతరాష్ట్ర పుత్రా; బలప్రధానా నిగమ పరధానాః
సదితాశ చ ధర్మేషు యదా సవకేషు; లొకప్రవీరాః శరుతకాలవృథ్ధాః
7 ఏతేషు సర్వేషు సమాగతేషు; పౌరేషు వృథ్ధేషు చ సంగతేషు
బరవీతు వాక్యం పరణిపాత యుక్తం; కున్తీసుతస్యార్ద కరం యదా సయాత
8 సర్వాస్వ అవస్దాసు చ తే న కౌట్యాథ; గరస్తొ హి సొ ఽరదొ బలమ ఆశ్రితైస తైః
పరియాభ్యుపేతస్య యుధిష్ఠిరస్య; థయూతే పరమత్తస్య హృతం చ రాజ్యమ
9 నివార్యమాణశ చ కురుప్రవీరైః; సర్వైః సుహృథ్భిర హయ అయమ అప్య అతజ్జ్ఞః
గాన్ధారరాజస్య సుతం మతాక్షం; సమాహ్వయేథ థేవితుమ ఆజమీఢః
10 థురొథరాస తత్ర సహస్రశొ ఽనయే; యుధిష్ఠిరొ యాన విషహేత జేతుమ
ఉత్సృజ్య తాన సౌబలమ ఏవ చాయం; సమాహ్వయత తేన జితొ ఽకషవత్యామ
11 స థీవ్యమానః పరతిథేవనేన; అక్షేషు నిత్యం సుపరాఙ్ముఖేషు
సంరమ్భమాణొ విజితః పరసహ్య; తత్రాపరాధః శకునేర న కశ చిత
12 తస్మాత పరణమ్యైవ వచొ బరవీతు; వైచిత్రవీర్యం బహు సామ యుక్తమ
తదా హి శక్యొ ధృతరాష్ట్ర పుత్రః; సవార్దే నియొక్తుం పురుషేణ తేన
13 [వ]
ఏవం బరువత్య ఏవ మధు పరవీరే; శినిప్రవీరః సహసొత్పపాత
తచ చాపి వాక్యం పరినిన్థ్య తస్య; సమాథథే వక్యమ ఇథం సమన్యుః