ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 103)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కణ్వ]
గరుడస తత తు శుశ్రావ యదావృత్తం మహాబలః
ఆయుః పరథానం శక్రేణ కృతం నాగస్య భారత
2 పక్షవాతేన మహతా రుథ్ధ్వా తరిభువనం ఖగః
సుపర్ణః పరమక్రుథ్ధొ వాసవం సముపాథ్రవత
3 భగవన కిమ అవజ్ఞానాత కషుధాం పరతి భయే మమ
కామకార వరం థత్త్వా పునశ చలితవాన అసి
4 నిసర్గాత సర్వభూతానాం సర్వభూతేశ్వరేణ మే
ఆహారొ విహితొ ధాత్రా కిమర్దం వార్యతే తవయా
5 వృతశ చైష మహానాగః సదాపితః సమయశ చ మే
అనేన చ మయా థేవ భర్తవ్యః పరసవొ మహాన
6 ఏతస్మింస తవ అన్యదా భూతే నాన్యం హింసితుమ ఉత్సహే
కరీడసే కామకారేణ థేవరాజయదేచ్ఛకమ
7 సొ ఽహం పరాణాన విమొక్ష్యామి తదా పరిజనొ మమ
యే చ భృత్యా మమ గృహే పరీతిమాన భవ వాసవ
8 ఏతచ చైవాహమ అర్హామి భూయశ చ బలవృత్రహన
తరైలొక్యస్యేశ్వరొ యొ ఽహం పరభృత్యత్వమ ఆగతః
9 తవయి తిష్ఠతి థేవేశ న విష్ణుః కారణం మమ
తరైలొక్యా రాజరాజ్యం హి తవయి వాసవ శాశ్వతమ
10 మమాపి థక్షస్య సుతా జననీ కశ్యపః పితా
అహమ అప్య ఉత్సహే లొకాన సమస్తాన వొఢుమ అఞ్జసా
11 అసహ్యం సర్వభూతానాం మమాపి విపులం బలమ
మయాపి సుమహత కర్మకృతం థైతేయ విగ్రహే
12 శరుతశ్రీః శరుతసేనశ చ వివస్వాన రొచనా ముఖః
పరసభః కాలకాక్షాశ చ మయాపి థితిజా హతాః
13 యత తు ధవజస్దాన గతొ యత్నాత పరిచరామ్య అహమ
వహామి చైవానుజం తే తేన మామ అవమన్యసే
14 కొ ఽనయొ భారసహొ హయ అస్తి కొ ఽనయొ ఽసతి బలవత్తరః
మయా యొ ఽహం విశిష్టః సన వహామీమం సబాన్ధవమ
15 అవజ్ఞాయ తు యత తే ఽహం భొజనాథ వయపరొపితః
తేన మే గౌరవం నష్టం తవత్తశ చాస్మాచ చ వాసవ
16 అథిత్యాం య ఇమే జాతా బలవిక్రమ శాలినః
తవమ ఏషాం కిల సర్వేషాం విశేషాథ బలవత్తరః
17 సొ ఽహం పక్షైక థేశేన వహామి తవాం గతక్లమః
విమృశ తవం శనైస తాత కొ నవ అత్ర బలవాన ఇతి
18 తస్య తథ వచనం శరుత్వా ఖగస్యొథర్క థారుణమ
అక్షొభ్యం కషొభయంస తార్క్ష్యమ ఉవాచ రదచక్రభృత
19 గరుత్మన మన్యస ఆత్మానం బలవన్తం సుథుర్బలమ
అలమ అస్మత సమక్షం తే సతొతుమ ఆత్మానమ అణ్డజ
20 తరైలొక్యమ అపి మే కృత్స్నమ అశక్తం థేహధారణే
అహమ ఏవాత్మనాత్మానం వహామి తవాం చ ధారయే
21 ఇమం తావన మమైకం తవం బాహుం సవ్యేతరం వహ
యథ్య ఏనం ధారయస్య ఏకం సఫలం తే వికత్దితమ
22 తతః స భగవాంస తస్య సకన్ధే బాహుం సమాసజత
నిపపాత స భారార్తొ విహ్వలొ నష్టచేతనః
23 యావాన హి భారః కృత్స్నాయాః పృదివ్యాః పర్వతైః సహ
ఏకస్యా థేహశాఖాయాస తావథ భారమ అమన్యత
24 న తవ ఏనం పీడయామ ఆస బలేన బలవత్తరః
తతొ హి జీవితం తస్య న వయనీనశథ అచ్యుతః
25 విపక్షః సరస్తకాయశ చ విచేతా విహ్వలః ఖగః
ముమొచ పత్రాణి తథా గురుభారప్రపీడితః
26 స విష్ణుం శిరసా పక్షీ పరణమ్య వినతాసుతః
విచేతా విహ్వలొ థీనః కిం చిథ వచనమ అబ్రవీత
27 భగవఁల లొకసారస్య సథృశేన వపుష్మతా
భుజేన సవైరముక్తేన నిష్పిష్టొ ఽసమి మహీతలే
28 కషన్తుమ అర్హసి మే థేవ విహ్వలస్యాల్ప చేతసః
బలథాహ విథగ్ధస్య పక్షిణొ ధవజవాసినః
29 న విజ్ఞాతం బలం థేవ మయా తే పరమం విభొ
తేన మన్యామ్య అహం వీర్యమ ఆత్మనొ ఽసథృశం పరైః
30 తతశ చక్రే స భగవాన పరసాథం వై గరుత్మతః
మైవం భూయ ఇతి సనేహాత తథా చైనమ ఉవాచ హ
31 తదా తవమ అపి గాన్ధారే యావత పాణ్డుసుతాన రణే
నాసాథయసి తాన వీరాంస తావజ జీవసి పుత్రక
32 భీమః పరహరతాం శరేష్ఠొ వాయుపుత్రొ మహాబలః
ధనంజయశ చేన్థ్ర సుతొ న హన్యాతాం తు కం రణే
33 విష్ణుర వాయుశ చ శక్రశ చ ధర్మస తౌ చాశ్వినావ ఉభౌ
ఏతే థేవాస తవయా కేన హేతునా శక్యమ ఈక్షితుమ
34 తథ అలం తే విరొధేన శమం గచ్ఛ నృపాత్మజ
వాసుథేవేన తీర్దేన కులం రక్షితుమ అర్హసి
35 పరత్యక్షొ హయ అస్య సర్వస్య నారథొ ఽయం మహాతపాః
మాహాత్మ్యం యత తథా విష్ణుర యొ ఽయం చక్రగథాధరః
36 థుర్యొధనస తు తచ ఛరుత్వా నిఃశ్వసన భృకుటీ ముఖః
రాధేయమ అభిసంప్రేక్ష్య జహాస సవనవత తథా
37 కథర్దీ కృత్యతథ వాక్యమ ఋషేః కణ్వస్య థుర్మతిః
ఊరుం గజకరాకారం తాడయన్న ఇథమ అబ్రవీత
38 యదైవేశ్వర సృష్టొ ఽసమి యథ భావి యా చ మే గతిః
తదా మహర్షే వర్తామి కిం పరలాపః కరిష్యతి