ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 197

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 197)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 వైశంపాయన ఉవాచ
తదైవ రాజా కౌన్తేయొ ధర్మపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ధృష్టథ్యుమ్నముఖాన వీరాంశ చొథయామ ఆస భారత
2 చేథికాశికరూషాణాం నేతారం థృఢవిక్రమమ
సేనాపతిమ అమిత్రఘ్నం ధృష్టకేతుమ అదాథిశత
3 విరాటం థరుపథం చైవ యుయుధానం శిఖణ్డినమ
పాఞ్చాల్యౌ చ మహేష్వాసౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
4 తే శూరాశ చిత్రవర్మాణస తప్తకుణ్డలధారిణః
ఆజ్యావసిక్తా జవలితా ధిష్ణ్యేష్వ ఇవ హుతాశనాః
అశొభన్త మహేష్వాసా గరహాః పరజ్వలితా ఇవ
5 సొ ఽద సైన్యం యదాయొగం పూజయిత్వా నరర్షభః
థిథేశ తాన్య అనీకాని పరయాణాయ మహీపతిః
6 అభిమన్యుం బృహన్తం చ థరౌపథేయాంశ చ సర్వశః
ధృష్టథ్యుమ్నముఖాన ఏతాన పరాహిణొత పాణ్డునన్థనః
7 భీమం చ యుయుధానం చ పాణ్డవం చ ధనంజయమ
థవితీయం పరేషయామ ఆస బలస్కన్ధం యుధిష్ఠిరః
8 భాణ్డం సమారొపయతాం చరతాం సంప్రధావతామ
హృష్టానాం తత్ర యొధానాం శబ్థొ థివమ ఇవాస్పృశత
9 సవయమ ఏవ తతః పశ్చాథ విరాటథ్రుపథాన్వితః
తదాన్యైః పృదివీపాలైః సహ పరాయాన మహీపతిః
10 భీమధన్వాయనీ సేనా ధృష్టథ్యుమ్నపురస్కృతా
గఙ్గేవ పూర్ణా సతిమితా సయన్థమానా వయథృశ్యత
11 తతః పునర అనీకాని వయయొజయత బుథ్ధిమాన
మొహయన ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాణాం బుథ్ధినిస్రవమ
12 థరౌపథేయాన మహేష్వాసాన అభిమన్యుం చ పాణ్డవః
నకులం సహథేవం చ సర్వాంశ చైవ పరభథ్రకాన
13 థశ చాశ్వసహస్రాణి థవిసాహస్రం చ థన్తినః
అయుతం చ పథాతీనాం రదాః పఞ్చశతాస తదా
14 భీమసేనం చ థుర్ధర్షం పరదమం పరాథిశథ బలమ
మధ్యమే తు విరాటం చ జయత్సేనం చ మాగధమ
15 మహారదౌ చ పాఞ్చాల్యౌ యుధామన్యూత్తమౌజసౌ
వీర్యవన్తౌ మహాత్మానౌ గథాకార్ముకధారిణౌ
అన్వయాతాం తతొ మధ్యే వాసుథేవధనంజయౌ
16 బభూవుర అతిసంరబ్ధాః కృతప్రహరణా నరాః
తేషాం వింశతిసాహస్రా ధవజాః శూరైర అధిష్ఠితాః
17 పఞ్చ నాగసహస్రాణి రదవంశాశ చ సర్వశః
పథాతయశ చ యే శూరాః కార్ముకాసిగథాధరాః
సహస్రశొ ఽనయ్వయుః పశ్చాథ అగ్రతశ చ సహస్రశః
18 యుధిష్ఠిరొ యత్ర సైన్యే సవయమ ఏవ బలార్ణవే
తత్ర తే పృదివీపాలా భూయిష్ఠం పర్యవస్దితాః
19 తత్ర నాగసహస్రాణి హయానామ అయుతాని చ
తదా రదసహస్రాణి పథాతీనాం చ భారత
యథ ఆశ్రిత్యాభియుయుధే ధార్తరాష్ట్రం సుయొధనమ
20 తతొ ఽనయే శతశః పశ్చాత సహస్రాయుతశొ నరాః
నథన్తః పరయయుస తేషామ అనీకాని సహస్రశః
21 తత్ర భేరీసహస్రాణి శఙ్ఖానామ అయుతాని చ
వాథయన్తి సమ సంహృష్టాః సహస్రాయుతశొ నరాః