ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 128)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తత తు వాక్యమ అనాథృత్య సొ ఽరదవన మాతృభాషితమ
పునః పరతస్దే సంరమ్భత సకాశమ అకృతాత్మనామ
2 తతః సభాయా నిర్గమ్య మన్త్రయామ ఆస కౌరవః
సౌబలేన మతాక్షేణ రాజ్ఞా శకునినా సహ
3 థుర్యొధనస్య కర్ణస్య శకునేః సౌబలస్య చ
థుఃశాసనచతుర్దానామ ఇథమ ఆసీథ విచేష్టితమ
4 పురాయమ అస్మాన గృహ్ణాతి కషిప్రకారీ జనార్థనః
సహితొ ధృతరాష్ట్రేణ రాజ్ఞా శాంతనవేన చ
5 వయమ ఏవ హృషీకేశం నిగృహ్ణీమ బలాథ ఇవ
పరసహ్య పురుషవ్యాఘ్రమ ఇన్థ్రొ వైరొచనిం యదా
6 శరుత్వా గృహీతం వార్ష్ణేయం పాణ్డవా హతచేతసః
నిరుత్సాహా భవిష్యన్తి భగ్నథంష్ట్రా ఇవొరగాః
7 అయం హయ ఏషాం మహాబాహుః సర్వేషాం శర్మ వర్మ చ
అస్మిన గృహీతే వరథే ఋషభే సర్వసాత్వతామ
నిరుథ్యమా భవిష్యన్తి పాణ్డవాః సొమకైః సహ
8 తస్మాథ వయమ ఇహైవైనం కేశవం కషిప్రకారిణమ
కరొశతొ ధృతరాష్ట్రస్య బథ్ధ్వా యొత్స్యామహే రిపూన
9 తేషాం పాపమ అభిప్రాయం పాపానాం థుష్టచేతసామ
ఇఙ్గితజ్ఞః కవిః కషిప్రమ అన్వబుధ్యత సాత్యకిః
10 తథర్దమ అభినిష్క్రమ్య హార్థిక్యేన సహాస్దితః
అబ్రవీత కృతవర్మాణం కషిప్రం యొజయ వాహినీమ
11 వయూఢానీకః సభా థవారమ ఉపతిష్ఠస్వ థంశితః
యావథ ఆఖ్యామ్య అహం చైతత కృష్ణాయాక్లిష్ట కర్మణే
12 స పరవిశ్య సభాం వీరః సింహొ గిరిగుహామ ఇవ
ఆచష్ట తమ అభిప్రాయం కేశవాయ మహాత్మనే
13 ధృతరాష్ట్రం తతశ చైవ విథురం చాన్వభాషత
తేషామ ఏతమ అభిప్రాయమ ఆచచక్షే సమయన్న ఇవ
14 ధర్మాథ అపేతమ అర్దాచ చ కర్మ సాధు విగర్హితమ
మన్థాః కర్తుమ ఇహేచ్ఛన్తి న చావాప్యం కదం చన
15 పురా వికుర్వతే మూఢాః పాపాత్మానః సమాగతాః
ధర్షితాః కామమన్యుభ్యాం కరొధలొభ వశానుగాః
16 ఇమం హి పుణ్డరీకాక్షం జిఘృక్షన్త్య అల్పచేతసః
పటేనానిగం పరజ్వలితం యదా బాలా యదా జడాః
17 సాత్యకేస తథ వచః శరుత్వా విథురొ థీర్ఘథర్శివాన
ధృతరాష్ట్రం మహాబాహుమ అబ్రవీత కురుసంసథి
18 రాజన పరీతకాలాస తే పుత్రాః సర్వే పరంతప
అయశస్యమ అశక్యం చ కర్మ కర్తుం సముథ్యతాః
19 ఇమం హి పుణ్డరీకాక్షమ అభిభూయ పరసహ్య చ
నిగ్రహీతుం కిలేచ్ఛన్తి సహితా వాసవానుజమ
20 ఇమం పురుషశార్థూలమ అప్రధృష్యం థురాసథమ
ఆసాథ్య న భవిష్యన్తి పతంగా ఇవ పావకమ
21 అయమ ఇచ్ఛన హి తాన సర్వాన యతమానాఞ జనార్థనః
సింహొ మృగాన ఇవ కరుథ్ధొ గమయేథ యమసాథనమ
22 న తవ అయం నిన్తిథం కర్మ కుర్యాత కృష్ణః కదం చన
న చ ధర్మాథ అపక్రామేథ అచ్యుతః పురుషొత్తమః
23 విథురేణైవమ ఉక్తే తు కేశవొ వాక్యమ అబ్రవీత
ధృతరాష్ట్రమ అభిప్రేక్ష్య సుహృథాం శృణ్వతాం మిదః
24 రాజన్న ఏతే యథి కరుథ్ధా మాం నిగృహ్ణీయుర ఓజసా
ఏతే వా మామ అహం వైనాన అనుజానీహి పార్దివ
25 ఏతాన హి సర్వాన సంరబ్ధాన నియన్తుమ అహమ ఉత్సహే
న తవ అహం నిన్థితం కర్మ కుర్యాం పాపం కదం చన
