ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 129)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
విథురేణైవమ ఉక్తే తు కేశవః శత్రుపూగహా
థుర్యొధనం ధార్తరాష్ట్రమ అభ్యభాషత వీర్యవాన
2 ఏకొ ఽహమ ఇతి యన మొహాన మన్యసే మాం సుయొధన
పరిభూయ చ థుర్బుథ్ధే గరహీతుం మాం చికీర్షసి
3 ఇహైవ పాణ్డవాః సర్వే తదైవాన్ధకవృష్ణయః
ఇహాథిత్యాశ చ రుథ్రాశ చ వసవశ చ మహర్షిభిః
4 ఏవమ ఉక్త్వా జహాసొచ్చైః కేశవః పరవీరహా
తస్య సంస్మయతః శౌరేర విథ్యుథ్రూపా మహాత్మనః
అఙ్గుష్ఠ మాత్రాస తరిథశా ముముచుః పావకార్చిషః
5 తస్య బరహ్మా లలాటస్దొ రుథ్రొ వక్షసి చాభవత
లొకపాలా భుజేష్వ ఆసన్న అగ్నిర ఆస్యాథ అజాయత
6 ఆథిత్యాశ చైవ సాధ్యాశ చ వసవొ ఽదాశ్వినావ అపి
మరుతశ చ సహేన్థ్రేణ విశ్వే థేవాస తదైవ చ
బభూవుశ చైవ రూపాణి యక్షగన్ధర్వరక్షసామ
7 పరాథురాస్తాం తదా థొర్భ్యాం సంకర్షణ ధనంజయౌ
థక్షిణే ఽదార్జునొ ధన్వీ హలీ రామశ చ సవ్యతః
8 భీమొ యుధిష్ఠిరశ చైవ మాథ్రీపుత్రౌ చ పృష్ఠతః
అన్ధకా వృష్ణయశ చైవ పరథ్యుమ్న పరముఖాస తతః
9 అగ్రే బభూవుః కృష్ణస్య సముథ్యతమహాయుధాః
శఙ్ఖచక్రగథాశక్తిర శార్ఙ్గలాఙ్గలనన్థకాః
10 అథృశ్యన్తొథ్యతాన్య ఏవ సర్వప్రహరణాని చ
నానా బాహుషు కృష్ణస్య థీప్యమానాని సర్వశః
11 నేత్రాభ్యాం నస తతశ చైవ శరొత్రాభ్యాం చ సమన్తతః
పరాథురాసన మహారౌథ్రాః సధూమాః పావకార్చిషః
రొమకూపేషు చ తదా సూర్యస్యేవ మరీచయః
12 తం థృష్ట్వా ఘొరమ ఆత్మానం కేశవస్య మహాత్మనః
నయమీలయన్త నేత్రాణి రాజానస తరస్తచేతసః
13 ఋతే థరొణం చ భీష్మం చ విథురం చ మహామతిమ
సంజయం చ మహాభాగమ ఋషీంశ చైవ తపొధనాన
పరాథాత తేషాం స భగవాన థివ్యం చక్షుర జనార్థనః
14 తథ థృష్ట్వా మహథ ఆశ్చర్యం మాధవస్య సభా తలే
థేవథున్థుభయొ నేథుః పుష్పవర్షం పపాత చ
15 చచాల చ మహీకృత్స్నా సాగరశ చాపి చుక్షుభే
విస్మయం పరమం జగ్ముః పార్దివా భరతర్షభ
16 తతః స పురుషవ్యాఘ్రః సంజహార వపుః సవకమ
తాం థివ్యామ అథ్భుతాం చిత్రామ ఋథ్ధిమత్తామ అరింథమః
17 తతః సాత్యకిమ ఆథాయ పాణౌ హార్థిక్యమ ఏవ చ
ఋషిభిస తైర అనుజ్ఞాతొ నిర్యయౌ మధుసూథనః
18 ఋషయొ ఽనతర్హితా జగ్ముస తతస తే నారథాథయః
తస్మిన కొలాహలే వృత్తే తథ అథ్భుతమ అభూత తథా
19 తం పరస్దితమ అభిప్రేక్ష్య కౌరవాః సహ రాజభిః
అనుజగ్ముర నరవ్యాఘ్రం థేవా ఇవ శతక్రతుమ
20 అచిన్తయన్న అమేయాత్మా సర్వం తథ రాజమణ్డలమ
నిశ్చక్రామ తతః శౌరిః సధూమ ఇవ పావకః
21 తతొ రదేన శుభ్రేణ మహతా కిఙ్కిణీకినా
హేమజాలవిచిత్రేణ లఘునా మేఘనాథినా
22 సూపస్కరేణ శుభ్రేణ వైయాఘ్రేణ వరూదినా
సైన్యసుగ్రీవ యుక్తేన పరత్యథృశ్యత థారుకః
23 తదైవ రదమ ఆస్దాయ కృతవర్మా మహారదః
వృష్ణీనాం సంమతొ వీరొ హార్థిక్యః పరత్యథృశ్యత
24 ఉపస్దిత రదం శౌరిం పరయాస్యన్తమ అరింథమమ
ధృతరాష్ట్రొ మహారాజః పునర ఏవాభ్యభాషత
25 యావథ బలం మే పుత్రేషు పశ్యస్య ఏతజ జనార్థన
పరత్యక్షం తే న తే కిం చిత పరొక్షం శత్రుకర్శన
26 కురూణాం శమమ ఇచ్ఛన్తం యతమానం చ కేశవ
విథిత్వైతామ అవస్దాం మే నాతిశఙ్కితుమ అర్హసి
27 న మే పాపొ ఽసత్య అభిప్రాయః పాణ్డవాన పరతి కేశవ
జఞాతమ ఏవ హి తే వాక్యం యన మయొక్తః సుయొధనః
28 జానన్తి కురవః సర్వే రాజానశ చైవ పార్దివాః
శమే పరయతమానం మాం సర్వయత్నేన మాధవ
29 తతొ ఽబరవీన మహాబాహుర ధృతరాష్ట్రం జనేశ్వరమ
థరొణం పితామహం భీష్మం కషత్తారం బాహ్లికం కృపమ
30 పరత్యక్షమ ఏతథ భవతాం యథ్వృత్తం కురుసంసథి
యదా చాశిష్టవన మన్థొ రొషాథ అసకృథ ఉత్దితః
31 వథత్య అనీశమ ఆత్మానం ధృతరాష్ట్రొ మహీపతిః
ఆపృచ్ఛే భవతః సర్వాన గమిష్యామి యుధిష్ఠిరమ
32 ఆమన్త్ర్య పరస్దితం శౌరిం రదస్దం పురుషర్షభమ
అనుజగ్ముర మహేష్వాసాః పరవీరా భరతర్షభాః
33 భీష్మొ థరొణః కృపః కషత్తా ధృతరాష్ట్రొ ఽద బాహ్లికః
అశ్వత్దామా వికర్ణశ చ యుయుత్సుశ చ మహారదః
34 తతొ రదేన శుభ్రేణ మహతా కిఙ్కిణీకినా
కురూణాం పశ్యతాం పరాయాత పృదాం థరష్టుం పితృష్వసామ