ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జ]
భీమ జయేష్ఠొ గురుర మే తవం నాతొ ఽనయథ వక్తుమ ఉత్సహే
ధృతరాష్ట్రొ హి రాజర్షిః సర్వదా మానమ అర్హతి
2 న సమరన్త్య అపరాథ్ధాని సమరన్తి సుకృతాని చ
అసంభిన్నార్ద మర్యాథాః సాధవః పురుషొత్తమాః
3 ఇథం మథ్వచనాత కషత్తః కౌరవం బరూహి పార్దివమ
యావథ ఇచ్ఛతి పుత్రాణాం థాతుం తావథ థథామ్య అహమ
4 భీష్మాథీనాం చ సర్వేషాం సుహృథామ ఉపకారిణామ
మమ కొశాథ ఇతి విభొ మా భూథ భీమః సుథుర్మనాః
5 [వై]
ఇత్య ఉక్తే ధర్మరాజస తమ అర్జునం పరత్యపూజయత
భీమసేనః కటాక్షేణ వీక్షాం చక్రే ధనంజయమ
6 తతః స విథురం ధీమాన వాక్యమ ఆహ యుధిష్ఠిరః
న భీమసేనే కొపం స నృపతిః కర్తుమ అర్హతి
7 పరిక్లిష్టొ హి భీమొ ఽయం హిమవృష్ట్య ఆతపాథిభిః
థుఃఖైర బహువిధైర ధీమాన అరణ్యే విథితం తవ
8 కిం తు మథ్వచనాథ బరూహి రాజానం భరతర్షభమ
యథ యథ ఇచ్ఛసి యావచ చ గృహ్యతాం మథ్గృహాథ ఇతి
9 యన మాత్సర్యమ అయం భీమః కరొతి భృశథుఃఖితః
న తన మనసి కర్తవ్యమ ఇతి వాచ్యః స పార్దివః
10 యన మమాస్తి ధనం కిం చిథ అర్జునస్య చ వేశ్మని
తస్య సవామీ మహారాజ ఇతి వాచ్యః స పార్దివః
11 థథాతు రాజా విప్రేభ్యొ యదేష్టం కరియతాం వయయః
పుత్రాణాం సుహృథాం చైవ గచ్ఛత్వ ఆనృణ్యమ అథ్య సః
12 ఇథం చాపి శరీరం మే తవాయత్తం జనాధిప
ధనాని చేతి విథ్ధి తవం కషత్తర నాస్త్య అత్ర సంశయః