26 పాణ్డవార్దే హి లుభ్యన్తః సవార్దాథ ధాస్యన్తి తే సుతాః
ఏతే చేథ ఏవమ ఇచ్ఛన్తి కృతకార్యొ యుధిష్ఠిరః
27 అథ్యైవ హయ అహమ ఏతాంశ చ యే చైతాన అను భారత
నిగృహ్య రాజన పార్దేభ్యొ థథ్యాం కిం థుష్కృతం భవేత
28 ఇథం తు న పరవర్తేయం నిన్థితం కర్మ భారత
సంనిధౌ తే మహారాజ కరొధజం పాపబుథ్ధిజమ
29 ఏష థుర్యొధనొ రాజన యదేచ్ఛతి తదాస్తు తత
అహం తు సర్వాన సమయాన అనుజానామి భారత
30 ఏతచ ఛరుత్వా తు విథురం ధృతరాష్ట్రొ ఽభయభాషత
కషిప్రమ ఆనయ తం పాపం రాజ్యలుబ్ధం సుయొధనమ
31 సహ మిత్రం సహామాత్యం ససొథర్యం సహానుగమ
శక్నుయాం యథి పన్దానమ అవతారయితుం పునః
32 తతొ థుర్యొధనం కషత్తా పునః పరావేశయత సభామ
అకామం భరాతృభిః సార్ధం రాజభిః పరివారితమ
33 అద థుర్యొధనం రాజా ధృతరాష్ట్రొ ఽభయభాషత
కర్ణ థుఃశాసనాభ్యాం చ రాజభిశ చాభిసంవృతమ
34 నృశంసపాపభూయిష్ఠ కషుథ్రకర్మ సహాయవాన
పాపైః సహాయైః సంహత్య పాపం కర్మ చికీర్షసి
35 అశక్యమ అయశస్యం చ సథ్భిశ చాపి విగర్హితమ
యదా తవాథృశకొ మూఢొ వయవస్యేత కులపాంసనః
36 తవమ ఇమం పుణ్డరీకాక్షమ అప్రధృష్యం థురాసథమ
పాపైః సహాయైః సంహత్య నిగ్రహీతుం కిలేచ్ఛసి
37 యొ న శక్యొ బలాత కర్తుం థేవైర అపి సవాసవైః
తం తవం పరార్దయసే మన్థబాలశ చన్థ్రమసం యదా
38 థేవైర మనుష్యైర గన్ధర్వైర అసురైర ఉరగైశ చ యః
న సొఢుం సమరే శక్యస తం న బుధ్యసి కేశవమ
39 థుర్గ్రహః పాణినా వాయుర థుఃస్పర్శః పాణినా శశీ
థుర్ధరా పృదివీ మూర్ధ్నా థుర్గ్రహః కేశవొ బలాత
40 ఇత్య ఉక్తే ధృతరాష్ట్రేణ కషత్తాపి విథురొ ఽబరవీత
థుర్యొధనమ అభిప్రేక్ష్య ధార్తరాష్ట్రమ అమర్షణమ
41 సౌభథ్వారే వానరేన్థ్రొ థవివిథొ నామ నామతః
శిలా వర్షేణ మహతా ఛాథయామ ఆస కేశవమ
42 గరహీతుకామొ విక్రమ్య సర్వయత్నేన మాధవమ
గరహీతుం నాశకత తత్ర తం తవం పరార్దయసే బలాత
43 నిర్మొచనే షట సహస్రాః పాశైర బథ్ధ్వా మహాసురాః
గరహీతుం నాశకంశ చైనం తం తవం పరార్దయసే బలాత
44 పరాగ్జ్యొతిష గతం శౌరిం నరకః సహ థానవైః
గరహీతుం నాశకత తత్ర తం తవం పరార్దయసే బలాత
45 అనేన హి హతా బాల్యే పూతనా శిశునా తదా
గొవర్ధనొ ధారితశ చ గవార్దే భరతర్షభ
46 అరిష్టొ ధేనుకశ చైవ చాణూరశ చ మహాబలః
అశ్వరాజశ చ నిహతః కంసశ చారిష్టమ ఆచరన
47 జరాసంధశ చ వక్రశ చ శిశుపాలశ చ వీర్యవాన
బాణశ చ నిహతః సంఖ్యే రాజాన చ నిషూథితాః
48 వరుణొ నిర్జితొ రాజా పావకశ చామితౌజసా
పారిజాతం చ హరతా జితః సాక్షాచ ఛచీ పతిః
49 ఏకార్ణవే శయానేన హతౌ తౌ మధుకైటభౌ
జన్మాన్తరమ ఉపాగమ్య హయగ్రీవస తదా హతః
50 అయం కర్తా న కరియతే కారణం చాపి పౌరుషే
యథ యథ ఇచ్ఛేథ అయం శౌరిస తత తత కుర్యాథ అయత్నతః
51 తం న బుధ్యసి గొవిన్థం ఘొరవిక్రమమ అచ్యుతమ
ఆశీవిషమ ఇవ కరుథ్ధం తేజొరాశిమ అనిర్జితమ
52 పరధర్షయన మహాబాహుం కృష్ణమ అక్లిష్టకారిణమ
పతంగొ ఽగనిమ ఇవాసాథ్య సామాత్యొ న భవిష్యసి