ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవమ ఉక్తస తు రాజ్ఞా స విథురొ బుథ్ధిసత్తమః
ధృతరాష్ట్రమ ఉపేత్యేథం వాక్యమ ఆహ మహార్దవత
2 ఉక్తొ యుధిష్ఠిరొ రాజా భవథ వచనమ ఆథితః
స చ సంశ్రుత్య వాక్యం తే పరశశంస మహాథ్యుతిః
3 బీభత్సుశ చ మహాతేజా నివేథయతి తే గృహాన
వసు తస్య గృహే యచ చ పరాణాన అపి చ కేవలాన
4 ధర్మరాజశ చ పుత్రస తే రాజ్యం పరాణాన ధనాని చ
అనుజానాతి రాజర్షే యచ చాన్యథ అపి కిం చన
5 భీమస తు సర్వథుఃఖాని సంస్మృత్య బహులాన్య ఉత
కృచ్ఛ్రాథ ఇవ మహాబాహుర అనుమన్య వినిఃశ్వసన
6 స రాజ్ఞా ధర్మశీలేన భరాత్రా బీభత్సునా తదా
అనునీతొ మహాబాహుః సౌహృథే సదాపితొ ఽపి చ
7 న చ మన్యుస తవయా కార్య ఇతి తవాం పరాహ ధర్మరాట
సంస్మృత్య భీమస తథ వైరం యథ అన్యాయవథ ఆచరేత
8 ఏవం పరాయొ హి ధర్మొ ఽయం కషత్రియాణాం నరాధిప
యుథ్ధే కషత్రియ ధర్మే చ నిరతొ ఽయం వృకొథరః
9 వృకొథర కృతే చాహమ అర్జునశ చ పునః పునః
పరసాథయావ నృపతే భవాన పరభుర ఇహాస్తి యత
10 పరథథాతు భవాన విత్తం యావథ ఇచ్ఛసి పార్దివ
తవమ ఈశ్వరొ నొ రాజ్యస్య పరాణానాం చేతి భారత
11 బరహ్మ థేయాగ్రహారాంశ చ పుత్రాణాం చౌర్ధ్వ థేహికమ
ఇతొ రత్నాని గాశ చైవ థాసీథాసమ అజావికమ
12 ఆనయిత్వా కురుశ్రేష్ఠొ బరాహ్మణేభ్యః పరయచ్ఛతు
థీనాన్ధ కృపణేభ్యశ చ తత్ర తత్ర నృపాజ్ఞయా
13 బహ్వ అన్నరసపానాఢ్యాః సభా విథుర కారయ
గవాం నిపానాన్య అన్యచ చ వివిధం పుణ్యకర్మ యత
14 ఇతి మామ అబ్రవీథ రాజా పార్దైశ చైవ ధనంజయః
యథ అత్రానన్తరం కార్యం తథ భవాన వక్తుమ అర్హతి
15 ఇత్య ఉక్తొ విథురేణాద ధృతరాష్ట్రొ ఽభినన్థ్య తత
మనశ చక్రే మహాథానే కార్తిక్యాం జనమేజయ