ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 112)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
అదాహ గాలవం థీనం సుపర్ణః పతతాం వరః
నిర్మితం వహ్నినా భూమౌ వాయునా వైధితం తదా
యస్మాథ ధిరణ్మయం సర్వం హిరణ్యం తేన చొచ్యతే
2 ధత్తే ధారయతే చేథమ ఏతస్మాత కారణాథ ధనమ
తథ ఏతత తరిషు లొకేషు ధనం తిష్ఠతి శాశ్వతమ
3 నిత్యం పరొష్ఠపథాభ్యాం చ శుక్రే ధనపతౌ తదా
మనుష్యేభ్యః సమాథత్తే శుక్రశ చిత్తార్జితం ధనమ
4 అజైక పాథ అహిర బుధ్న్యై రక్ష్యతే ధనథేన చ
ఏవం న శక్యతే లబ్ధుమ అలబ్ధవ్యం థవిజర్షభ
5 ఋతే చ ధనమ అశ్వానాం నావాప్తిర విథ్యతే తవ
అర్దం యాచాత్ర రాజానం కం చిథ రాజర్షివంశజమ
అపీడ్య రాజా పౌరాన హి యొ నౌ కుర్యాత కృతాదినౌ
6 అస్తి సొమాన్వవాయే మే జాతః కశ చిన నృపః సఖా
అభిగచ్ఛావహే తం వై తస్యాస్తి విభవొ భువి
7 యయాతిర నామ రాజర్షిర నాహుషః సత్యవిక్రమః
స థాస్యతి మయా చొక్తొ భవతా చార్దితః సవయమ
8 విభవశ చాస్య సుమహాన ఆసీథ ధనపతేర ఇవ
ఏవం స తు ధనం విథ్వాన థానేనైవ వయశొధయత
9 తదా తౌ కదయన్తౌ చ చిన్తయన్తౌ చ యత కషమమ
పరతిష్ఠానే నరపతిం యయాతిం పరయుపస్దితౌ
10 పరతిగృహ్య చ సత్కారమ అర్ఘాథిం భొజనం వరమ
పృష్టశ చాగమనే హేతుమ ఉవాచ వినతాసుతః
11 అయం మే నాహుష సఖా గాలవస తపసొ నిధిః
విశ్వామిత్రస్య శిష్యొ ఽభూథ వర్షాణ్య అయుతశొ నృప
12 సొ ఽయం తేనాభ్యనుజ్ఞాత ఉపకారేప్సయా థవిజః
తమ ఆహ భగవాన కాం తే థథాని గురు థక్షిణామ
13 అసకృత తేన చొక్తేన కిం చిథ ఆగతమన్యునా
అయమ ఉక్తః పరయచ్ఛేతి జానతా విభవం లఘు
14 ఏకతః శయామ కర్ణానాం శుభ్రాణాం శుథ్ధజన్మనామ
అష్టౌ శతాని మే థేహి హయానాం చన్థ్ర వర్చసామ
15 గుర్వర్దొ థీయతామ ఏష యథి గాలవ మన్యసే
ఇత్య ఏవమ ఆహ సక్రొధొ విశ్వామిత్రస తపొధనః
16 సొ ఽయం శొకేన మహతా తప్యమానొ థవిజర్షభః
అశక్తః పరతికర్తుం తథ భవన్తం శరణం గతః
17 పతిగృహ్య నరవ్యాఘ్ర తవత్తొ భిక్షాం గతవ్యయః
కృత్వాపవర్గం గురవే చరిష్యతి మహత తపః
18 తపసః సంవిభాగేన భవన్తమ అపి యొక్ష్యతే
సవేన రాజర్షితపసా పూర్ణం తవాం పూరయిష్యతి
19 యావన్తి రొమాణి హయే భవన్తి హి నరేశ్వర
తావతొ వాజిథా లొకాన పరాప్నువన్తి మహీపతే
20 పాత్రం పరతిగ్రహస్యాయం థాతుం పాత్రం తదా భవాన
శఙ్ఖే కషీరమ ఇవాసక్తం భవత్వ ఏతత తదొపమమ