ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆశ్రమవాసిక పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవమ ఉక్తాస తు తే తేన పౌరజానపథా జనాః
వృథ్ధేన రాజ్ఞా కౌరవ్య నష్టసంజ్ఞా ఇవాభవన
2 తూష్ణీంభూతాంస తతస తాంస తు బాష్పకణ్ఠాన మహీపతిః
ధృతరాష్ట్రొ మహీపాలః పునర ఏవాభ్యభాషత
3 వృథ్ధం మాం హతపుత్రం చ ధర్మపత్న్యా సహానయా
విలపన్తం బహువిధం కృపణం చైవ సత్తమాః
4 పిత్రా సవయమ అనుజ్ఞాతం కృష్ణథ్వైపాయనేన వై
వనవాసాయ ధర్మజ్ఞా ధర్మజ్ఞేన నృపేణ చ
5 సొ ఽహం పునః పునర యాచే శిరసావనతొ ఽనఘాః
గాన్ధార్యా సహితం తన మాం సమనుజ్ఞాతుమ అర్హద
6 శరుత్వా తు కురురాజస్య వాక్యాని కరుణాని తే
రురుథుః సర్వతొ రాజన సమేతాః కురుజాఙ్గలాః
7 ఉత్తరీయైః కరైశ చాపి సంఛాథ్య వథనాని తే
రురుథుః శొకసంతప్తా ముహూర్తం పితృమాతృవత
8 హృథయైః శూన్యభూతైస తే ధృతరాష్ట్ర పరవాసజమ
థుఃఖం సంధారయన్తః సమ నష్టసంజ్ఞా ఇవాభవన
9 తే వినీయ తమ ఆయాసం కురురాజవియొగజమ
శనైః శనైస తథాన్యొన్యమ అబ్రువన సవమతాన్య ఉత
10 తతః సంధాయ తే సర్వే వాక్యాన్య అద సమాసతః
ఏకస్మిన బరాహ్మణే రాజన్న ఆవేశ్యొచుర నరాధిపమ
11 తతః సవచరణే వృథ్ధః సంమతొ ఽరదవిశారథః
సామ్బాఖ్యొ బహ్వ ఋచొ రాజన వక్తుం సముపచక్రమే
12 అనుమాన్య మహారాజం తత సథః సంప్రభాష్య చ
విప్రః పరగల్భొ మేధావీ స రాజానమ ఉవాచ హ
13 రాజన వాక్యం జనస్యాస్య మయి సర్వం సమర్పితమ
వక్ష్యామి తథ అహం వీర తజ జుషస్వ నరాధిప
14 యదా వథసి రాజేన్థ్ర సర్వమ ఏతత తదా విభొ
నాత్ర మిద్యా వచః కిం చిత సుహృత తవం నః పరస్పరమ
15 న జాత్వ అస్య తు వంశస్య రాజ్ఞాం కశ చిత కథా చన
రాజాసీథ యః పరజా పాలః పరజానామ అప్రియొ భవేత
16 పితృవథ భరాతృవచ చైవ భవన్తః పాలయన్తి నః
న చ థుర్యొధనః కిం చిథ అయుక్తం కృతవాన నృప
17 యదా బరవీతి ధర్మజ్ఞొ మునిః సత్యవతీ సుతః
తదా కురు మహారాజ స హి నః పరమొ గురుః
18 తయక్తా వయం తు భవతా థుఃఖశొకపరాయణాః
భవిష్యామశ చిరం రాజన భవథ్గుణశతైర హృతాః
19 యదా శంతనునా గుప్తా రాజ్ఞా చిత్రాఙ్గథేన చ
భీష్మ వీర్యొపగూఢేన పిత్రా చ తవ పార్దివ
20 భవథ బుథ్ధియుజా చైవ పాణ్డునా పృదివీక్షితా
తదా థుర్యొధనేనాపి రాజ్ఞా సుపరిపాలితాః
21 న సవల్పమ అపి పుత్రస తే వయలీకం కృతవాన నృప
పితరీవ సువిశ్వస్తాస తస్మిన్న అపి నరాధిపే
వయమ ఆస్మ యదా సమ్యగ భవతొ విథితం తదా
22 తదా వర్షసహస్రాయ కున్తీపుత్రేణ ధీమతా
పాల్యమానా ధృతిమతా సుఖం విన్థామహే నృప
23 రాజర్షీణాం పురాణానాం భవతాం వంశధారిణామ
కురు సంవరణాథీనాం భరతస్య చ ధీమతః
24 వృత్తం సమనుయాత్య ఏష ధర్మాత్మా భూరిథక్షిణః
నాత్ర వాచ్యం మహారాజ సుసూక్ష్మమ అపి విథ్యతే
25 ఉషితాః సమ సుఖం నిత్యం భవతా పరిపాలితాః
సుసూక్ష్మం చ వయలీకం తే సపుత్రస్య న విథ్యతే
26 యత తు జఞాతివిమర్థే ఽసమిన్న ఆత్ద థుర్యొధనం పరతి
భవన్తమ అనునేష్యామి తత్రాపి కురునన్థన