ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 108)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సుపర్ణ]
ఇయం థిగ థయితా రాజ్ఞొ వరుణస్య తు గొపతేః
సథా సలిలరాజస్య పరతిష్ఠా చాథిర ఏవ చ
2 అత్ర పశ్చాథ అహః సూర్యొ విసర్జయతి భాః సవయమ
పశ్చిమేత్య అభివిఖ్యాతా థిగ ఇయం థవిజసత్తమ
3 యాథసామ అత్ర రాజ్యేన సలిలస్య చ గుప్తయే
కశ్యపొ భగవాన థేవొ వరుణం సమాభ్యషేచయత
4 అత్ర పీత్వా సమస్తాన వై వరుణస్య రసాంస తు షట
జాయతే తరుణః సొమః శుక్లస్యాథౌ తమిస్రహా
5 అత్ర పశ్చాత కృతా థైత్యా వాయునా సంయతాస తథా
నిఃశ్వసన్తొ మహానాగైర అర్థితాః సుషుపుర థవిజ
6 అత్ర సూర్యం పరణయినం పరతిగృహ్ణాతి పర్వతః
అస్తొ నామ యతః సంధ్యా పశ్చిమా పరతిసర్పతి
7 అతొ రాత్రిశ చ నిథ్రా చ నిర్గతా థివసక్షయే
జాయతే జీవలొకస్య హర్తుమ అర్ధమ ఇవాయుషః
8 అత్ర థేవీం థితిం సుప్తామ ఆత్మప్రసవ ధారిణీమ
విగర్భామ అకరొచ ఛక్రొ యత్ర జాతొ మరుథ్గణః
9 అత్ర మూలం హిమవతొ మన్థరం యాతి శాశ్వతమ
అపి వర్షసహస్రేణ న చాస్యాన్తొ ఽధిగమ్యతే
10 అత్ర కాఞ్చనశైలస్య కాఞ్చనామ్బువహస్య చ
ఉథధేస తీరమ ఆసాథ్య సురభిః కషరతే పయః
11 అత్ర మధ్యే సముథ్రస్య కబన్ధః పరతిథృశ్యతే
సవర్భానొః సూర్యకల్పస్య సొమసూర్యౌ జిఘాంసతః
12 సువర్ణశిరసొ ఽపయ అత్ర హరిరొమ్ణః పరగాయతః
అథృశ్యస్యాప్రమేయస్య శరూయతే విపులొ ధవనిః
13 అత్ర ధవజవతీ నామ కుమారీ హరి మేధసః
ఆకాశే తిష్ఠ తిష్ఠేతి తస్దౌ సూర్యస్య శాసనాత
14 అత్ర వాయుస తదా వహ్నిర ఆపః ఖం చైవ గాలవ
ఆహ్నికం చైవ నైశం చ థుఃఖస్పర్శం విముఞ్చతి
అతః పరభృతి సూర్యస్య తిర్యగ ఆవర్తతే గతిః
15 అత్ర జయొతీంషి సర్వాణి విశన్త్య ఆథిత్యమణ్డలమ
అష్టావింశతి రాత్రం చ చఙ్క్రమ్య సహ భానునా
నిష్పతన్తి పునః సూర్యాత సొమసంయొగయొగతః
16 అత్ర నిత్యం సరవన్తీనాం పరభవః సాగరొథయః
అత్ర లొకత్రయస్యాపస తిష్ఠన్తి వరుణాశ్రయాః
17 అత్ర పన్నగరాజస్యాప్య అనన్తస్య నివేశనమ
అనాథి నిధనస్యాత్ర విష్ణొః సదానమ అనుత్తమమ
18 అత్రానల సఖస్యాపి పవనస్య నివేశనమ
మహర్షేః కశ్యపస్యాత్ర మారీచస్య నివేశనమ
19 ఏష తే పశ్చిమొ మార్గొ థిగ థవారేణ పరకీర్తితః
బరూహి గాలవ గచ్ఛావొ బుథ్ధిః కా థవిజసత్తమ