ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 116)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
తదైవ సా శరియం తయక్త్వా కన్యా భూత్వా యశస్వినీ
మాధవీ గాలవం విప్రమ అన్వయాత సత్యసంగరా
2 గాలవొ విమృశన్న ఏవ సవకార్యగతమానసః
జగామ భొజనగరం థరష్టుమ ఔశీనరం నృపమ
3 తమ ఉవాచాద గత్వా స నృపతిం సత్యవిక్రమమ
ఇయం కన్యా సుతౌ థవౌ తే జనయిష్యతి పార్దివౌ
4 అస్యాం భవాన అవాప్తార్దొ భవతి పరేత్య చేహ చ
సొమార్క పరతిసంకాశౌ జనయిత్వా సుతౌ నృప
5 శుల్కం తు సర్వధర్మజ్ఞ హయానాం చన్థ్ర వర్చసామ
ఏకతః శయామ కర్ణానాం థేయం మహ్యం చతుఃశతమ
6 గుర్వర్దొ ఽయం సమారమ్భొ న హయైః కృత్యమ అస్తి మే
యథి శక్యం మహారాజ కరియతాం మా విచార్యతామ
7 అనపత్యొ ఽసి రాజర్షే పుత్రౌ జనయ పార్దివ
పితౄన పుత్ర పలవేన తవమ ఆత్మానం చైవ తారయ
8 న పుత్రఫలభొక్తా హి రాజర్షే పాత్యతే థివః
న యాతి నరకం ఘొరం యత్ర గచ్ఛన్త్య అనాత్మజాః
9 ఏతచ చాన్యచ చ వివిధం శరుత్వా గాలవ భాషితమ
ఉశీనరః పతివచొ థథౌ తస్య నరాధిపః
10 శరుతవాన అస్మి తే వాక్యం యదా వథసి గాలవ
విధిస తు బలవాన బరహ్మన పరవణం హి మనొ మమ
11 శతే థవే తు మమాశ్వానామ ఈథృశానాం థవిజొత్తమ
ఇతరేషాం సహస్రాణి సుబహూని చరన్తి మే
12 అహమ అప్య ఏకమ ఏవాస్యాం జనయిష్యామి గాలవ
పుత్రం థవిజ గతం మార్గం గమిష్యామి పరైర అహమ
13 మూల్యేనాపి సమం కుర్యాం తవాహం థవిజసత్తమ
పౌరజానపథార్దం తు మమార్దొ నాత్మ భొగతః
14 కామతొ హి ధనం రాజా పారక్యం యః పరయచ్ఛతి
న స ధర్మేణ ధర్మాత్మన యుజ్యతే యశసా న చ
15 సొ ఽహం పతిగ్రహీష్యామి థథాత్వ ఏతాం భవాన మమ
కుమారీం థేవగర్భాభామ ఏకపుత్ర భవాయ మే
16 తదా తు బహుకల్యాణమ ఉక్తవన్తం నరాధిపమ
ఉశీనరం థవిజశ్రేష్ఠొ గాలవః పరత్యపూజయత
17 ఉశీనరం పరతిగ్రాహ్య గాలవః పరయయౌ వనమ
రేమే స తాం సమాసాథ్య కృతపుణ్య ఇవ శరియమ
18 కన్థరేషు చ శైలానాం నథీనాం నిర్ఝరేషు చ
ఉథ్యానేషు విచిత్రేషు వనేషూపవనేషు చ
19 హర్మ్యేషు రమణీయేషు పరాసాథశిఖరేషు చ
వాతాయనవిమానేషు తదా గర్భగృహేషు చ
20 తతొ ఽసయ సమయే జజ్ఞే పుత్రొ బాల రవిప్రభః
శిబిర నామ్నాభివిఖ్యాతొ యః స పార్దివ సత్తమః
21 ఉపస్దాయ స తం విప్రొ గాలవః పరతిగృహ్య చ
కన్యాం పరయాతస తాం రాజన థృష్టవాన వినతాత్మజమ